BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pizło Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Istota monografii ekonomicznej - przykład "Roczników Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu"
Economics Monographic Method - Explanations of "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists"
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 1, s. 101-111, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Metodologia nauki
Economic sciences, Methodology of science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja cech charakterystycznych dla monografii, w tym monografii ekonomicznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy monografia ekonomiczna może korzystać z metod badawczych charakterystycznych dla nauk idiograficznych, choć sama jest nauką nomotetyczną. W artykule przedstawiono monografię jako metodę badawczą. Zaproponowano podział metody monograficznej na makromonografię i mikromonografię. Monografia jako metoda naukowa powinna wykorzystywać więcej niż jedną metodę badawczą, a także reprezentatywny dobór prób do badań (makromonografia) oraz dobór celowy do badań (mikromonografia). W opracowaniu omówiono ogólne zalecenia monografii, przedstawiono istotę monografii branżowej (rolniczej) oraz zalecenia dla mikromonografii. Następnie przedstawiono cechy charakterystyczne dla studium przypadku jako metody przydatnej głównie dla dydaktyki, lecz niepozbawionej walorów metody naukowej. Ponadto przedstawiono zakres wykorzystania metody monograficznej (makro- i mikromonografii) w "Rocznikach Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu". Wykazano wzrastającą rolę monografii, szczególnie makromonografii w badanym czasopiśmie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify characteristic features of a monograph, including an economic monograph, as well as to search an answer for a question: can the economic monograph use research methods characteristic for idiographic sciences whereas it is a nomothetic science. There was presented the monograph as a research method. There was also proposed a division of the monograph into macro-monograph and micro-monograph. The monograph as a scientific method should use more than one research method as well as a representative selection of samples for research (macro-monograph) and purposive sampling for research (micro-monograph). The paper includes also description of general recommendations for the monograph , presentation of the essence of the branch monograph (agricultural) and recommendations for the micro-monograph. Next there were presented characteristics of a case study as a useful method especially for teaching but representing also some advantageous of a scientific method. Moreover, there was presented a range of the monographic method use (macro- and micro-monograph) in the Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. There was proved an increasing role of the monograph, especially the macro-monograph in the researched journal. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. G. 2008: Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Wyd. Tonik, Toruń.
 2. Ajdukiewicz K. 2006: Metodologiczne typy nauk, [w:] Język i poznanie, PWN, Warszawa.
 3. Blaug M. 1995: Metodologia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Coasts A.W. 1990: Confrontation in Toronto: reactions to the "old" versus "new" institutionalism session, "Review of Political Economy", nr 2.1, s. 88.
 5. Florkowski W. 2010: Zarys historii powstania Stowarzyszenia, www.seria.pl.
 6. Grankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. 2001: Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań
 7. Klepacki B. 1999: Przedmowa, RN SERiA, t. I, z. 1, s.11-12
 8. Klepacki B. 2010: Sprawozdanie redaktora naczelnego Roczników SERIA za okres 1999-2009, (materiał powielony).
 9. Konecki K. 2000: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Manteuffel R. 1984: hasło "monografia rolnicza", [w:] Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, PWRiL, Warszawa, s 441.
 11. Mason J. 1996: Qualitative Researching, Sage London.
 12. Nowak S. 1985: Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 13. Pizło W. 2009: Studium przypadku jako metoda badawcza w naukach ekonomicznych, RN SERiA, t. XI, z. 5.
 14. Pizło W. 2007: Zastosowanie marketingu internetowego w działalności marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 15. Silverman D. 2009: Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Słownik socjologii i nauk społecznych, G. Marshall (red.); wyd. polskie (red.) M. Tabin, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 17. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 18. Szacka B. 2003: Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 19. Sztumski J. 2005: Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice.
 20. Tatarkiewicz W. 2004: Historia filozofii, t. III, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Wielki słownik wyrazów obcych, (red.) M. Bańka, PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu