BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Agroturystyczne preferencje i oczekiwania turystów w średnim wieku
Agritourist Preferences and Expectations of Middle-Aged Tourists
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr 5, s. 65-76, rys., bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Preferencje konsumenta, Obszary wiejskie, Atrakcyjność turystyczna, Oferta turystyczna
Agrotourism, Consumer preferences, Rural areas, Touristic attractiveness, Touring offer
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kampinoski Park Narodowy
Kampinos National Park
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących preferencji i zachowań osób w średnim wieku wypoczywających na wsi. Badania, z wykorzystaniem techniki ankiety, przeprowadzono w okresie letnim 2013 roku na próbie 103 turystów wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych w okolicach Kampinoskiego Parku Narodowego. W opracowaniu nakreślono sylwetkę przeciętnego turysty odwiedzającego obszary wiejskie, a także ukazano zachowania osób tam wypoczywających. Omówiono m in. motywy wyboru tej formy turystyki, a także wyboru konkretnej oferty, wykorzystywane przez turystów źródła informacji o obiekcie, preferowane sposoby spędzania czasu wolnego oraz oczekiwania dotyczące urozmaicenia i udoskonalenia oferty. Rozważania te poszerzono o analizy czynników warunkujących zachowania i oczekiwania turystów, takie jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia oraz sytuacja materialna badanych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on the preferences and behaviors of middle-aged people vacationing in the countryside. Surveys were conducted during the summer 2013 years among 103 tourists vacationing in agritourism farm in the vicinity of Kampinos National Park. The paper presents the average tourist visitor rural areas, and also shown their behavior. In Article were analyzed reasons for choosing this form of tourism, as well as the choice of a specific offer, used by tourists source of information about the object, the preferred ways of spending free time and expectations of diversify and improve the offer. Analyzed the determinants of the behavior and expectations of tourists, such as age, education level and financial situation of the respondents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., Day G.S., Marketing Research, J. Wiley & Sons, New York, s. 4.
 2. Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2009, Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 3. Evans L., 2011, Social media marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 4. Kaczmarczyk S., 2003, Badania marketingowe - metody i techniki, PWE, Warszawa, s. 15.
 5. Kotier Ph., 1980, Principles of Marketing, Prentice-Hall, London, s. 139.
 6. Kramer T., 1992, Marketing, PWE, Katowice, s. 114.
 7. Krzyżanowska К, Wojtkowski R., 2012, Rola internetu w promocji usług agroturystycznych, Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. 5, nr 1, s. 48-57.
 8. Mazurek-Łopacińska K. (red ), 2011, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 18.
 9. Niedziółka A., 2008, Wykorzystanie sieci Internet w promocji produktu agroturystycznego na przykładzie województwa małopolskiego, [w:] Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, s. 73-82.
 10. Niedziółka A., Bogusz M., 2011, Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie gminy Istebna, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 288 (64).
 11. Podlaski A., 2011, Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 12. Rzemieniak M., 2012, Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 136.
 13. Sikorska-Wolak I., Zawadka J., 2012, Oczekiwania konsumentów na rynku usług agroturystycznych, Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. 5, nr 1.
 14. Stepaniuk K, 2010, Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem działalności e-agroturystycznej na przykładzie województwa podlaskiego, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 9(4), s. 509-517.
 15. Tuli D.S., Hawkins D.I., 1990, Marketing Research. Measurement and Method, Macmillan Publishing Co., New York, p. 1.
 16. Zawadka J., 2010, Ekonomiczno-Społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 13.
 17. Zawadka J., 201 За, Zachowania turystów wypoczywających na wsi i czynniki je warunkujące, [w:] Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, red. naukowa K. Krzyżanowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 18. Zawadka J., 2013b, Tendencje zmian w zachowaniach turystycznych osób wypoczywających na wsi, [w:] Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, red. naukowa K. Krzyżanowska, Wydawnictwo SGGW/, Warszawa, s. 111-120.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu