BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Anna
Tytuł
O aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet w czasopiśmie "Twój Styl"
Socio-Economic Activity of Women as Seen in "Twój Styl"
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 3, s. 113-135, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Środki masowego przekazu, Aktywność zawodowa kobiet
Mass media, Female economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem badawczym przedłożonego opracowania jest identyfikacja problemów związanych z aktywnością społeczno-ekonomiczną kobiet w Polsce poddawanych dyskursowi publicznemu za pośrednictwem prasy polskiej na podstawie czasopisma lifestyle'owego. Najważniejszym zagadnieniem jest kwestia promowania w mediach określonego wizerunku kobiety (i mężczyzny) w aspekcie jej aktywności społeczno-zawodowej. Media masowe (obecnie i nowe media) mogą być dla człowieka istotnym źródłem informacji, propagującym określone wartości, normy i wzory zachowań zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn oraz określającym ich wzajemne relacje. Podejmując problematykę określonych wzorców aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet, autorka koncentruje się na charakterystyce przekazów masowych jako przekazu określonego wzorca kobiety (pośrednio i mężczyzny). Ilustracją zjawiska jest analiza treści komunikatów prasowych, która opiera się na wyodrębnionych na podstawie literatury przedmiotu wskaźników określonych zjawisk społeczno-ekonomicznych. (fragment tekstu)

The text is about the issue theme of socio-economic activity of women in the Polish magazine "Twój Styl". The analysis leads to the conclusion that the image of modern woman is a bit fuzzy. Typical woman is torn between the private and public sphere and forced (through social practices and effective gender stereotypes) into an attempt at the collision-free fulfillment of the social roles. The prevailing stereotype that woman are limited to the private sphere is the one of the causes of female disadvantage on the labor market. At the same time that stereotype creates an impression that woman in the public sphere is a rarity and if she's ever man- aged to enter it, it was only possible thanks to the support of her male partner or by limiting her personal life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. [Twój Styl], Profil czytelnika, http://reklama.bauer.pl/magazine.php/sid,1/mid,18/title,Twoj-Styl (dostęp 11.06.2011).
 2. Boruta I., Równość kobiet i mężczyzn w świetle prawa wspólnoty europejskiej - implikacje dla Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1996, s. 150 i nast.
 3. Branka M., Dunaj M., Dymowska M., Sekutowicz K., Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - raport z badania ewaluacyjnego, http://ideazmiany.pl/publikacjepliki/Zasada_rownosci_szans_w_PO_RPW_-_raport.pdf (dostęp 14.09.2011).
 4. Brannon L., Psychologia rodzaju, GWP, Gdańsk 2002, s. 219 i nast.
 5. Chołuj B., Rawłuszko M., Przedmowa, w: Polityka równości płci. Polska 2007. Raport, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007, s. 10.
 6. Czarnota M., Czy kobiety w domu pracują, http://praca-kobiet.wieszjak.pl/rynekpracy/212905,Czy-kobiety-w-domu-pracuja.html (dostęp 14.09.2011).
 7. Czarnota M., Kobiety a praca zawodowa - wzrost aktywności zawodowej kobiet, http://praca-kobiet.wieszak.pl/rynek-pracy/212222,Kobiety-a-praca-zawodowa--wzrost-aktywnosci-zawodowej-kobiet.html(dostęp 14.09.2011).
 8. Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet - Pekin (1995). Deklaracja pekińska, http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/deklaracja_pekinska.php (dostęp 16.09.2011).
 9. Feminizacja zawodów - proces nie zawsze korzystny dla kobiet?, dokument przygotowany na potrzeby projektu pt. "Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn", Warszawa, 3.02.2011.
 10. Godzic W., Znani z tego, że są znani: celebryci w kulturze tabloidów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 44 i nast.
 11. Karwińska A., Sprawiedliwa nierówność? Sytuacja kobiet w społeczeństwie i gospodarce w Polsce w początkach XXI wieku, http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/nierownosci/wyklady/60.doc (dostęp 19.09.2011).
 12. Kasprzak K., Raszka B., Kobiety dla idei rozwoju zrównoważonego, cz. II, Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział w Rzeszowie, ,,Zeszyty Naukowe'' 2008 nr 10, s. 1.
 13. Kijewska B., Internet jako przykład nowych mediów a emancypacja kobiet, http://www.masscomm.pl/star.asp?id11=info&id22=brief&id3=1 (dostęp 23.09.2011).
 14. Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, grudzień 2006.
 15. Kongres Kobiet: Równość płci oznacza wzrost gospodarczy, "Gazeta Wyborcza" 19.09.2011.
 16. Kozłowska A., Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej kosmetyków, opracowanie wykonano w ramach badań statutowych "Strategie kształtowania tożsamości kobiet w warunkach zmiany systemowej w Polsce", kierowniczka badania: prof. dr hab. J. Gładys-Jakóbik, SGH, Warszawa 2010.
 17. Kozłowska A., Wizerunek kobiety i mężczyzny w reklamie prasowej ("Twój Styl" i "Logo"), opracowanie wykonano w ramach badań statutowych "Język i media jako czynniki kształtujące płeć kulturową", kierowniczka badania: prof. dr hab. J. Gładys-Jakóbik, SGH, Warszawa 2009.
 18. Kwiatkowska A., Nowakowska A., Mężczyzna polski. Psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról zawodowych i rodzinnych, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok 2006, s. 3.
 19. Macierzyństwo a praca zawodowa kobiet, raport z badań ilościowych dla Fundacji Świętego Mikołaja przeprowadzonych we wrześniu i październiku 2006 roku przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC, listopad 2006.
 20. Malinowska E., O równości i społecznych nierównościach płci w tygodnikach "Wprost" i "Polityka", w: Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych, red. E. Malinowska, Oficyna Wydawnicza Tercja, Łódź 2008, s. 14.
 21. Mikocka-Waluś A., Seksizm a rola kobiety w społeczeństwie polskim, "Kobieta i Biznes" 2004 nr 1-4, s. 22.
 22. Miluska J., Przekształcenie ról płciowych a szanse kobiet, w: Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1995, s. 19-38.
 23. Nieopłacana praca domowa: jak ją traktować, aby skuteczniej tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa?, Instytut Sprawa Obywatelskich, Łódź 2006, s. 5.
 24. Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, GWP, Gdańsk 2005, s. 82 i nast.
 25. Pawłowska-Salińska K., Polka kobieta pracująca, "Gazeta Wyborcza" 8.03.2011.
 26. Pawłowska-Salińska K., Polka ma pod górkę, "Gazeta Wyborcza" 16.09.2011, s. 24-25.
 27. Polityka równości płci w praktyce. Podręcznik, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Warszawa 2006, s. 131.
 28. Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, marzec 2006.
 29. Raport "Zatrudnienie w Polsce - praca w cyklu życia", pod kier. M. Bukowskiego, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.
 30. Siuda P., Socjologiczna interpretacja zjawiska celebrities, Czasopismo Naukowe "Kultura i Historia", http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2379 (dostęp 02.09.2011).
 31. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany, DzUrz. UE, C 83/47, art. 10.
 32. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, DzU nr 45, poz. 235.
 33. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa 2006, s. 419.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.3.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu