BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowska Sylwia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wynagradzanie kompleksowe w praktyce przedsiębiorstw
Total rewards in corporate practices
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 2 (28), s. 61-79, tab., bibliogr. poz. 7
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Płace, Raporty o wynagrodzeniach, Badania ankietowe
Remuneration, Wages, Reports on wages, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Wysoki dynamizm zmian zachodzących w otoczeniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstw wiąże się z potrzebą przekształceń wielu rozwiązań stosowanych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym również w dziedzinie kształtowania wynagrodzeń, które jako istotne narzędzie motywowania mogą skutecznie przyczyniać się do realizacji celów organizacji i budowania ich przewagi konkurencyjnej. Jedną z ważnych tendencji zmian w systemach wynagrodzeń jest rozwój wynagradzania kompleksowego, uwzględniającego różne składniki (materialne i niematerialne) motywujące pracownika do realizacji zadań firmy, a zarazem dostosowane do jego oczekiwań oraz charakteru wykonywanej pracy. Podstawowym celem prezentowanych badań była identyfikacja oraz ocena rozwiązań stosowanych w zakresie wynagradzania kompleksowego w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku. Badania przeprowadzono metodą ankietową. Objęto nimi duże firmy (zatrudniające powyżej 250 pracowników) prowadzące swoją działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (abstrakt oryginalny)

Dynamic changes in the functioning and environment of a company is associated with the need for transformation of numerous solutions applied in the field of human resources management, including remuneration formation which, as a vital motivating factor can contribute to realization of the objectives set by organizations and build their competitive advantage. Development of total rewards which includes various components (tangible and intangible) to motivate the employee to perform several tasks and, at the same time, which is adapted to the expectations and nature of the work, is one of the significant contemporary trends in remuneration systems. The primary objective of this study was to identify and assess the solutions used in the field of total rewards in companies operating on the Polish market. The study was conducted by survey method. It included large companies (employing more than 250 employees) carrying out their activities in the region of Warmia and Mazury. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong, M. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
  2. Borkowska, S. (2012), Struktura wynagrodzeń w procesie zmian, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 5.
  3. Borkowska, S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  4. Juchnowicz, M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
  5. O'Neal, S. (1998), The phenomenon of total rewards, "ACA Journal", 7.
  6. Thompson, P. (2002), Total Reward, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
  7. Wilson, T.B. (2008), Total Rewards Strategy, in: Berger, L.A., Berger, D., The compensation handbook. A state-of-the-art guide to compensation strategy and design, McGraw Hill Professional.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6320
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu