BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grycuk Adrian (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant; Biuro Analiz Sejmowych), Russel Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość
Local Government units' Commitment to Establishing Business Environment Institutions in Poland
Źródło
Studia BAS, 2014, nr 1 (37), s. 65-83, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Przedsiębiorczość, Specjalne strefy ekonomiczne, Wspieranie przedsiębiorczości
Local government, Entrepreneurship, Special economic zones, Entrepreneurship support
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stopnia zaangażowania JST w tworzenie instytucji wspierających lokalną przedsiębiorczość, a także wykorzystywanie rozwiązań organizacyjnych ułatwiających współpracę samorządów lokalnych z przedsiębiorcami. Uzasadnieniem podjęcia tematu jest relatywnie niewielka liczba aktualnych badań empirycznych dotyczących tych zagadnień. W artykule wykorzystano wyniki badania ankietowego poświęconego wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości przez JST w Polsce przeprowadzonego w 2012 r. przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, a także dane Ministerstwa Gospodarki dotyczące specjalnych stref ekonomicznych (SSE). W pierwszej części artykułu w sposób syntetyczny scharakteryzowano główne rodzaje instytucji otoczenia biznesu, w których powoływanie mogą angażować się jednostki samorządu terytorialnego. W drugiej, zasadniczej części opracowania zaprezentowano wyniki badania empirycznego dotyczące zarówno skali zaangażowania JST w tworzenie tego typu instytucji w podziale na różne rodzaje instytucji otoczenia biznesu, jak też w poszczególnych województwach. Następnie przedstawiono specjalny rodzaj instytucji otoczenia biznesu, które mogą być wspierane przez JST, jakim są specjalne strefy ekonomiczne. Ostatnia część artykułu zawiera przegląd rozwiązań organizacyjnych wspierających współpracę JST z lokalnymi przedsiębiorcami. (fragment tekstu)

The article investigates selected aspects of local government's commitment to supporting entrepreneurship in Poland. It begins by describing major business environment institutions which can be established or co-established by Polish local government units. In the next section the authors present the results of the empirical study conducted in 2012 by the Bureau of Research of the Chancellery of the Sejm. The main focus is placed on the level of engagement of rural communes, urban and rural communes, municipalities, cities with powiat (county) rights and powiats in establishing institutions which support local entrepreneurs. In the next section the case of special economic zones, which can also be co-founded and supported by local government, is briefly examined. The final section reports on organisational solutions which foster cooperation and information exchange between local government units and entrepreneurs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska A., Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2012., Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa 2013.
 2. Grodzka D., Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego, "Studia BAS" 2008, nr 16 (Wybraneproblemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce).
 3. Grycuk A., Klastry jako instrument polityki regionalnej, "INFOS. Zagadnienia Społeczno-ekonomiczne" 2010, nr 13.
 4. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r., druk sejmowy nr 1412/VII kad.
 5. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K.B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2011.
 6. Jarczewski W., Pozyskiwanie inwestorów do gmin, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 7. Krajewski K., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczości lokalnej przez gminę, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2013.
 8. Krzak J., Parki i inkubatory technologiczne w Polsce, "Studia BAS" 2011, nr 1(25) [Innowacyjność polskiej gospodarki, A. Zygierewicz (red.)].
 9. Markowska-Bzducha E., Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, "Finanse Komunalne" 2013, nr 9.
 10. Mika M., Fundusze poręczeń kredytowych [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, A. Bąkowski, M. Mika (red.), PARP, Warszawa 2012.
 11. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, W. Misiąg (red.), Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 12. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Raport z badań, G. Gołębiowski, M. Korolewska (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.
 13. Ustawa z 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. nr 41, poz. 363, ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu