BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
rogatko Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola i pozycja rady nadzorczej w spółkach giełdowych w Polsce
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 132, s. 131-152, rys., tab., bibliogr.34 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Ład korporacyjny, Spółki giełdowe
Stock market, Corporate governance, Stock market companies
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule opisano kształt nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli rady nadzorczej. Pokazane są różne systemy nadzoru korporacyjnego na świecie i różne umiejscowienie w nich rad nadzorczych i dyrektorów niewykonawczych. Następnie analizie poddane są czynniki, jakie wpływają na faktyczną pozycję rady nadzorczej na podstawie studium przypadku czeterech spółek giełdowych. Wnioskami z analizy jest stwierdzenie, że obok czynników prawnych związanych z formalnym umocowaniem rady nadzorczej, ogromny wpływ na jej pozycję i funkcjonowanie ma układ akcjonariatu. Najczęściej występującym w Polsce jest układ z akcjonariuszem dominującym (instytucjonalnym lub osobą prywatną) i charakter jego aktywności ma wpływ na rolę, jaką rada nadzorcza jest w stanie odegrać w spółce. Temat wymaga dalszych badań prowadzących do określenia stopnia i charakteru tego wpływu.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kodeks cywilny (KC), Dz.U. z 23 kwietnia 1964, nr 16, poz. 93.
 2. Kodeks Spółek Handlowych (KSH), Dz.U. z 15 września 2000, nr 94, poz. 1037.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. z 28 lutego, nr 33, poz. 259.
 4. Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych rewidentach), Dz.U. z 7 maja 2009, nr 77, poz. 649.
 5. Ustawa o rachunkowości, Dz.U. z 29 września 1994, nr 121, poz. 591.
 6. Zalecenie Komisji Wspólnot Europejskich, 2005/162/WE, z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 25 lutego 2005.
 7. Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady GPW z dnia 21 listopada 2012: Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, dostępne na stronie www.corp-gov.gpw.pl
 8. Aluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 9. Bohdanowicz L., Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 10. Brown L. D., Caylor M. L., Corporate Governance and Firm Performance, 2004, dostępne: 23.04.2013, dostępne: http://ssrn.com/abstract=586423
 11. Le Cannu P., Droit des sociétés, wyd. 2, Monchrestien, Paryż 2002.
 12. Colley J. L., Jr., Doyle J. L., Logan G. W., Stettinius W., Ład korporacyjny, K. E. Liber, Warszawa 2005.
 13. Deloitte, Raport "Wspólczesna rada nadzorcza 2012". Praktyka ładu korporacyjnego w Polsce, Deloitte Advisory, Warszawa 2012.
 14. Europejskie prawo spółek. Tom III. Corporate governance, red. Cejmer M., Napierała J., Sójka T., Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 15. Garbicz M., Staniek Z., Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010.
 16. Hopt K. J., Leyens P. C., Board Models in Europe. Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy, w: The Verenigde Oostindische Compagnie 1602-400 Years of Company Law, red. L. Timmermann, Kluwer Law International, Haga 2004.
 17. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C. H. Beck, Warszawa 2012.
 18. Kuska-Żak I., Żak M., Odpowiedzialność zarządców we francuskich spółkach kapitałowych, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, vol. VI.
 19. Labégorre F., Le modèle de corporate gouvernance: principes et portée en France, "Finance & Bien Commun" 2010/1, no. 36.
 20. Lamèthe D., L'approche française du "Gouvernement d'entreprise", "Revue internationale de droit comparé" październik - grudzień 1999, vol. 51, no. 4 (biuletyn Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Republiki Francuskiej).
 21. Lis K. A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 22. Ład korporacyjny, red. D. Dobija, I. Koładkiewicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 23. Mesjasz C., Ład (nadzór) koporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, w: K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 24. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 25. Palepu K. G., Healy P. M., The Fall of Enron, Harvard Negotiation, Organizations and Markets Research Paper No. 03-38, Cambridge (USA), 2003.
 26. Postula I., Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 27. PwC, Komitety audytu w Polsce w roku 2011. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2012.
 28. PwC, Rady Nadzorcze 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2013.
 29. Raynal S., Gouvernance et développment durable, "La Revue des Sciences de Gestion" 2009, nr 239-240.
 30. Rozłucki W., Rada nadzorcza nie musi być gorsetem zarządu!, "Harvard Business Review Polska" maj 2005, nr 27.
 31. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002
 32. Tricker B., Corporate Governance. Principles, Policies and Practices, Oxford University Press, Oxford 2012.
 33. Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 34. Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, red. M. Aluchna, P. Płoszajski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu