BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tobolska Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Główne kierunki współczesnych procesów gospodarczych. Globalizacja i regionalizacja
Main Directions of Contemporary Economic Processes. Globalisation and Regionalisation
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2009, nr 4, s. 145-172, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Regionalizacja, Globalizacja
International economic relations, Regionalization, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizy dotyczące międzynarodowych procesów gospodarczych, takich jak handel zagraniczny czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wskazują na ich kondensację regionalną: prawie 2/3 handlu zagranicznego państw członkowskich Unii Europejskiej odbywa się między tymi państwami, podobnie z inwestycjami zagranicznymi, które kierują się w przeważającej części do krajów sąsiadujących. Takie silne współzależności gospodarcze szczególnie jeśli w wypadku handlu zagranicznego, można również zaobserwować między państwami członkowskimi innych regionalnych ugrupowań gospodarczych, który może być traktowany jak ich handel wewnętrzny. Ta intensyfikacja powiązań między krajami wewnątrz poszczególnych ugrupowań gospodarczych potwierdza tezę o komplementarności procesów globalizacji i regionalizacji we współczesnej gospodarce.

An analysis of international economic processes such as foreign trade or direct foreign investments indicate regional condensation: almost two thirds of foreign trade of the EU member states is carried among those states. A similar situation is observed in foreign investments which are usually placed in neighbouring countries. Such strong economic dependence, especially when it comes to foreign trade, may also be noticed among member states of other regional economic groups where foreign trade may be, in fact, regarded as internal trade. Such intensification of relationships among states within various regional economic groups confirms the thesis of a complementary character of globalisation and regionalisation processes in today's contemporary economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., Region w ujęciugeograficzno-systemowym, w: T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996
 2. Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, PWN, Warszawa 2005
 3. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Krakow 2000
 4. Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
 5. Jantoń-Drozdowska E., Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, z. 2
 6. Jantoń-Drozdowska E., Regionalna integracja gospodarcza, PWN, Warszawa 1998
 7. Kisiel-Łowczyc A.B., Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej i ich znaczenie dla współczesnej gospodarki światowej, w: E. Oziewicz (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006
 8. Kukułka J., Prawa rozwoju i zmienności stosunków międzynarodowych w świetle procesów globalizacji, w: M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002
 9. Kutschker M., Schmid S., Internationales Management, R. Oldenburg Verlag Munchen, Wien 2005
 10. Makać A., Międzynarodowa integracja gospodarcza - podstawowe problemy teoretyczne, w: E. Oziewicz (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 11. Matykowski R., Tobolska A., Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów, w: Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa-Krakow 2006
 12. Matykowski R., Tobolska A., Globalizacja jako przedmiot badań i nauczania w geografii społeczno-ekonomicznej, Dokumentacja Geograficzna nr 33, PAN IGiPZ, Warszawa 2006
 13. Misiak W., Globalizacja więcej niż podręcznik, Difin, Warszawa 2007
 14. Moraczewska A., Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji, w: Oblicza procesów globalizacji, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002
 15. Mucha-Leszko B., Rozwój powiązań gospodarce światowej - etapy globalizacji i regionalizacji procesów gospodarczych, w: idem (red.), Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Skłodowskiej-Curie, Lublin 2005
 16. Owczarzak R., Pomiar zaawansowania procesów globalizacyjnych, w: Gospodarka Narodowa, 5-6, 2006
 17. Sala S., Rozwój korporacji transnarodowych w gospodarce światowej, w: Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Wydawnictwo Nowa Era, Krakow 2005
 18. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001
 19. Tobolska A., Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych, w: Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Seria Przedsiębiorczość - edukacja nr 2, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Krakow 2006
 20. Wieloński A., Geografia przemysłu, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005
 21. Zielińska J.B., Rola Unii Europejskiej w międzynarodowej integracji gospodarczej, w: W. i D. Giziccy (red.), Polska i świat wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2008
 22. Zioło Z., Dyskusja, w: Regionalizacja w Polsce w świetle doświadczeń zachodnioeuropejskich, Biuletyn PAN KPZK, z. 160, Warszawa 1992
 23. Żorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu