BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korporowicz Violetta
Tytuł
Alkoholizm, prostytucja, zakażenia HIV i AIDS, narkomania jako formy wykluczenia Społecznego (w świetle badań)
Alcoholism, Prostitution, HIV and AIDS, Drug Abuse as a Form of Social Exclusion (in Terms of Research)
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 3, s. 95-112, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, AIDS, Alkoholizm, Narkomania
Social exclusion, AIDS, Alcoholism, Drug addiction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przez wykluczenie społeczne należy rozumieć stan czy raczej proces uniemożliwiający lub znacznie utrudniający jednostce lub grupie pełnienie zgodnie z prawem ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób. Wykluczenie to dotyka częściej osób, które nie zostały wyposażone przez rodzinę w kapitał życiowy umożliwiający im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, zdobycie odpowiedniego poziomu wykształcenia, aby znaleźć zatrudnienie, założenie rodziny, dostosowywanie się do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych. Na występowanie, a następnie pogłębienie się zjawiska wykluczenia społecznego mogą wpływać liczne aspekty życia społecznego, którymi są bez wątpienia np. alko- holizm, prostytucja czy narkomania. W opracowaniu postawiono dwa cele. Jednym z nich jest analiza przyczyn i rozwoju negatywnych zjawisk społecznych takich jak np. alkoholizm, narkomania czy prostytucja. Drugim celem jest wskazanie, że w wyniku rozwoju tych niekorzystnych zjawisk społecznych może nastąpić poszerzenie zjawiska wykluczenia społecznego. (fragment tekstu)

Thee growth of social exclusion may be affected many aspects of social life such as alcoholism, prostitution and drug addiction. Particularly worrying is the growth of alcoholism among young people in Poland. A 2009 study conducted in Poland by WHO states that 11-15-year-old students in Poland are attempting to drink alcohol. Prostitution is another social phenomenon affecting the development of social exclusion. The most common cause of prostitution in Poland is difficult financial situation and inability to obtain work. Another negative phenomenon, which may affect the growth of social exclusion is drug addiction. The reasons for importance of drug abuse among social problems are not only quantitative parameters, but also the dynamics of the phenomena and changes in the structure of the population affected by the problem. Synthetic studies of the spread of drug addiction emphasize that the increasing rate of the phenomenon goes beyond its reach and environmental groups traditionally associated with drug addiction. This is the reason why it is so hard to help the drug addicts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Opinie i Diagnozy CBOS" 2009 nr 13, s. 24.
 2. "Opinie i Diagnozy CBOS" 2009 nr 13.
 3. Bauman Z., Zawrotna kariera ,,podklasy" http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id
 4. Dach Z. , Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, Wydawnictwo Ekonomiczne w Krakowie, Kraków 2007, s. 90-91.
 5. Diagnoza społeczna 2009: warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2009, s. 49.
 6. Giddens A., Sociology, Polity Press, Oxford 1990, s. 193.
 7. http://cc.msnscache.com (dostęp 21.06.2011).
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes (dostęp 21.03.2011).
 9. http://hdr.undp.org/en/reports (dostęp 13.08.2011).
 10. http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hpi/ (dostęp 18.08.2011).
 11. http://katalog.wp.pl/opinia-publiczna-badania/ (dostęp 21.06.2011).
 12. http://pl.org/wiki/Prostytucja (dostęp 18.07.2011).
 13. http://pl.wikipedia.org/wiki/Prostytucja (dostęp 27.08.2011).
 14. http://www.narkomania.gov.pl/epidemiologia.htm (dostęp 6.10.2011)
 15. http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/86 (dostęp 3.08.2011).
 16. http://www.parpa.pl (dostęp 25.08.2011).
 17. http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv aids/2011.htm (dostęp 11.09.201).
 18. http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/2011.htm (dostęp 11.09.2011).
 19. Kobiety w Polsce, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007, s. 90.
 20. Korporowicz V. , Równość płci? Między fikcją a prawdą. Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 473.
 21. Levitas R., Pantazis Ch. , Fahny E., Gordon D., Lloyd E., Patsios D., The multi-dimensional analysis of social exclusion, University of Bristol, London 2007, s. 145-146, www.bris.ac.uk/poverty/Social%20 (dostęp 16.07.2011).
 22. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003, s. 23.
 23. O'Connor P. G., Schottenfeld R. S., Patients with alcohol problems, "New England Journal of Medicine" 1998 Vol. 338, Nr 9.
 24. www.tnsglobal.pl/abin/r/1475/TNS-OBOP_dlaczego-prostytucja.doc (dostęp 07.08.2011).
 25. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.3.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu