BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Poziomy zaawansowania realizacji funkcji personalnej jako przyrosty wartości : rozważania koncepcyjno-systematyzujące
Degree of Advancement of Implementation of the Personnel Function as a Value Flow : Conceptual and Systematizing Reflections in Terms of Research into Knowledge Management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 3-4, s. 119-134, rys., bibliogr. 123 poz.
Słowa kluczowe
Funkcja personalna, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie wiedzą
Personal function, Human Capital Management, Human Resources Management (HRM), Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor przeprowadził wieloletnie badania nad funkcją personalną (FP) w jej różnorodnych formach (m.in. administrowanie/zarządzanie kadrami/zasobami ludzkimi/kapitałem ludzkim itd.) w organizacjach działających na terenie Polski. Zdiagnozował poziomy zaawansowania realizacji FP związane z przyrostami wartości (value flow) materialnych (w tym zwrotu zainwestowanego kapitału) i niematerialnych. W badaniu zastosował ujęcie knowledge management. (abstrakt oryginalny)

The author spent many years conducting research into the personnel function (PF) in its diverse forms (e.g., the administration and management of staff/human resources/capital management, etc.) in organizations operating in Poland. He diagnosed degrees of advancement of the personnel function derived from the value flow, both tangible (including return on invested capital) and intangible. The author used the knowledge management approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska M. (2010), Metoda wyceny kapitału intelektualnego nowoczesnych organicji - Skandia Intellectual Capital Navigator, dostęp 22 stycznia 2012, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/1_Adamska_M.pdf.
 2. ADP, CorporateLeaders, Heliview (2011), Wyzwania w zarządzaniu kadrami oraz stosowane rozwiązania. Zwycięstwo w wojnie o talenty poprzez automatyzację i outsourcing, dostęp 12 grudnia 2013, www.adp.com, www.es.international.adp.com.
 3. ADP, CorporateLeaders (2012), Wyzwania i rozwiązania w zakresie funkcjonowania działów kadrowych. Płace i administracja kadrowa. Skorzystaj z metodologii całkowitego kosztu posiadania (TCO) i odkryj możliwości optymalizacji procesów, dostęp 12 grudnia 2013, www.adp.com, www.es.international.adp.com.
 4. Ahmed W.B., Yannou B. (2003), Polysemy of value or conflict of interest. A multidisciplinary analysis, International Journal of Value-Based Management, vol. 16, nr 2.
 5. Andersen Business Consulting (Kaźmierczak A., Sowińska-Bonder K.) (2006), Trendy HR w Polsce w 2006 r. Raport z projektu badawczego, dostęp 12 października 2006, www.andersenbc.pl.
 6. Andrews K.R. (1971), The concept of corporate strategy, Homewood, H. Dow Jones-Irwin.
 7. Ansoff H.I. (1965), Corporate strategy. An analytical approach to business policy and expansion, New York, McGraw-Hill.
 8. Antczak Z. (2000), Przeobrażenia organizacyjne a funkcja personalna w firmach usługowych, w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wrocław, Wyd. AE.
 9. Antczak Z. (2001), Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w firmach wysokiej technologii, w Lewandowski J. (red.), Wyzwania praktyki i teorii zarządzania w XXI wieku, Łódź, Wyd. Politechniki Łódzkiej.
 10. Antczak Z. (2001a), Wyniki badań własnych nad realizacją funkcji personalnej w firmach o zaawansowanych technologiach (materiały niepublikowane, Wrocław).
 11. Antczak Z. (2001b), Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w firmach wysokiej technologii, w Lewandowski J. (red.), Wyzwania praktyki i teorii zarządzania w XXI wieku, Łódź, Wyd. Politechniki Łódzkiej.
 12. Antczak Z. (2004), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Warszawa, Antykwa.
 13. Antczak Z. (2005), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Wrocław, Wyd. AE.
 14. Antczak Z., Listwan T. (2007), Tendencje rozwoju funkcji personalnej w organizacjach w Polsce, w Borkowska S. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Wolters Kluwer, Kraków.
 15. Antczak Z. (recenzja), Król H., Ludwiczyński A., red. (2007a), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006, s. 704, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. HRM, nr 2 (54).
 16. Antczak Z. (2013), Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej (w optyce badawczej knowledge management), Wrocław, Wyd. UE.
 17. Antczak Z., red. (2013b), Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, Warszawa, Difin.
 18. Antczak Z. (2014), Kierunki rozwoju funkcji personalnej w organizacjach w Polsce, w Antczak Z., Borkowska S. (red.), Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi: dylematy i wyzwania, Warszawa, Difin.
 19. Bagieńska A. (2007), Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego, w Piech K., Skrzypek E. (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach. Pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Warszawa, Instytut Wiedzy i Innowacji.
 20. Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Kraków, Wolters Kluwer.
 21. Baszak R. (2014), Pomiar zwrotu z inwestycji w HR za pomocą wskaźnika ROI, Sztuka Zarządzania (magazyn biznesowy i akademicki), nr 45 (luty), dostęp 16 lutego 2014, www.wsz-pou.edu.pl.htm.
 22. Baudrillard J. (2005), Symulakry i symulacja, Warszawa, Wyd. Sic!
 23. Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa, Wyd. Sic!
 24. Bauman Z. (2010), Żyjąc w czasie pożyczonym, Kraków, Wyd. Literackie.
 25. BCG (2007), eapm, The Future of HR in Europe. Key Challenges through 2015, Boston Consulting Group/European Association for People Management, dostęp 11 października 2011, www.bcg.com.
 26. BCG, eapm (2009), Creating people advantage in times of crisis. How to address HR challenges in the recession, Boston Consult. Group/European Assoc. for People Management, dostęp 11 października, www.bcg.com.
 27. Bontis N. (1998), Intellectual Capital. An exploratory study that develops measures and models, Management Decision, vol. 36, nr 2.
 28. Bontis N. (2001), Assessing knowledge assets. A review of the models used to measure intellectual capital, International Journal of Management Reviews, vol. 3, z. 1.
 29. Bontis N. (2002), Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital, w Bontis N., Choo Ch.W. (red.), The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge, Oxford, Oxford University Press.
 30. Bukowitz W.R., Williams R.L. (2000), The knowledge management, London, Prentice Hall.
 31. Cascio W.F. (1989), Managing human resources. Productivity, quality of work life, profits, New York, McGraw-Hill.
 32. Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 33. CBI (2012), Facing the future. Employment trends survey, Confederation of British Industry/Harvey Nash, dostęp 11 listopada 2012, www.cbi.org.uk.
 34. CGMA (2012), Talent pipeline draining growth. Connecting human capital to the growth agenda, American Institute of Certified Public Accountants/Chartered Institute of Management Accountants, dostęp 11 listopada 2012, www.cgma.org.
 35. CRF (2012), Planning for succession in changing times, Corporate Research Forum, dostęp 11 listopada 2012, www.crforum.co.uk.
 36. Czekaj J., Jabłoński M. (2005), Analiza kapitału intelektualnego organizacji, w Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny (z. 6), Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 37. Deloitte (2006) (Kaźmierczak A., Sowińska-Bonder K.), 2007 HRM trends in Poland. Current state and development plans of the HR function in Poland (report), HRM, Human Resource Management, nr 6.
 38. Deloitte (2009), PSZK (Kaźmierczak A., Kocur M.), Natura dobrej organizacji. Trendy HRM w Polsce, dostęp 13 grudnia 2013, www.deloitte.com/pl/, www.deloitteCE.com, www.pszk.org.pl.
 39. Deloitte (2011), PSZK (Jończak M., Woźny A.), Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom. Trendy HRM w Polsce, wrzesień 2011, dostęp 13 grudnia 2013, www.deloitte.com/pl/, www.deloitteCE.com, www.pszk.org.pl.
 40. Deloitte (2013) (Jończak M., Wnęk-Kolaska M.), Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013, dostęp 12 grudnia 2013, www.deloitte.com/pl/, www.deloittece.com.
 41. Dobija D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w 'nowej gospodarce', Organizacja i Kierowanie, nr 1.
 42. Dobrzyński M. (2003), Czy funkcja kadrowa przetrwa w nowych formach zarządzania firmą?, w Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wrocław, Wyd. AE.
 43. DP (2012), The role of HR - executive's expectations, dostęp 10 listopada 2012, www.adp-es.co.ul/the-role-of-HR.
 44. Duraj J. (2000), Aksjologiczny wymiar wartości przedsiębiorstwa, w Duraj J. (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Płock, Wyd. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica.
 45. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Warszawa, PWN.
 46. Fazlagić A. (2004), Studium porównawcze wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego, Organizacja i Kierowanie, nr 4.
 47. Frączek P. (2012), Uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego, dostęp 22 stycznia 2012, http://www.univ.rzeszow.pl/file/21943/02.pdf.
 48. Freeman R.E. (1984), Strategic management, A stakeholder approach, Boston, Pitman.
 49. Gableta M., Bodak A., Bilińska M. (2000), Przesłanki i perspektywy zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wrocław, Wyd. AE.
 50. Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wrocław, Wyd. AE.
 51. Goczał R. (2013), Rozumienie czasu w ujęciu M. Heideggera, dostęp 7 listopada 2013, www.legitymizm.org.
 52. Gołaszewska M. (1994), Fascynacja złem. Eseje z teorii wartości, Warszawa, PWN.
 53. Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Warszawa, Difin.
 54. Gu F., Lev B. (2002), Intangible assets. Measurement, drivers, usefulness, dostęp 24 października 2009, http://www.stern.nyu.edu /~blev/.
 55. Haffer R. (2006), Metody i narzędzia pomiaru zasobów wiedzy i oceny poziomu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, w Stankiewicz J.M. (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Toruń, Wyd. 'Dom Organizatora' TNOiK.
 56. Heidegger M. (1994), Bycie i czas, Warszawa, PWN.
 57. Heidegger M. (1995), Czas i bycie, w Principia, t. XIII-XIV, Kraków.
 58. HRC (Human Resource Consulting) PWC (PriceWaterhouseCoopers), PSZK (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami) (2010), Czas próby. HR po kryzysie, dostęp 19 grudnia 2012, www.pwc.com/pl/hrc.
 59. HRPA, Knightsbridge (2010), The role and future of HR. The CEO's perspective, Human Resources Professionals Association and Knightsbridge Human Capital Solutions, dostęp 11 października 2010, www.hrpa.ca.
 60. IES (2008) (Institute for Employment Studies), What customers want from HR, report no. 453, dostęp 11 października 2010, www.employment-studies.co.uk.
 61. Ipsos MORI (2012), Captains of industry survey, dostęp 10 listopada 2010, www.ipsos-mori.com.
 62. Juraszek-Kopacz B., Wartość dodana to sedno ekonomii społecznej (wywiad Przemysława Bogusza z Beatą Juraszek-Kopacz), dostęp 16 lutego 2014, www.ekonomiaspoleczna.pl.
 63. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników, Warszawa, PWN.
 64. Khoury S. (1998), Valuing intellectual properties, w Sullivan P.H., Profiting from intellectual capital. Extracting value from innovation, New York, John Wiley.
 65. KPMG (2012), Rethinking human resources in a changing world, dostęp 10 listopada 2012, pwww.kpmg.com.
 66. Król H. (2002), Czynnik ludzki w organizacji, w Król H. (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, Wyd. WSPiZ.
 67. Krupski R. (2003), Zarządzanie kadrami na krawędzi chaosu, w Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wrocław, Wyd. AE.
 68. Kurpiewski W. (2005), Ontologia w ujęciu komparatywnym - myśl europejska i buddyjska. Wybrane zagadnienia, Studia Humanistyczne, t. 3.
 69. Leśniak-Łebkowska G. (2004), [hasło] wartość dla właścicieli, w Romanowska M. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa, Difin.
 70. Leśnik M. (2011), Możliwości pomiaru zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, w Babis H., Czaplewski R. (red.), Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 68.
 71. Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Warszawa PWN.
 72. Listwan T. (1986), Organizacja zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wrocław, Wyd. AE.
 73. Listwan T. (1995), Zarządzanie kadrami w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1-2.
 74. Listwan T. (1995b), Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wrocław, Wyd. "Kadry".
 75. Listwan T. (1999), Zarządzanie kadrami w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1-2.
 76. Listwan T. (1999b), Struktura funkcji personalnej, w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Wrocław, Wyd. AE.
 77. Listwan T. (2000), Zarządzanie kadrami w transformacji, w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wrocław, Wyd. AE.
 78. Listwan T. (2002), Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck.
 79. Listwan T. (2005), Praktyka zarządzania kadrami przedsiębiorstw w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, w Listwan T. (red.), Dylematy transformacji systemowej, Warszawa - Poznań, Forum Naukowe Zarządzania i Bankowości.
 80. Ludwiczyński A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Personel, nr 13-14, 15-16.
 81. Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, ABC.
 82. Malinowska U. (2004), [hasło] wartość rezydualna, w Romanowska M. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa, Difin.
 83. Mazur K. (2010), Kategoria wartości a teorie zarządzania strategicznego, w Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Wałbrzych, WWSZiP.
 84. Mazur K. (2011), Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownik - organizacja, Zielona Góra, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 85. M'Pherson P.K., Pike S. (2001), Accounting, empirical measurement and intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, vol. 4, nr 3.
 86. Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Warszawa, Difin.
 87. Paź B. (2013), Ontologia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, dostęp 7 listopada 2013, www.ptta.pl.
 88. Perechuda K. (2005), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wrocław, AE.
 89. Pietrzak M. (2003), Najlepiej wyceniać z kartą. Przegląd metod i narzędzi pomiaru kapitału ludzkiego, Personel, nr 10.
 90. Pocztowski A. (1993), Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Kraków, AE.
 91. Pocztowski A. (1995), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, w Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Wyd. AE.
 92. Pocztowski A. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wrocław, Ossolineum.
 93. Pocztowski A. (2000a),Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie? (referat powielony na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Menedżer personalny I dekady XXI wieku", Łódź 24-25.10.2000).
 94. Pocztowski A. (2000b), Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji, w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wrocław, Wyd. AE.
 95. Pocztowski A., Urbaniak B. (2006), Trends in human resource management (Poland), HRM. Human Resource Management, nr 6.
 96. Porter M.E. (1985), Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance, Boston, Harvard Business School Press.
 97. Pulic A., VAIC™ [value-added intellectual coefficient]. An accounting tool four IC management, dostęp 25 października 2007, http://www.vaic-on.net.
 98. Pulic A., MVA and VAIC™. Analysis of randomly selected companies FTSE 250, dostęp 25 października 2007, http://www.vaic-on.net.
 99. PWN (1991), Słownik wyrazów obcych, Warszawa.
 100. Rogowski W. (2004), [hasło] wartość dodana, w Romanowska M. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa, Difin.
 101. Rogowski W. (2004), |hasło] wartość pieniądza w czasie, w Romanowska M. (red), Leksykon zarządzania, Warszawa, Difin.
 102. Rogowski W. (2004), [hasło] wartość zaktualizowana netto, w Romanowska M (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa, Difin.
 103. Sajkiewicz A. (2000), Zarządzanie personelem w organizacji uczącej się, w Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków, Wrocław, Wyd. AE.
 104. Sajkiewicz A. (2001), Organizacja procesów personalnych w firmie, w Makowski K. (red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Warszawa, Poltext.
 105. Seetharaman A., Sooria H.H.B.Z., Saravanan A.S. (2002), Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy, Journal of Intellectual Capital, vol. 3, nr 2.
 106. Sikora P. (2013), Problem różnicy ontologicznej w późnej filozofii Martina Heideggera, dostęp 8 listopada 2013, www.bacon.umcs.lublin.pl.
 107. Šmid W. (2003), Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów, Sosnowiec, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.
 108. Stalewski T. (1997), Human Resource Management jako sposób realizacji funkcji personalnej w organizacji, w Stalewski T., Chlebicka E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wrocław, Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
 109. Standfield K. (2001), Time capital and intangible accounting. New approach to intellectual capital, w Malhotra Y. (red.), Knowledge management and business model innovation, Hershey PA, Idea Group Publishing.
 110. Stańczyk J., Kryński Z. (2012), Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego, dostęp 22 stycznia 2012, www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt10/17.pdf.
 111. Stolarska M. (2003), Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach - sukces czy porażka (wyniki badań ankietowych), w Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wrocław, Wyd. Akademii Eknomicznej.
 112. Strojny M. (2003), Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, w Dobija D. (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Warszawa, PFPK.
 113. Sullivan P.H. (2000), Value-driven intellectual capital. How to convert intangible corporate assets into market value, New York, John Wiley.
 114. Sveiby K.-E. (2009), Intellectual capital and knowledge management, dostęp 11 października 2009, http://www.sveiby.com/articles/IntellectualCapital.html.
 115. Szambelańczyk J. (1995), Uwarunkowania zarządzania kadrami w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego, w Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Wyd. AE.
 116. Tatarkiewicz W. (1978), Parerga, Warszawa, PWN.
 117. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2000-2012), Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, IPiSS, Warszawa (raporty z poszczególnych edycji konkursu).
 118. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2006), Standardy zarządzania pracownikami wyznaczane w konkursie "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi", w Borkowska S. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Ku doskonałości HRM, Warszawa, IPiSS.
 119. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2006b), Zarządzanie zasobami ludzkimi: kreowanie nowoczesności. Raport 2006, Warszawa, IPiSS.
 120. Wawrzyniak B. (1999), Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, w Ludwiczyński A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Warszawa, Wyd. PFPK.
 121. Weick K.E. (1969/1979), The social psychology of organizing (Topics in social psychology series), Reading, Mass. US, Addison-Wesley Pub.
 122. Wróbel Ł. (2014), Krecia robota robota, czyli komu automaty odbierają pracę, dostęp 4 stycznia 2014, www.interia.pl/praca.
 123. Zarzecki D. (2010), O standardach wyceny przedsiębiorstw. Zarys problemu, w Dudycz T., Osbert-Pociecha G. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wrocław, Wyd. UE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu