BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieloński Michał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wykorzystanie myśli austriackiej szkoły ekonomii w tworzeniu prawa zamówień publicznych
Use of the Thought of Austrian School of Economics in Creation of Public Procurement Law
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 1, s. 37-52
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Prawo zamówień publicznych, Austriacka szkoła ekonomii, Kryzys gospodarczy
Public procurement, Public Procurement Act, Austrian School, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Europejskie prawo zamówień publicznych, z racji oddziaływania i regulowania ogromnych, w skali europejskiej, transferów pieniężnych, w przeważającej części z sektora publicznego do prywatnego, ma niewątpliwy wpływ na gospodarkę. W obliczu obecnego (luty 2013), światowego kryzysu gospodarczego, szczególnego znaczenia nabiera poszukiwanie rozwiązań prawnych, które przyczynią się do poprawy sytuacji gospodarczej. Zmiany prawa wymagają narzędzi badawczych, pozwalających zidentyfikować szanse i zagrożenia związane z nowelizacjami. Tradycyjne narzędzia prawnicze, chociaż stanowią punkt wyjścia dla badań, nie zawsze dostarczają dość wiedzy o efektach nowelizacji. Austriacka szkoła ekonomii (ASE) jest jedną ze szkół ekonomii, która może pomóc w badaniu aspektów społecznych i ekonomicznych zmian prawa. Podkreśla ona znaczenie jednostek jako świadomych aktorów nawet najbardziej złożonych systemów prawnych i ekonomicznych. Szczególnym badaniom winny podlegać przepisy nacechowane politycznie, ponieważ mogą kolidować z główną funkcją prawa zamówień publicznych, jaką jest ekonomiczna racjonalizacja zakupów. (abstrakt oryginalny)

Due to the interaction and regulation in the European scale money transfers taking place, in majority, from the public sector to the private sector, undoubtedly European Public Procurement Law has influence on economy. In face of a present (January 2013) world economic crisis, searching for law solutions which would contribute to improvement of economic situation gains meaningful significance. Law changes demand research tools which allow for identification of chances and dangers connected with amendments implementation. Traditional legal tools, although they constitute a starting point for research, do not always provide enough knowledge about the effects of implementation. Austrian School of Economics (ASE) is one of the economic schools which can help in studying social and economic aspects of changes in law. It emphasizes the significance of units as conscious actors of even more complex legal and economic systems. Special attention should be paid to the research regarding legal articles characterized by a political aspect as they may collide with the main function of Public Procurement Law, namely economic rationalization of expenditure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carnis L.A.H., New Perspectives on the Economic Approach to Bureaucracy, "The Quarterly Journal of Austrian Economics" 2010, Nr 2 (13).
 2. Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Sosnowiec 2006.
 3. Hayek F.A., The Nature and History of the Problem, [w:] Collectivist Economic Planning, F.A. Hayek (red.), London 1935.
 4. Kirzner I.M., The Meaning of Market Process, New York 1992.
 5. Leube K.R., Nishiyana C., The Essence of Hayek, Stanford 1935.
 6. Menger C., Problems of Economics and Sociology, Illinois 1963.
 7. Oppenheimer F., The State, New York 1926.
 8. Rothbard M., Ekonomia wolnego rynku, tom 1, Warszawa 2007.
 9. Rothbard M., Ekonomia wolnego rynku, tom 3, Warszawa 2007.
 10. Rothbard M., Prakseologia - metodologia Szkoły Austriackiej, http://mises.pl/blog/2005/10/24/235/, (dostęp: 02.10.2012).
 11. von Mises L., Biurokracja, Warszawa, 2005.
 12. von Mises L., Ludzkie działanie, Warszawa 2007.
 13. Walker D.L., Austrian Economics, http://www.econlib.org/library/Enc1/AustrianEconomics.html, (dostęp: 01.10.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu