BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brezdeń Paweł (Uniwersytet Wrocławski), Drozdowska Joanna (Uniwersytet Wrocławski), Spallek Waldemar (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Wybrane instytucje prorozwojowe związane z pomocą publiczną w aktywizacji polskiej gospodarki
Selected Pro-Developmental Institutions Related to Public Aid for the Activation of Polish Economy
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2010, nr 15, s. 235-257, ryc., bibliogr. 19 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych = Processes of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Rozwój gospodarczy, Rozwój regionalny, Pomoc publiczna, Ośrodki naukowo-badawcze
Spatial distribution, Economic development, Regional development, Public aid, Research centres
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę wybranych instytucji prorozwojowych w Polsce, związanych z pomocą publiczną. Zadaniem instytucji prorozwojowych jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości w regionie przez inicjowanie i realizowanie programów, tworzenie warunków do absorbowania osiągnięć nauki i techniki, ułatwianie i stymulowanie procesów aktywizacji gospodarczej oraz przyciąganie inwestorów. Do instytucji prorozwojowych należą między innymi agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, działające na rzecz rozwoju danego obszaru, współpracujące z samorządem lokalnym lub regionalnym. Ważną rolę w zakresie tworzenia potencjału naukowego regionu odgrywają instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe.(fragment tekstu)

The paper focuses on selected pro-developmental institutions, related to the public aid granted by local government units, and their impact on the activation of Polish economy. It presents spatial diversity of localization of these institutions, as parks (industrial, technological, scientific and technological ones) and incubators (business and technological ones). The study identifies the conditions of localization and regularity of the spatial distribution of their operation. The authors make an attempt to identify and assess the impact of the analyzed institutions on the activation of Polish economy at the local and regional level, and their effectiveness in solving economic problems. Keywords: pro-developmental institutions, technology park, business incubator, technology incubator, activation of economy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl/bdr_n/app/
 2. Drozdowska J., 2009, "Przestrzenny wymiar pomocy publicznej w aktywizacji polskiej gospodarki", Wrocław (maszynopis)
 3. Furtak J., 2004, Parki naukowo-technologiczne jako instrument wspierania konkurencyjności i rozwoju regionu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, Sectio 8, nr 38, s. 121-132
 4. Guliński J., 2008, Stan ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, [w:] Materiały z XIX Konferencji SOOIPP, Krynica Zdrój
 5. Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013, 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 6. Mackiewicz M., 2008, Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 7. Marciniec B., 2007, Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poznań
 8. Matusiak K.B., 2007, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport - 2007, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego/Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź - Kielce - Poznań
 9. Matusiak K., Bąkowski A. (red.), 2008, Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa
 10. Matusiak K., Mażewska M., 2004, Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa
 11. Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji dyfuzji wiedz, 2008, Instytut Badań Strukturalnych. Warszawa
 12. Pomoc publiczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013, 2009, Opole
 13. Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, 2005, PARP, Warszawa
 14. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom 2000-2007, 2008, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych z dn. 12 lipca 2007, Dz. U. 2007, nr 133, poz. 923
 16. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) - zalążek Parków Przemysłowo-Technologicznych i klastrów, 2008, Informacje Sektorowe, PKO BP S.A., Warszawa
 17. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dn. 30 kwietnia 2004 r., Dz. U. 2007, nr 59, poz. 404, z późn. zm.
 18. Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z dn. 29 sierpnia 2003 r., Dz. U. 2003, nr 159, poz. 1537, z późn. zm.
 19. Wojnicka E., 2005, Możliwości wsparcia polskich instytucji proinnowacyjnych ze środków europejskich, [w:] Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, PARP, Warszawa, s. 43-44
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu