BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszko-Wójtowicz Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Proprzedsiębiorcza postawa obywateli - Polska na tle państw UE - próba oceny i porównania
Pro-Entrepreneurial Mindsets of Citizens - Poland and the EU - the Attempt of Evaluation and Comparison
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 3, s. 413-424, wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Business activity, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Potrzeba stymulowania przedsiębiorczości w gospodarce ma istotne znaczenie z punktu widzenia tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia wartości dodanej oraz kreowania innowacji. Celem głównym niniejszego opracowania jest ocena postaw przedsiębiorczych obywateli Unii Europejskiej w latach 2003-2012. W szczególności jest to analiza sytuacji w Polsce na tle trendów panujących w pozostałych krajach członkowskich. W artykule omówiono wyniki prac Komisji Europejskiej, bardziej szczegółowo Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, która od roku 2000 prowadzi badania ankietowe w zakresie proprzedsiębiorczych postaw obywateli. Analiza statystyczna uwzględniała zastosowanie indeksów celem zilustrowania zmian w czasie dla wybranych zmiennych. W wyniku przeprowadzonej analizy Autorka wykazała, że w Polsce maleje zainteresowanie zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Jak pokazują kolejne raporty Komisji Europejskiej ale również krajowe dane statystyczne, spada liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

The development of entrepreneurship provides substantial benefits, both economically and socially all over the world. The necessity to stimulate entrepreneurship in the economy is of a crucial importance due to the creation of new working places, value- added and the establishment of innovations. The main aim of this paper is to evaluate the entrepreneurial attitude of the EU citizens in the years 2007-2012. In particular, it puts forward a comparative analysis - Poland vs. other member states. In this paper the outcomes of empirical research undertaken by the European Commission's Directorate-General "Enterprise and Industry" were presented. This institution has been studying the development of entrepreneurship in the EU Member States and other selected countries for over a decade starting from the year 2000 relying on the opinions collected through self-constructed questionnaires. In the analytical reports entrepreneurial mindsets of citizens are discussed. In the statistical analysis various forms of indices were applied in order to show how variables were changing throughout the given period. Given the theoretical and empirical research, it can be concluded that EU citizens are less attracted by starting their own business. According to the European Commission research, as well as the national statistics of Poland, the number of enterprises per ten thousand inhabitants is decreasing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Entrepreneurship 2020 Action Plan. Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe, Brussels, 9.1.2013 COM(2012) 795 final, 2013 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:en:PDF.
  2. European Commission, Citizens' Summary. Entrepreneurship 2020 - EU Action Plan, 2013 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation/files/ap_citizen_summary_en.pdf.
  3. European Communities, Facing the Challange. The Lisbon Strategy for Growth and Employment, Report from the High Level Group, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004, http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html.
  4. European Communities, Green Paper. Entrepreneurship in Europe, COM(2003) 27 final, Brussels 21.03.2003, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0027en01.pdf.
  5. Flash Eurobarometer, Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States), United States, Iceland and Norway Analytical Report, Series 192, 2007, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_192_en.pdf.
  6. Flash Eurobarometer, Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical Report, Series 283, 2009, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures analysis/eurobarometer/fl283_en.pdf.
  7. Flash Eurobarometer, Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical Report, Series 354, 2012, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf.
  8. Główny Urząd Statystyczny (2010), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2011 r., Warszawa, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.031
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu