BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji
Managing Human Resource Diversity in the Organization
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 3-4, s. 63-78, tab., schematy, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie różnorodnością
Human resources, Human Resources Management (HRM), Diversity management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Różnorodność zasobów ludzkich organizacji nie jest kategorią nową, choć współcześnie kwestia zarządzania uwzględniającego paradygmat różnorodności zasobów ludzkich nabiera większego znaczenia przynajmniej z trzech powodów. Pierwszy - to procesy internacjonalizacji czy wręcz integracji międzynarodowej, przyczyniającej się do zwiększonej mobilności ludzi. W szerszym kontekście to procesy globalizacji prowadzące do współpracy ludzi nie tylko z różnych krajów, ale wręcz różnych kontynentów, co powoduje m.in. wzrost liczby wymiarów różnorodności (Habgood, 2012). Drugi - to profesjonalizacja funkcji personalnej, w szczególności w modelu zarządzania zasobami ludzkimi, wymagająca dla swej skuteczności odpowiedniego uwzględniania w zasadach, celach, metodach czy procedurach coraz szerszego zakresu cech człowieka, a także zespołu pracowników czy wręcz osób współdziałających (dostawcy, klienci). Trzeci powód wzrostu znaczenia zarządzania różnorodnością pracowników to rozwój nowoczesnych form współdziałania czy kooperacji w procesach produkcji i świadczenia usług (np. elastyczne formy zatrudnienia, wirtualność, sieciowość struktur). Celem artykułu jest analiza rozwoju koncepcji zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji jako jednego z obszarów zarządzania. Przedstawiono czynniki, które brane są pod uwagę przy decyzji wprowadzenia paradygmatu różnorodności do ZZL, oraz opisano trzy modele zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich. Podstawą opracowania jest krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz opisy praktyk zarządzania różnorodnością w organizacji. Przedstawione rozważania mogą stanowić ramę metodyczną dla opracowania strategii i programów ZZL w organizacjach przyjmujących różnorodność jako jedną z wartości organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is a presentation of an analysis of human resource diversity management in the organization as one of the aspects of organizational diversity management. It presents factors that are taken into account in decision relating to the introduction of the diversity paradigm in HRM and identifies three models of human diversity management. The article is based on a critical review of pertinent literature and on the descriptions of organizational diversity management practices. The presented solution may serve as a framework for methods for developing HRM strategies and programs in organizations that assume diversity to be an organizational value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Compendium of good practices of diversity and non-discrimination in European crafts, small and medium-sized enterprises and their organisations (2007), Brussels, UEAPME.
 2. Cyfert S., Krzakiewicz K. (2009), Nauka o organizacji, Toruń, Wyd. TNOiK.
 3. Dessler G. (2005), Human resource management, Pearson Education International, Prentice Hall.
 4. EC, Stubert M. (2012), Implemetation Checklist for Diversity Management, kwiecień, dstęp 7 lipca 2013, http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/checklist_diversitymanagement_en.pdf
 5. Fijałkowska I. (2011), Zasada równych szans w zatrudnieniu jako element polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, w Janowska Z. (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, tom 4, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Grzybek A., red. (2008), Podręcznik trenerski. Zarządzanie Firmą Równych Szans, Warszawa, EQUAL, Fundacja Feminoteka.
 7. Habgood B. (2012), The drive to manage a diverse blended workforce, Singapore Business Review, dostęp 6 listopada, http://sbr.com.sg/hr-education/commentary/drive-manage-diverse-blended-workforce
 8. http://kartaroznorodnosci.pl/pl/karta-w-polsce/sygnatariusze.html, dostęp 5 lipca 2013.
 9. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 10. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, Warszawa, PWE.
 11. Kabat-Farr D., Cortina L.M. (2012), Selective incivility: gender, race and the discriminatory workplace, w Fox S., Lituchy T.R. (red.), Gender and the dysfuncional workplace, Edward Edgar Publishing, dostęp 12 sierpnia 2013, http://books.google.pl/books?id=49gbBL-KL1YC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=selective+incivility&source=bl&ots=1WmkVVFBX4&sig=kcvgWzAMWMUcajqf4nMke-_9yC8&hl=pl&sa=X&ei=kBYFUsmtFYysOqjCgIAO&ved=0CG0Q6AEwCQ#v=onepage&q=selective%20incivility&f=false
 12. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, dostęp 1 września 2013, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303PL.01000101.htm
 13. Koźmiński A.K., Piotrowski W., red. (1996), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
 14. Morawski M., Niemczyk J., Perechuda K., Stańczyk-Hugiet E. (2010), Zarządzanie. Kanony i trendy, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 15. Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki (2013), Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 16. Stabryła A., red. (2009), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 17. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dziennik Urzędowy C 306 Unii Europejskiej z 17 grudnia 2007, ISSN 1725-5228, tom 50, dostęp sierpień 2013, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:PL:PDF
 18. Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor. Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 3 (40), wersja online, dostęp 1 września 2013, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840
 19. What can employers do to tackle discrimination and promote diversity?. The right steps, For Diversity Against Discrimination, an initiative of the European Union, dostęp 13 września 2013, http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/factsheet_employers_diversity_en.pdf
 20. Zoogah D.B., Abbey A. (2010), Cross-cultural experience, strategic motivation and employer hiring preference: An exploratory study in an emerging economy, International Journal of Cross Cultural Management, nr 10, http://ccm.sagepub.com/content/10/3/321
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu