BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Stanisława (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rola zaangażowania pracowników
The Role of Employee Engagement
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 2, s. 9-26, tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie zintegrowane, Postawy pracowników, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zaangażowanie pracowników
Human Resources Management (HRM), Integrated management, Employee conducts, Employees in enterprise, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępująca globalizacja i towarzyszący jej wzrost konkurencji globalnej skłaniają organizacje do inwestowania w rozwój technologiczny i techniczno-organizacyjny, warunkujące zdobywanie przewag konkurencyjnych. Dźwignią tego rozwoju jest wzrost innowacyjności i efektywności finansowej organizacji, zależny zarówno od czynników materialnych, jak i od zasobów ludzkich, a ściślej od ich kompetencji - wiedzy, umiejętności i cech osobowościowych. Niniejsze opracowanie koncentruje się na zasobach ludzkich. Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy rośnie znaczenie dźwigni behawioralnych, a w tym zaangażowania jako cechy pracowników, stanowiącej istotną determinantę wykorzystania ich potencjału. Zachodzi zatem konieczność zmiany tradycyjnego modelu zarządzania zasobami ludzkimi w kierunku budowy i rozwoju modelu zarządzania opartego na zaangażowaniu (engagement) pracowników. Celem niniejszego opracowania jest nie tylko wskazanie na tę konieczność, lecz też na modele i uwarunkowania jego skutecznego funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

Ongoing globalization and its associated increase in global competition induce organizations to invest in technological and technical-organizational development as prerequisite to gain a competitive edge. The lever behind this development is growth in the innovativeness and financial efficiency of the organization, dependent on both tangible factors and human resources, or more precisely their competencies-knowledge, skills, and personality traits. This paper concentrates on human resources. As the knowledge-based economy develops, the importance of the behavioral lever grows. This includes the engagement of employees, which forms a major determinant for the utilization of their potential. It is for this reason that it is vital to modify the traditional model of human resource management towards the building and development of a management model based on employee engagement. The objective of this paper is not only to indicate this necessity, but also models and conditions for its effective functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen N.J., Meyer J.P. (1990), Organisational socialisation tactics: A longitudinal analysis of links to newcomers' commitment and role orientation, Academy of Management Journal, nr 33.
 2. Ayers K.E. (2006), Engagement is Not Enough. You Need Passionate Employees to Achieve Your Dream, Charleston, Advantage Media Group.
 3. Balay R. (2007), Predicting Conflict Management Based on Organisational Commitment and Selected Demographic Variables, Asia Pacific Education Review, vol. 8, nr 2.
 4. Borkowska S. red. (2011), Programy praca-życie. Z teorii i praktyki, Warszawa, IPiSS.
 5. Born S.M., Sonzogni W. (1995), Towards integrated environmental management: Strengthening the conceptualization, Environmental Management, nr 19 (2).
 6. Buchanan B. (1974), Building Organisational Commitment: The socialization of managers in work organisations, Administrative Science Quarterly, nr 19.
 7. Buck J.M., Watson J.L. 2002, Retaining Staff Employees: The Relationship Between Human Resources Management Strategies and Organizational Commitment, Innovative Higher Education, vol. 26, nr 3.
 8. Burke R.J. (2005), Employee engagement. Retrieved, May 4 from: www.burke.com/EOS/prac_EmployeeEngagement.htm
 9. Chusmir L.H. (1988), An Integrative Process Model of Organizational Commitment for Working Women and Men, Journal of Business and Psychology, vol. 3, nr 1.
 10. Coffman C., Gonzalez-Molina G. (2002), Follow This Path: How the World's Greatest Organization. Drive Growth by Unleashing Potential, Clayton, Warner Business Books.
 11. Corporate Leadership Council (2004), Driving performance and retention through employee engagement, Washington, Corporate Executive Board.
 12. Coyle-Shapiro J., Conway N. (2009), Exchange Relationships Examining Psychological Contracts and Perceived Organisational Support, Journal of Applied Psychology, nr 90.
 13. Czarnowsky M. (2008), Learning's role in employee engagement: An ASTD research study, Alexandria, VA: American Society Training and Development.
 14. Gaertner K.N., Nollen S.D. (1989), Career experiences, perceptions of employment practices, and psychological commitment to the organisation, Human Relations, nr 42, cyt. za Balay R. (2007), Predicting Conflict Management Based on Organizational Commitment and Selected Demographic Variables, Asia Pacific Education Review, vol. 8, nr 2.
 15. Graham C.M. (2010), Integrative Literature Review: Organisational Commitment and Workplace Outcomes: A Conceptual Model for Truckload Transportation Carriers, Human Resource Development Review, nr 9.
 16. Hackman J.R., Oldham G. (1980), Work redisign, Reading, Addison-Wesley.
 17. Harter J.K., Schmidt F.L., Hayes T.L. (2002), Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis, Journal of Applied Psychology, nr 8.
 18. Harter J.K., Schmidt F.L., Keyes C.L. (2003), Well-being in the workplace and its relationship to business outcomes: A review of the Gallup studies, w Keyes C.L., Haidt (red.), Flourshing: The positive person and the good life, Washington, American Psychological Association.
 19. Hay Group (2009), Though Decisions in Dowturn Don't Have to Lead to Disengaged Employees, new release, http//www.haygroup.com, dostęp 13 sierpnia 2009.
 20. Hewitt Associates LLC (2005), Employee engagement, http://was 4.hewitt.com//hewit/services, Ketter, 2008.
 21. Jawor-Joniewicz A., Rogozińska-Pawełczyk A., Sajkiewicz B. (2013), ZZL jako potencjał kreowania wyników działalności organizacji. Doświadczenia firm uczestniczących w XIV edycji konkursu "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi", Warszawa, IPiSS.
 22. Kożuch B., Jończyk J. (2011), Zaangażowanie organizacyjne a efektywność zasobów ludzkich, w Bohdziewicz P., Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 23. Macey W., Schneider B. (2008), The meaning of employee engagement, Industrial and Organisational Psychology, nr 1.
 24. Mamford E. (1972), Job satisfaction, Personnel Review, vol. 1.
 25. Managing Human Resources pdf. Pobrany 30.12.2013.
 26. Margerum R.D. (2001), Organizational Commitment to Integrated and Collaborative Management: Matching Strategies to Constraints, Environmental Management, vol. 28, nr 4.
 27. Masuda K. (1997), Soshiki commitment wo kimeru mono (Determinants of organizational commitment), w Tao M. (red.) Kaisya ningen no kenkyu: Soshiki commitment no riron to jissai (Reasearch on Company People: Theory and practice on organizational commitment), Kyoto.
 28. Meyer J.P., Allen N.J. (1999), Commitment in the workplace. Theory, research and application, Thousand Oaks.
 29. O'Reilly C.A., Chatman J.A. (1986), Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification and internalization of prosocial behavior, Journal of Applied Psychology, nr 71.
 30. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWE.
 31. Porter L., Steers R.M., Mowday R.T., Boulian P.V. (1974), Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians, Journal of Applied Psychology, nr 59.
 32. Shuck B., Wollard K. (2010), Employee Engagement and HRD: A Seminal Review of the Foundations, Human Resource Development Review, nr 9.
 33. Trends in Human Resources Management Wright, w Management Human Resources, pdf. Pobrany 30.12.2013.
 34. Vance R.J. (2006), Employee engagement and commitment: A guide to understanding measuring, and increasing engagement in your organisation, Alexandria, The SHRM Foundation.
 35. Wagner R.J., Harter J.K. (2006), The great elements of managing, Washington, The Gallup Orgnisation.
 36. Yamada Y., Sugisawa H., Sugihara Y., Shibata H. (2006), Factors Relating to Organizational of Older Male Employees in Japan, Springer Science +Business Media, Inc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu