BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milżyński Mariusz
Tytuł
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów
Influence of Structural Funds on the Social-Economic Development of Polish Regions
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 170-181, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Region, Województwo, Rozwój społeczno-gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Fundusze strukturalne, Fundusze unijne
Region, Voivodship, Social economic development, Gross domestic product (GDP), Structural funds, EU funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba wyjaśnienia, jaki wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy polskich województw miała rzeczywista alokacja funduszy strukturalnych. Postawiono tezę, że w latach 2004-2006 realne dofinansowanie z UE miało znikomy wpływ na bezpośredni wzrost PKB i inwestycji w sektorze prywatnym, natomiast jego oddziaływanie na społeczne czynniki prorozwojowe, takie jak kapitał ludzki, edukacja społeczna, badania i rozwój, budowanie społeczeństwa informacyjnego było w regionach o wiele większe. W niniejszym artykule przyjmuje się, że rozwój to "proces wielowymiarowy, obejmujący reorganizację i reorientację całego systemu ekonomicznego i społecznego". Biorąc to pod uwagę, określono najważniejsze cele rozwoju:
- poprawa poziomu życia, - wzrost produkcji i dystrybucji dóbr (a co za tym idzie dobra kondycja przedsiębiorstw przejawiająca się wzrostem nakładów inwestycyjnych). Przeprowadzono analizę porównawczą wielkości środków wykorzystanych z funduszy strukturalnych i ekonomicznego wymiaru standardu życia (przyrost PKB per capita) oraz przyrostu wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym. Wskaźniki te pośrednio określają korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstw i społeczeństwa. (fragment tekstu)

Does the difference in the development between Poland and most fully developed coun-tries of the European Union gradually decrease and, if so, what influence did the real allo-cation of structural funds have on the social-economic development of the Polish prov-inces?. Taking into consideration the economy and the present state of the regional policy, it was decided to conduct a comparative analysis of the economic indicators characterizing this phenomenon and to answer the above questions. It seems that the effect of resources coming from the Union Funds on the speed of social-economic development of Poland is positive. However, the matter which causes many controversies is not the very fact of influence of the structural Funds, but the significance of this factor in the whole development process and its management. The main aim of the article is to explain what influence on the social-economic development of the Polish provinces had the real allocation of structural funds. An argument was put forward that in individual regions of Poland real refinancing from the structural Funds had a slight influence on the immediate growth of GDP and investment in the private sector, whereas its influence on pro-development of such factors as: human capital, social education, science and R&D, information society and others was much greater. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hansen J.D., European Integration An Economic Perspective - Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, Oxford University Press, 2001.
  2. Kozak Z., Ekonomia zacofania i rozwoju, SGH, Warszawa 2001.
  3. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  4. IV raport kohezyjny na temat spójności gospodarczej i społecznej, Wspólnoty Europejskie, maj 2007.
  5. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju i województw w roku 2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, marzec 2008.
  6. Informacje o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, od listopada 2005 do 30 listopada 2007 r.
  7. Wynik finansowy i nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I półroczu 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki - Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2006.
  8. Rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu