BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Bogusława (Politechnika Częstochowska), Tomski Piotr (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Identyfikacja efektów międzyorganizacyjnego uczenia się w zarządzaniu przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym
The Identification of the Outcome of Inter-organizational Learning in the Enterprise Management in Network Environment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 310, s. 151-162, rys., bibliogr. 50 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się
Słowa kluczowe
Uczenie się, Organizacja, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Studying, Organisation, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono proces organizacyjnego uczenia się oraz uczenia międzyorganizacyjnego w kontekście dynamicznego wzrostu znaczenia współdziałania gospodarczego. Zwrócono uwagę na rentę ekonomiczną jako korzyść wynikającą z międzyorganizacyjnego uczenia się. Stwierdzono, iż występowanie efektu synergicznego w procesie międzyorganizacyjnego uczenia się wpływa korzystnie na wzrost zaawansowania technologicznego, obniżenie cen i dostarczenie klientowi produktów komplementarnych o oczekiwanej przez niego wartości dodanej. Podkreślono również, iż uczenie międzyorganizacyjne postrzegać można jako drogę ku poprawie pozycji konkurencyjnej oraz zwiększaniu wartości współczesnych, współdziałających przedsiębiorstw ery wiedzy(abstrakt oryginalny)

The paper presents the process of organizational learning and inter-organizational learning in the context of dynamic growth in the importance of economic cooperation. The attention has been drawn to the existence of economic benefit resulting from interorganizational learning. It has also been concluded that the appearance of the synergy effect in the process of inter-organizational learning positively influences the growth in technological advancement, lowering prices and providing the customer with complementary products of the value added expected by them. It has also been stressed that inter-organizational learning may be regarded as a way towards the improvement of competitive position and increase in value of the contemporary enterprises of the knowledge era.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alegre J., Chivao R., Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test, "Technovation" 2008, Vol. 28, No. 6.
 2. Amit R., Schoemaker P.J., Strategic Assets and Organizational Rent, "Strategic Management Journal" 1993, No. 14.
 3. Argyris C., Schön D., Organizational Learning II, Addison Wesley, Reading, MA, 1996.
 4. Beeby M., Booth C., Networks and inter-organizational learning: a critical review, "The Learning Organization" 2000, Vol. 7, No. 2.
 5. Bierly P.E., Hämäläinen T., Organizational learning and strategy, "Scandinavian Journal of Management" 1995, Vol. 11, No. 3.
 6. Castanias R., Helfat C., The Managerial Rents Model: Theory and Empirical Analysis, "Journal of Management" 2001, No. 27.
 7. Combs J., Ketchen D., Hoover V., A Strategic Group Approach to the Franchising - Performance Relationship, "Journal of Business Venturing"2004, No. 19.
 8. Crossan M.M., Lane H.W., White R.E., An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution, "Academy of Management Review" 1999, Vol. 24, No. 3.
 9. Crossan M.M., Lane H.W., White R.E., Djurfeldt L., Organizational learning: Dimensions for a theory, "The International Journal of Organizational Analysis" 1995, Vol. 3, No. 4 (October).
 10. Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 11. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 12. Dyer J.H., Singh H., The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 4.
 13. Easterby-Smith M., Disciplines of Organizational Learning: Contributions and Critiques, "Human Relations 1997", Vol. 50, No. 9.
 14. Estivalete V. de F.B., Pedrozo E.A., Cruz L.B., The Learning Process in Interorganizational Relationships, BAR, Curitiba, Vol. 5, No. 4, art. 5, Oct./Dec. 2008.
 15. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 16. Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, Oxford 2005.
 17. Grudzewski W.M., Hejduk I.K, Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 18. Gugler P., Building transnational alliances to create competitive advantage, "Long Range Planning" 1992, Vol. 25, No. 1.
 19. Inkpen A., Learning through joint ventures: a framework of knowledge acquisition, "Journal of Management Studies" 2000, 37(7).
 20. Jones O., Macpherson A., Inter-Organizational Learning and Strategic Renewal in SMEs - Extending the 4I Framework, "Long Range Planning" 2006, Vol. 39, No. 2.
 21. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 22. Knight L., Network learning: exploring learning by inter-organizational networks, "Human Relations" 2002, No. 55(4).
 23. Kumar R., Differential learning and interaction in alliance dynamics: a process and outcome discrepancy model, "Organizational Science" 1998, No. 3.
 24. Kuraś P., Alians jako model współdziałania strategicznego przedsiębiorstw, [w:] Strategie rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, T. Małkus, Seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Mfiles. pl, Kraków 2012.
 25. Lane P.J., Relative absorptive capacity and interorganizational learning, "Strategic Management Journal" 1998, No. 19.
 26. Larsson R., Bengtsson L., Henriksson K., Sparks J., The Interorganizational Learning Dilemma: Collective Knowledge Development in Strategic Alliances, "Organizational Science" 1988, No. 9(3).
 27. Lavie D., The Competitive Advantage of Interconnected Firms: An Extension of the Resource-Based View, "Academy of Management Reviews" 2006, Vol. 31, No. 3.
 28. Lemańska-Majdzik A., Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 29. Lundberg C.C., Learning in and by organizations: Three conceptual issues, "International Journal of Organizational Analysis" 1995, Vol. 3, No. 1.
 30. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 31. Nonaka I., A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, "Organizational Science" 1994, No. 5.
 32. Nowodziński P., Tomski P., Więzi międzyorganizacyjne w strategii konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 33. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa 2000.
 34. Peteraf M.A., The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view, "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 13, No. 3.
 35. Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L., Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology, "Administrative Science Quarterly" 1996, No. 41.
 36. Preskill H., Torres R.T., The Role of Evaluative Enquiry in Creating Learning Organization, [w:] Organizational Learning and Learning Organization, M. Eastebry-Smith, L. Araujno, J. Burgoyne (red.), Sage Publications, London 1999.
 37. Rothwell B.J., Batson's Heterarchy of Learning, "Training and Development Journal" 1983, No. 37(7).
 38. Schoemaker P.J.H., Strategy, complexity and economic rent, "Management Science" 1990, Vol. 36, No. 10.
 39. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 40. Simon H., Bounded rationality and organizational learning, "Organization Science" 1991, Vol. 2, No. 1.
 41. Spender J.R., Organizational knowledge, learning, and memory three concepts in search of a theory, "Journal of Organizational Change" 1996, No. 9.
 42. Sroka W., Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi strategicznej poprzez współpracę, PWE, Warszawa 2012.
 43. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa 1998.
 44. Teece D., Competition, cooperation, and innovation: Organizational arrangements for regimes of rapid technological progress, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1992, Vol. 18, No. 1.
 45. Teece D.J. Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, collaboration, Licensing and Public Policy, [w:] D.J. Teece, The Competitive Challenge, Ballinger Publishing, Cambridge 1987.
 46. Tomski P., Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a współdziałanie gospodarcze współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 1, Częstochowa 2011
 47. Tsang E., Motives for Strategic Alliance: A Resource-based Perspective, "Scandinavian Journal of Management" 1998, No. 3.
 48. Tushman M.L., Scanlon T.J., Boundary-scanning individuals: their role in information transfer and their antecedents, "Academy of Management Journal" 1981, No. 24.
 49. Ziółkowska B., Reorientacja systemu tworzenia wartości w świetle koncepcji organizacji wirtualnej, [w:] Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 685, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 46, Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu