BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewski Michał Adam (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Kielce)
Tytuł
Konkurencyjność zasobowa przedsiębiorstw
The Resource Competitiveness of Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr 4, s. 57-68, rys., bibliogr. 51 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo na rynku, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zasoby przedsiębiorstwa
Enterprise in the market, Enterprise competitiveness, Enterprise resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konkurencyjność stanowi źródło funkcjonowania organizacji poddanych prawom rynku, wolnej konkurencji. Konkurencyjność rozumiana jest jako zestaw elementów (czynników) umożliwiających osiągnięcie zdolności konkurencyjnej na rynku. Każde przedsiębiorstwo musi się charakteryzować określonymi czynnikami konkurencyjności, aby można było funkcjonować w gospodarce rynkowej. Celem opracowania jest autorska refleksja nad problemem konkurencyjności ukierunkowanej w stronę konkurencyjności zasobowej przedsiębiorstw. Opracowanie przedstawia autorskie koncepcje struktury zasobów przedsiębiorstwa, struktury konkurencyjności zasobowej przedsiębiorstwa oraz autorskie pojęcie zasobowości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Competitiveness is the source of the organization subject to the laws of market competition. Competitiveness is understood as a set of components (factors) to achieve competitive ability in the market. Every company must have a certain competitiveness factors to be able to function in a market economy. The aim of this paper is to author a reflection on the problem of competitiveness oriented towards competitiveness of resource companies. The paper presents the concepts of copyright enterprise resource structure, the structure of the enterprise resource competitiveness and original concept resources company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło, H.G., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń, s. 1-488.
 2. Bakier В., 2012, Konceptualizacja kategorii konkurencyjności w naukach ekonomicznych, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 6 (60) vol. 1, s. 72-100.
 3. Bratnicki M., 2007, Dynamizowanie procesu zarządzania: organizacyjny pierwowzór przedsiębiorczości, Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - metody - zastosowania, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 4. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., 1988, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształcenia procesu zmian zarządzania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 5. Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A., 2006, Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne - wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności, Organizacja i Kierowanie, nr 3, s. 17-32.
 6. Borowiecki R., 2003, Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa, s. 77.
 7. Borowiecki R., Jaki A., 2008, Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 8. Borkowski S., 2004, Mierzenie poziomu jakości, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 1-155.
 9. Borkowski S., Corejovâ T., 2004, Instrumenty rozwiązywania problemów w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 1-103.
 10. Czemiachowicz В., 2012, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w podejściu zasobowym na podstawie firmy ,A", Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 25, s. 287-302.
 11. Czemiachowicz В., Szczepkowska M.,2009,Pojęcie i rodzaje konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Białasiewicz M. (red ), Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Economicus, Szczecin, s. 33-43.
 12. Dołęgowski T., 2002, Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, [w:] Monografie i Opracowania, nr 505, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 1-197.
 13. Dzikowska M., Gorynia M., 2012, Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, Gospodarka Narodowa, nr 4, s. 1-30.
 14. Gorynia M. (red.), 2002, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Poznań, s. 48.
 15. Gorynia M., 2010, Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, [w:] Gorynia M., Łaźniewska E., (red ), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa, s. 77.
 16. Jelonek D., 2012,Koopetycja. Identyfikacja źródeł korzyści dla przedsiębiorstw, [w:] Borowiecki R., Rojek T., (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - Alianse - Sieci, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 39-53.
 17. Jelonek D., 2003, Przewaga konkurencyjna e-przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, R. 54, nr 3, s. 26-38.
 18. Krupski R., 2012, Teoretyczne i praktyczne przesłanki zmian w treści zarządzania strategicznego, [w:] Jabłoński A., (red ), Strategiczny wymiar funkcjonowania współczesnych organizacji. Strategie, modele biznesu, finanse, zasoby ludzkie, relacje, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 19. Krupski R., 2012, Badanie znaczenia zasobów niematerialnych w strategii przedsiębiorstwa, w: Kaleta A., K. Moszkowicz K., (red ), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 238-247.
 20. Kiełtyka L., 2002, Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, s. 1-560.
 21. Kiełtyka L., (red ), 2008, Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Difin, Warszawa.
 22. Kucęba R., Kiełtyka L., 2005, A conception of neural networks implementation in the model of a self-learning virtual power plant, Proceedings of the 7th International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS 2005, Volume 2, Miami, USA.
 23. Kucęba R., 2011, Struktura Inteligentnego Systemu Wspomagania Zarządzania Wirtualną Elektrownią, Rynek Energii, nr 1(92), s. 80-86.
 24. Leśniewski, M. A., 2013a, Concurrence de localisationd'entreprisesenvisagéed'après les enquêtes à l'exemple de la région de saint-croix, Polish Journal of Management Studies, vol.7/2013, s. 179-187.
 25. Leśniewski, M. A., 2013b, Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce, CeDeWu, Warszawa, s. 7-202.
 26. Leśniewski M. A., 2012, Zrównoważony rozwój a konkurencyjność organizacji. Wybrane problemy, w: Olesiński Z., (red ), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 149-161.
 27. Leśniewski M. A., 2011, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizatora Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń, s. 8-232.
 28. Lisiński M., (red ), 2006, Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, s. 26.
 29. Nogalski В.,2013, Stan i perspektywy rozwoju problematyki zarządzania strategicznego w polskich ośrodkach akademickich, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Nr 2, t. 2, s. 9-21.
 30. Nogalski В., 2011, Przewaga konkurencyjna gospodarki jutra, [w:] Perenc J., (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, C.H. Beck, Warszawa, s. 121-136.
 31. Nowicka-Skowron M., 2010, Logistyka globalna a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Logistyka w naukach o zarządzaniu. Księga poświęcona pamięci profesora Mariana Sołtysika, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 32. Nowicka-Skowron M., Pachura P., 2009, Strategie innowacyjne przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki sieciowej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 226, s. 37-46.
 33. Olesiński Z., 2010, Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, С. H. Beck, Warszawa, s. 7-294.
 34. Olesiński Z , 2012, Implementacja teorii relacji międzyorganizacyjnych w Polsce, w: Borowiecki R., Rojek T., (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - Alianse - Sieci, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 35. Omarowicz U., 2013, Menedżer XXI wieku. Definicja, Identyfikacja, Edukacja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 12-318.
 36. Fabian A., 2004, Wpływ różnic kulturowych na międzynarodową działalność logistyczną, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 4, s. 13-18.
 37. Pawlak Z., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa, s. 7-539.
 38. Pietruszewski M., 2013, Kultura organizacyjna a aspiracje pracowników w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 9, s.49-59.
 39. Przybytniowski J.W., 2007, Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), Rozprawy ubezpieczeniowe, 2007, Rzecznik Ubezpieczonych; Uniwersytet Kardynała Stanisława wyszyńskiego; Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa Nr 1 (2), s. 111 -118
 40. Przybytniowski J.W., 2013a, Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, s. 63-99.
 41. Przybytniowski J.W., 2013b, Zarządzanie towarzystwem ubezpieczeniowym a jakość usługi, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr3 (758), Warszawa, s. 42-52
 42. Rosłanowska-Plichcińska K., Jarosińsk M.,1996, Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa, s. 132-135.
 43. Sabat A., 2013, Model efektywnego wykorzystania wiedzy dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 10(764), Warszawa, s. 3-13
 44. Stankiewicz M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń, s. 10-463.
 45. Skowronek-Mielczarek A., 2012, Zasoby w rozwoju przedsiębiorstwa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 121, s. 127-143.
 46. Turyna J., Szczęsny W., (red ), 2004, Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa.
 47. Wiatrak A.P., 2008, Zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw sektora agrobiznesu, w: Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 9-22.
 48. Wiatrak A.P., 2005, Zarządzanie personelem w projektach, [w:] Pocztowski A., (red ), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 49. Wiatrak A.P.,2007, Wpływ zarządzania wiedzą na zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w: Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1, s. 420-429.
 50. Zachorowska A., 2004, (red.), Finansowe i logistyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 51. Zachorowska A., 2006, Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, s. 5-264.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu