BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaski - Spodar Paulina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Teoretyczne podstawy koncepcji tożsamości przedsiębiorstwa
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 132, s. 89-104, rys., tab., bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe
Grafy, Tożsamość przedsiębiorstwa
Graphs, Enterprise identity
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu zebrano liczną grupę definicji terminu "tożsamość przedsiębiorstwa" oraz podjęto próbę ich oceny. Dokonana analiza potwierdziła, że tożsamość przedsiębiorstwa to pojęcie wieloznaczne, które do tej pory było w literaturze przedstawiane w sposób niejednolity. Badając definicje z różnych obszarów geograficznych oraz okresów czasowych, można zauważyć odwołania do różnych perspektyw i stanowisk poznawczych, które co innego uznają za istotę problemu. Przystępując zatem do badań nad tożsamością, zaleca się, aby zawsze jednoznacznie określić na gruncie którego stanowiska poznawczego będą prowadzone analizy i interpretacje pojęcia, co pozwoli uniknąć błędów i sprzeczności na późniejszym etapie wnioskowania. Przegląd i analiza sposobów rozumienia pojęcia "tożsamość przedsiębiorstwa" i wyodrębnienie na tej podstawie czterech wiodących grup poglądów nazwanych perspektywami skłoniło do przyjęcia stanowiska, że tożsamość to zbiór unikalnych cech przedsiębiorstwa, których trzon stanowią: kultura, komunikacja i symbolika. Dodatkowo, w kontekście polskich realiów biznesowych i akademickich uznano, że polski termin "tożsamość przedsiębiorstwa" najlepiej ukazuje istotę anglojęzycznej koncepcji corporate identity.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abratt R., A new approach to the corporate image management process, "Journal of Marketing Management" 1989, vol. 5, no. 1.
 2. Ackerman L. D., Identity strategies that make a difference, "The Journal of Business Strategy" 1988.
 3. Altkorn J., Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu, Kraków 1999.
 4. Balmer J. M. T., Corporate branding and connoisseurship, "Journal of General Management" 1995, vol. 21, no. 1.
 5. Balmer J. M. T., Corporate identity and the advent of corporate marketing, "Journal of Marketing Management" 1998, vol. 14, no. 8.
 6. Balmer J. M. T., Corporate identity: the power and the paradox, "Design Management Journal" 1993, vol. 6, no. 1.
 7. Balmer J. M. T., Corporate identity, corporate branding and corporate marketing ,"European Journal of Marketing" 2001, vol. 35, no. 3/4.
 8. Castells M., Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.Balmer J. M. T.,Corporate identity, corporate branding and corporate marketing, "European Journal of Marketing" 2001, vol. 35, no. 3/4.
 9. Balmer J. M. T., Soenen G. B., Operationalising the concept of corporate identity: articulating the corporate identity mix and the corporate identity management mix, University of Strathclyde International Centre for Corporate Identity Studies working paper, Glasgow 1997.
 10. Balmer J. M. T., Soenen G. B., The acid test of corporate identity management, "Journal of Marketing Management" 1999, vol. 15, no. 1.
 11. Bernstein D., Company Image & Reality. A Critique of Corporate Communications, Holt, Rinehart and Winston, Eastbourne, UK, 1986.
 12. Bick G., Jacobson M. C., Abratt R., The corporate identity management process revisited, "Journal of Marketing Management" 2003, vol. 19.
 13. Birkigt K., Stadler M., Corporate Identity, Grundiagen, Funktionen und Beispoelen, Verlag, ModerneIndustrie, Landsberg am Lech 2000.
 14. Boulding K., The Image: Knowledge in Life and Society, Ann Arbor, University of Michigan Press, Michigan 1956.
 15. Budzyński W., Zarządzanie wizerunkiem firmy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 16. Carter D. E., Designing Corporate Identity Programs for Small Corporations, Art Direction Company, New York 1982.
 17. Castells M., Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Chajet C., Shachtman T., Image by design, wyd. 2, McGraw-Hill, New York 1998.
 19. Cornelissen J., Harris Ph., The corporate identity metaphor: perspectives, problems and prospects, "Journal of Marketing Management" 2001, vol. 17, no. 1.
 20. Dąbrowski T., Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010.
 21. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999.
 22. Excellence in Public Relations and Communication Management, eds. J. Grunig, Lawrence Erlbaum Associates Inc., Hillsdale 1992.
 23. Fleischer M., Corporate identity i public relations, Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003.
 24. Gioia D. A., Schultz M., Corley K., Organizational identity, image, and adaptive instability, "Academy of Management Review" 2000, vol. 25, no. 1.
 25. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004
 26. Gray E. R., Balmer J. M. T., Managing corporate image and corporate reputation, "Long Range Planning" 1998, vol. 31, no. 31.
 27. Gregory J. R., Wiechmann J. W., Marketing Corporate Image: The Company as Your Number One Product, NTC Business Books, Chicago 1999.
 28. Harbrücker U., Changing of values and corporate identity, "Mathematics and Economics" 1993, vol. 13, no. 2
 29. Hawn R., Image vs. identity, "Trends" 1998, vol. 14.
 30. Herbst D., Corporate identity, Cornelsen, Berlin 1998.
 31. Keller J., Das CI-Dilemma. Abschied von FalschenIllusionen, Gabler Management Perspectives, Wiesbaden 1990.
 32. Kennedy S. H., Nurturing corporate images: total communication or ego trip?, "European Journal of Marketing" 1977, vol. 11, no. 3.
 33. Lambert A., Corporate identity and facilities management, Facilities 1989.
 34. Larson J. P., Reitter R., Structures de Pouvoir et Identite de I'Entreprise, Editions Nathan, Paris 1979;
 35. Leitch S., From logo-centrism to corporate branding?, "Australian Journal of Communication" 1999, vol. 26, no. 3.
 36. Leuthesser L., Kohli C., Corporate identity: the role of mission statements, "Business Horizons" 1997, vol. 40, no. 3.
 37. Majchrzak K., Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 38. Margulies W. P., Make the most of your corporate identity, "Harvard Business Review" 1977, vol. 55.
 39. Markwick N., Fill C., Towards a framework for managing corporate identity, "European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, no. 5/6.
 40. Martineau P., The Corporate Personality, w: L. Bristol, Business and Its Public, Harvard Business School Press, Boston 1960.
 41. Nikodemska-Wołowik A. M., Komunikowanie tożsamości rynkowej w otoczeniu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 42. Nikodemska-Wołowik A. M., Komunikowanie tożsamości organizacji w kontekście społecznej i proekologicznej orientacji interesariuszy, "Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług. Uniwersytet Szczeciński" 2007, nr 12, t. 2.
 43. Nikodemska-Wołowik A. M., Rola badań marketingowych w programie całościowej identyfikacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2004, z. 179, t. 1.
 44. Nikodemska-Wołowik A. M., Górski P., Wołowik M., Nie tylko logotyp: wyróżnienie i przynależność w biznesie, Bydgoszcz-Gdańsk 2004.
 45. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, ŻAK Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 1998
 46. Olins W., The Corporate Personality: An Inquiry into the Nature of Corporate Identity, Design Council, London 1978.
 47. Olins W., The Wolff Olins Guide to Corporate Identity, The Design Council, London 1990.
 48. Pilditch J., Communication by Design: A Study in Corporate Identity, McGraw-Hill, Maidenhead 1970.
 49. Portugal J., Halloran J., Keith D., Avoiding a corporate identity crisis, "Management Review" 1986, vol. 75, no. 4.
 50. Ragin-Skorecka K., Corporate Identity, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2010.
 51. Ragin-Skorecka K., Management of internal corporate identity, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 52. Rekom J. van, Deriving an operational measure of corporate identity, "European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, no. 5-6.
 53. Riel C. B. M. van, Principles of Corporate Communication, Prentice-Hall, Hemel, Hempstead 1995.
 54. Riel C. B. M. van, Balmer J. M. T., Corporate identity: the concept, its measurement and management, "European Journal of Marketing" 1997, vol. 31, no. 5-6.
 55. Revealing the Corporation: Perspectives on Identity, Image, Reputation, Corporate Branding and Corporate Level Marketing, eds. J. M. T. Balmer, S. Greyser, Routledge 2003.
 56. Rozwadowska B., Public relations: teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo "Studio Emka", Warszawa 2009.
 57. Schmidt K., The Quest For Identity, Cassell, London 1995.
 58. Schultz D., Tannenbaum S. J., Lauterborn R. F., Integrated Marketing Communications: Pulling it Together and Making it Work, NTC Business Books, Chicago, IL, 1994.
 59. Selame E., Selame J., Developing a corporate identity. How to stand out in the crowd, New York 1977.
 60. Sitko W., Zarębska A., Zintegrowany model zarządzania tożsamością organizacyjną w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 1.
 61. Słownik języka polskiego, opr. zbior., Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 3, Warszawa 2005.
 62. Steinmann H., Georg S., Grundlagen der Unternehmensführung, Wiesbaden 2000.
 63. Suska M., Tożsamość a system wartości i postawy współczesnej młodzieży, w: Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Wyzwania dla edukacji XXI wieku, red. T. Bajkowski, K. Sawicki, Białystok 2000.
 64. The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand: Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand, eds. M. Schultz, M. J. Hatch, M. H. Larsen, OUP, Oxford 2000.
 65. Topalian A., Corporate identity: beyond the visual overstatements, "International Journal of Advertising" 1984, no. 3.
 66. Wyszomierska B., Tożsamość przedsiębiorstwa - geneza pojęcia, jego ewolucja i dylematy związane z klasyfikacją, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa, Zeszyt Naukowy nr 66, 2006.
 67. Zarębska A., Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2009.
 68. Zarębska A., Nowy model identyfikacji i zarządzania tożsamością organizacyjną w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 11.
 69. Zarębska A., Rozważania nad tożsamością organizacyjną - konsensus pomiędzy teorią a praktyką, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 4.
 70. Zarębska A., Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa: jak stworzyć konkurencyjną firmę?, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 71. Zarębska A., Zarządzanie tożsamością a zarządzanie przez tożsamość - subtelna różnica czy milowy krok?, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9.
 72. Zarębska A., Znaczenie przywództwa w kształtowaniu tożsamości organizacji przedsiębiorstwa, "Organizacja i Zarządzanie" 2008, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu