BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaszewska Hanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Nowoczesne koncepcje wynagrodzeń
Modern concepts of payments shaping
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 2 (28), s. 13-25, rys., tab., bibliogr. poz. 19
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Płace, Wynagrodzenia, Polityka płacowa
Wages, Remuneration, Wage policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne uwarunkowania rozwojowe tworzą potrzebę przewartościowań w wielu sferach funkcjonowania firm, w tym także w obszarze systemów wynagrodzeń. Wyzwaniem, przed którym staje znaczna część organizacji jest wypracowanie w tym obszarze rozwiązań służących realizacji celów strategicznych organizacji, stymulowaniu zachowań pracowników zgodnych z preferencjami firmy, ale również nakierowanych na zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb tychże pracowników. Artykuł zawiera prezentację funkcjonujących w literaturze koncepcji kształtowania wynagrodzeń z określeniem ich zalet i ograniczeń. Szczególne miejsce, jako odpowiadającego najpełniej nowym wyzwaniom poświęcono przedstawieniu podejścia hybrydowego. Wychodząc naprzeciw potrzebie włączania wynagrodzeń do spektrum praktyk szczególnie przydatnych w systemach wysoce efektywnej pracy, w opracowaniu podniesiono potrzebę implementacji koncepcji wynagradzania całkowitego. (abstrakt oryginalny)

The new conditions of functioning of firms have created an urgent need for creating a new model of remunerations, serving the realization of the organization's strategic objectives and the stimulation of such employees' behaviors that would suit the firm's preferences, targeted at satisfying their largely varied needs. This article presents some modern models of remunerations with a specification of their strengths and weaknesses. A particular attention has been paid here to the hybrid model, as it most fully meets the new challenges. Anticipating the need of including remunerations in the range of practices particularly useful for highly effective performance systems, the need of implementation of the notion of a complete remuneration has been raised in this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M. (2009), Armstrong's handbook of performance management. An evidence-based guide to delivering high performance, Kogan Page.
 2. Armstrong, M. (2006), Employee Reward. People and Organisations, Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD House, London.
 3. Armstrong, M. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 4. Armstrong, M. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnego Biznesu, Kraków.
 5. Applebaum, S., Shappiro, B. (1991), Pay for Performance: implementation of individual and group plans, "Journal of Management Development", Vol. 10, Iss: 7.
 6. Borkowska S. (2009), Innowacyjność, w kierunku zarządzania przez zaangażowanie, w: M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Borkowska S., (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń. Tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 8. Borkowska, S. (2007) (red.), Systemy wysoce efektywnej pracy, IPiSS, Warszawa.
 9. Czajka, Z., (2008), Wynagradzanie w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, IPiSS, Warszawa.
 10. Kopertyńska, M.W. (2008), Motywowanie pracowników, Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 11. Fawler A. (1988), New directions in performance pay, "Personnel Management", listopad.
 12. Juchnowicz, M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa 2012.
 13. Karaszewska, H., Nieżurawska, J. (2011), Proefektywnościowa orientacja wynagrodzeń w praktyce przedsiębiorstw w Polsce, w: B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Lawler III, E., (2000) Pay Strategy: New Thinking for the new Milenium, "Compensation and Benefits Review", styczeń/ luty, no. 32.
 15. Levin, H. Z., (1997) Compensation Strategy, "Compensation and Benefits Review", lipiec/sierpień, no. 29.
 16. Manus, T. M., Graham, M. D. (2003), Creating a Total Rewards Strategy, American Management Association, New York.
 17. Pocztowski, A. (2011) (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 18. Stachowska, S. (2007), Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOiK, Toruń.
 19. Story, J., Sisson, K. (2004), Performance-related Pay, in: C.H. Mabey, G. Salaman, J. Storey (eds.), Strategic Human Resource Management, The Open University Business School, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6316
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu