BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Agnieszka
Tytuł
System finansowania programów Operacyjnych w Polsce - implikacje dla stanu finansów publicznych
Financing Operation Programs in Poland - Implications for the Public Finance
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 4, s. 47-76, rys., bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Deficyt budżetowy, Fundusze strukturalne, Dług publiczny
Public finance, Budget deficit, Structural funds, Public debt
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu autorka w sposób syntetyczny przedstawia ocenę oddziaływania systemu finansowania programów operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach perspektyw finansowych Unii Europejskiej 2000-2006 oraz 2007-2013 na wielkość mierników kondycji sektora finansów publicznych, tj. dług publiczny i deficyt budżetu państwa. (fragment tekstu)

The article is devoted to the issue of financing of operational programs implemented in Poland in the European Union's financial perspectives 2000-2006 and 2007-2013. Polish membership in the European Union gives the opportunity to obtain additional funds but the possibility of absorption involves costs which Poland has to bear. The author attempts to assess the way in which Poland's adopted systems for operational programs implemented with the participation of EU structural funds influenced the state of the public finances. System solutions used in Poland have implications for two key measures of the state of public finances such that is public debt and budget deficit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams H. C., Public Debts: An Essey in the Sience of Finance, Ayer Company Publishers, 1975.
 2. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2006 r., Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, czerwiec 2007, s. 132.
 3. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 r., Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, czerwiec 2008.
 4. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2008 r., Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, czerwiec 2009, s. 144.
 5. Art. 126 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.
 6. Begg I., Grimwade N., Paying for Europe, Sheffeld Academic Press, Sheffeld 1998, s. 104.
 7. Behrens P., Smyrl M., A Conflict of Rationalities: EU Regional Policy and the Single Market, ,,Journal of European Public Policy'' Nr 6 (3), 1999, s. 423-425.
 8. Bitner M., Chojna-Duch E., Dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych, w: Prawo finansowe, red. E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2007, s. 118.
 9. Breński W., Oleksiuk A., Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 86.
 10. Buchanan J. M., Public Principles of Public Debt: A Defense and Restatement, 1958, Liberty Fund, Inc., Indianapolis 1999.
 11. Bugaj S., Budżet i podatki, czyli spór o ustrój, ,,Przegląd Społeczny'' nr 5, 6, 1998.
 12. Cieślukowski M. , Znaczenie perspektywy finansowej w systemie budżetowym Wspólnot Europejskich, w: Unia Europejska. Gospodarka Polski na drodze do Unii Europejskiej, ,,Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu'' nr 15, 2002, s. 146-150.
 13. Cieślukowski M., Budżet Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 15-16.
 14. Domański R., Strukturalne zmiany systemów geograficznych spełniających warunki rozwoju podtrzymywanego, w: Strategie rozwoju wielkich miast, red. R. Domański, ,,Biuletyn PAN'' z. 169, 1995, s. 8.
 15. Dornbusch R., Dollars, Debts, and Deficitis, Leuven University Press, Leuven 1986, s. 184-185.
 16. Dumas C. E., The Effects of Government Deficits, Princeton University Press, Princeton 1985.
 17. Duverger M., Finances publiques, Paris 1978, s. 256-272.
 18. DzU 2003 nr 15 poz. 148 z późn. zm.
 19. DzU 2007 nr 175 poz. 1232 oraz zmiana tego rozporządzenia z dnia 10 lutego 2009 r., DzU 2009 nr 23 poz. 140.
 20. DzU UE L 99.161.1 z dnia 26 czerwca 1999 r.
 21. DzU UE L.06.210.25.
 22. DzU UE L.06.371.1.
 23. Ederveen S., de Groot L. F. H., Nahius R., Fertile soil for Structural Fonds? A panel data analysis of the conditional effectiveness of European cohesion Policy, Tinbergen Institute Discussion Paper TI 2002-096/3, Amsterdam-Rotterdam 2002, s. 2.
 24. European Union, Consolidated versions of the Treaty on European Union and of the Treaty establishing the European Community, OJ C 325, 24/123/2002, art. 2.
 25. European Union, Public Finance, European Communities, Luxemburg 2002, s. 128.
 26. Faerber G., Local government borrowing in Germany, w: Local Public Finance in Europe, Balancing the Budget and Controlling Debt, red. B. Daffon, Northampton, MA, USA 2002, s. 142-143.
 27. Fedorowicz Z., Instytucje finansowe, PWE, Warszawa 1965, s. 161.
 28. Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 166.
 29. Gradoń W., Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 26-28.
 30. Heilbroner R., Bernstein P., The Debt and The Deficiti, W.W. Norton and Comp., New York 1989, s. 9-10.
 31. Horsman P., Inflation in the Twentieth Century: Evidence from Europe and North America, St. Martin`s Press Inc., New York 1988.
 32. Hyman D. N., Public Finance, North Carolina State University, 2002, s. 573-581.
 33. Informacja o wynikach kontroli zarządzania długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Budżetu i Finansów, Warszawa, czerwiec 2009, s. 16.
 34. Jajko B., Dług publiczny a równowaga fiskalna, czy i kiedy rząd powinien emitować dług publiczny?, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 10-11.
 35. Karpiński A., Jak tworzyć długookresową strategię dla kraju i regionu, Elipsa, Warszawa 2002, s. 17.
 36. King D., Local Government Economics in Theory and Practice, Routledge, London 1992, s. 23-42.
 37. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 29.
 38. Kłosowski W., Warda J., Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego?, Warda & Kłosowski Consulting, Bielsko-Biała 2001, s. 16.
 39. Kołodziejski J. , Tyszecki A., Modelowanie gospodarki przestrzennej ekologicznie uwarunkowanej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1991, s. 126.
 40. Krawczyk M., O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności - R. Barro, J. Tobin i inni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 14-16.
 41. Laffer A. B., Miles M. A., International Economics in a Integrated World, Glenview 1982.
 42. Małuszyńska E., Gruchman B., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2005, s. 80-81.
 43. Missale A., Public Debt Management, Oxford University Press, Inc., New York 1999, s. 10-49.
 44. Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2009, s. 31.
 45. Musgarve R. A., Musgarve P. B., Public Finance in the Theory and Practice, McGraw-Hill, New York 1984, s. 682.
 46. Opracowanie własne na podstawie ustaw budżetowych na lata 2004-2010 oraz sprawozdań z wykonania budżetu 2004-2010.
 47. Parkin M., Domestic Monetary, Institutions and Deficits, Basil Blackwall, Oxford-New York 1987, s. 310-337.
 48. Poniatowicz M., Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 42.
 49. Postuła M., W tyglu naszych finansów. Transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989-2008, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007, s. 29.
 50. Potoczek A. , Współczesne formy rozwoju lokalnego i regionalnego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2000, s. 79-80.
 51. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 525.
 52. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 53. Soboń J. , Budżet Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008, s. 8.
 54. Stargent T., Wallace J. N., Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, Federal Reserve Bank of Minneapolis, "Quarterly Review" 1981, s. 1-17.
 55. Taylor J., Wren C., UK regional Policy, ,,Journal of Regional Studies Association'' Nr 3, 1997.
 56. Tobin J., Asset Accumulation and Economic Activity: Refections on Contemporary Macroeconomics Theory, The University of Chicago Press, Oxford 1980, s. 49.
 57. Treaty of 18 April 1951 establishing the European Coal and Steal Community, art. 2, 3 i 78.
 58. Treaty of 25 March 1957 establishing European Atomic Energy Community, art. 174.
 59. Treaty of 25 March 1957 establishing the European Economic Community, art. 199.
 60. Treaty of 8 April 1965 establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities, OJ L 152, 13/07/1967, art. 1, 9 i 20.
 61. Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and cert in related acts: Protocols Annexed To The Treaty Establishing The European Community, Protocol on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steal, OJ C 080, 10/03/2001.
 62. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007, s. 90.
 63. Zajda J., Od budżetu fiskalnego do budżetu ekonomicznego w państwie kapitalistycznym, PTE, Poznań 1958, s. 165-166.
 64. Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005, s. 32.
 65. Żukrowska K., Rola organizacji międzynarodowych w transformacji krajów postkomunistycznych, w: Transformacja - Integracja - Globalizacja, red. S. Miklaszewski, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003, s. 122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.4.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu