BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Proniewski Marek (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Innowacyjność a rozwój regionalny Unii Europejskiej
Innovation and Regional Development of the European Union
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 3, s. 441-462, tab., rys., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Innowacyjność, Analiza danych statystycznych
Regional development, Innovative character, Statistical data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W pracy przyjmuje się tezę o istnieniu zależności między rozwojem regionalnym Unii Europejskiej a zmiennymi charakteryzującymi innowacyjność przestrzeni. Innowacyjność warunkuje wzrost gospodarki regionalnej i jej konkurencyjność w wymiarze globalnym. Celem analiz jest wyznaczenie grup poziomu zróżnicowań w rozwoju regionów Unii Europejskiej (wskaźnik HDI), określenie skupień regionów pod względem poziomu innowacyjności, zbadanie związków pomiędzy poziomem rozwoju regionów krajów europejskich a badanymi elementami poziomu innowacyjności, z wykorzystaniem metod statystycznych (metoda klasyfikacji k-średnich, drzewo celów). W pracy wykorzystano własne wyniki obliczeń dokonane na podstawie danych statystycznych pochodzących z bazy EUROSTATU. Badania wskazują regiony Europy o konkurencyjnym (najwyższym) poziomie innowacyjności oraz pozytywnie weryfikują tezę o istnieniu zależności między rozwojem regionalnym Unii Europejskiej a zmiennymi opisującymi innowacyjność regionów, zwłaszcza nakładami na działalność badawczo-rozwojową, wnioskami patentowymi wysokiej techniki w EPO oraz zatrudnieniem w nauce i technice. (abstrakt oryginalny)

The paper supports the thesis that there is an interdependence between the regional development of the European Union and variables that characterize territorial innovation. Innovation conditions the growth of the regional economy and its competitiveness on a global scale. The purpose of the analysis is to determine the groups of the level of disparities in the development of the EU regions (HDI), the clusters of regions in terms of innovation, and to examine the relationships between the level of development of the regions of European countries and the studied elements of innovation, by using statistical methods (k-means method and objective tree). The paper includes own results of calculations based on statistical data from the Eurostat databases. The results indicate regions in Europe of competitive (the highest) level of innovation and validate the thesis about the existence of the relationship between the regional development of the European Union and variables describing the innovation of the regions, particularly the expenditure on research and development, the high-tech patent applications to the EPO and the employment in science and technology. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Strahl D.(red.), 2010, Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  2. Zeliaś A. (red.), 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.033
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu