BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetlikowski Łukasz (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
Tytuł
Tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbach cywilnych państw OECD
Tendencies in Human Resource Management in the Civil Services of OECD Countries
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 3-4, s. 17-29, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Służba cywilna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Etyka, Systemy motywacyjne, Wyniki badań
Financial crisis, Civil service, Human Resources Management (HRM), Ethics, Motivating systems, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Developement
Abstrakt
W artykule przeanalizowano zmiany w modelu służby cywilnej w kontekście działań oszczędnościowych będących efektem kryzysu finansowego. W tym celu zaprezentowano wyniki badań międzynarodowych oraz omówiono typologię modeli służby cywilnej (kariery i stanowisk) w ujęciu porównawczym. Na tej podstawie podjęto próbę identyfikacji zaznaczających się tendencji. Wskazują one, że państwa odchodzą od modelu kariery na rzecz tańszego, bardziej elastycznego modelu stanowisk. Proces ten polega na ujednolicaniu rozwiązań stosowanych w sektorach publicznym i prywatnym. Konsekwencje tego procesu zaprezentowano na przykładzie zmian ZZL w zakresie podstawy zatrudnienia urzędników, ich ścieżek kariery (mobilność), systemu motywacji, a także etyki. Zwrócono również uwagę na jeden, uniwersalny trend, wspólny obu modelom - działania zwiększające szanse zatrudnienia i rozwoju zawodowego przedstawicieli grup defaworyzowanych, w szczególności kobiet i osób niepełnosprawnych. (abstrakt oryginalny)

This article analyzes changes in the civil service model in the context of austerity measures stemming from the financial crisis. This is the reason behind the presentation of international research results and a discussion of the typology of civil service models (career- and position-based) in a comparative format. It is on this basis that an effort has been made to identify emerging trends. It shows that countries are moving away from the career-based model in favor of less expensive and more flexible position-based ones. This process points to an alignment of solutions from both the private and public sectors. The consequences of this process are presented using changes in HRM as an example-the employment status of civil servants, their career paths (mobility), the motivation system, and ethics. Stress is placed on one, universal trend that is common to both models: actions increasing opportunities for the employment and professional development of disadvantaged groups, in particular women and disabled. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohdziewicz P. (2010), Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 2. Demmke Ch., Moilanen T. (2010), Civil Services in the EU of 27. Reform Outcomes and the Future of the Civil Service, Frankfurt nad Menem, Peter Lang.
 3. Demmke Ch., Moilanen T. (2011), Effectiveness of Good Governance and Ethics in Central Administration, Maastricht, EUPAN.
 4. Demmke Ch., Moilanen T. (2012), The future of public employment in central public administration. Restructuring in times of government transformation and the impact on status development, Maastricht/Berlin/Helsinki, EUPAN.
 5. Fact and Figures - Swedish Government Offices Yearbook (2012), Sztokholm, Government Offices of Sweden.
 6. Government at a Glance (2013), Paryż, OECD.
 7. Irish Presidency Survey on the Structure of the Civil and Public Services of the EU Member States and Accession States (2013), Dublin, EUPAN.
 8. Itrich-Drabarek J. (2010), Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa, ELIPSA.
 9. Jagielski J., Rączka K. (2010), Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa, Lexis Nexis.
 10. Nurmi J., Kannisto M. (2012), Finland: Requirements for executive and senior management EUPAN.
 11. Public Servants as Partners for Growth (2011), Paryż, OECD.
 12. Revolving Doors, Accountability and Transparency - Emerging Regulatory Concerns and Policy Solutions in the Financial Crisis (2009), Paryż, OECD.
 13. Rydlewski G. (2006), Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, ELIPSA.
 14. Schuffenecker D. (2011), Reformy służby cywilnej i statusu członków służby cywilnej we Francji, w Jezierska A., Mikułowski W., Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego - jak działać lepiej, mając mniej? Warszawa, KSAP.
 15. Świetlikowski Ł. (2012), Wybrane polskie rozwiązania na tle rozwiązań innych państw, w Itrich-Drabarek J., Mroczka K., Świetlikowski Ł., Służba cywilna w Polsce. Civil service in Poland, Warszawa, ASPRA-JR.
 16. UK Civil Service Reform Plan (2012), London, Cabinet Office.
 17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm.
 18. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ze zm.
 19. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu