BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sobiecki Roman (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Europejski model rolnictwa - uwarunkowania ewolucji
European Model of Agriculture - Determinants of Evolution
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 9-20, bibliogr. 31 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna
Globalization, Agriculture, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorzy podejmują niezwykle ważny i jednocześnie dyskusyjny problem przyszłości europejskiego modelu rolnictwa (EMR) w warunkach narastającej globalizacji. Rolnictwo Unii Europejskiej stanowi pod wieloma względami wyjątkowy subsystem, który powstał w następstwie realizacji wspólnej polityki rolnej. Praca zawiera analizę podstawowych cech tego modelu, istotnych z punktu widzenia jego konkurencyjności w warunkach globalizacji. Analizowane są także takie następstwa globalizacji, jak konieczność weryfikacji kategorii marginalnych warunków produkcji rolnej oraz wpływ globalizacji na bezpieczeństwo żywnościowe. W konkluzji końcowej autorzy stwierdzają, że wiele wskazuje na to, iż globalizacja bez określonych działań politycznych i ekonomicznych może doprowadzić do degeneracji EMR i w efekcie jego odrzucenia lub zaniku, a więc do marginalizacji rolnictwa krajów Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the authors analyzed the important problem of the future of the European Model of Agriculture (EMA) in economy undergoing the globalization. The main features of EMA are examined in the context of expected results of globalization in the area of agriculture for example food security or verification of marginal conditions of agricultural production. Authors concluded that there are many signals that without the economic and political support the globalization can lead to the marginalization of European agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2009-10 Year Book Australia Number 91, Australian Bureau of Statistics, Canberra 2010.
 2. Agenda 2000 for a stronger and wider Union, COM(97) 2000 final VOL. I. Brussels: Commission of the European Communities.
 3. Agricultural Outlook 2011, Tables, USDA, February 2011.
 4. Agricultural Policies in OECD Countries 2009: Monitoring and Evaluation, OECD 2009.
 5. Agricultural Statistics 2010, United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service United States Government Printing Office, Washington, 2010.
 6. Agricultural statistics, Main results - 2008-09, 2010 edition, Eurostat, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 7. Agriculture in the European Union, Statistical and Economic Information 2010, s. 150-151. Bieżąca informacja.
 8. Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie, nr 2/2011, MRiRW.
 9. Cardwell M., The European Model of Agriculture, Oxford Studies in European Law, Oxford University Press, Oxford, New York, 2004.
 10. Census of Agriculture 2007, United States Summary and State Data, Volume 1, Geographic Area Series, Part 51, United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, Issued February 2009, Updated December 2009.
 11. Czyżewski A. (red.) 2007: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 12. Czyżewski A., Poczta-Wajda A. 2011: Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO, PWE, Warszawa.
 13. EU Farm Economics Overview FADN 2007, European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels, September 2010.
 14. FADN 2010, Wyniki standardowe, cz. I, IERGŻ-PIB, Warszawa.
 15. International Trade Statistics, WTO 2007-2010.
 16. Kowalczyk S. 2010: Globalizacja agrobiznesu: specyfika, wymiary, konsekwencje, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2.
 17. Kumar Sen A. 1981: Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press Inc. New York, Oxford.
 18. Memorandum COPA i COGECA w sprawie dalszego rozwoju Europejskiego Modelu Rolnictwa, Pr(06)116F1, P(06)117F1 Bruksela, 7 lipca 2006.
 19. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej w 2013 r. (2010/C 354/06), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 354, z dnia 28.12.2010.
 20. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, IERiGŻ/ANR/MRiRW, Warszawa, Grudzień 2010.
 21. Scholte J. A. 2006: Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Ofi cyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 22. Skutki liberalizacji handlu rolnego w ramach Rundy Doha (WTO) dla Polski, UKIE, Warszawa, 2006.
 23. Sobiecki R. 2007: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 24. Stiglitz J. E. 2006: Globalizacja (Tytuł oryginału: Globalization and Its Discontents), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Symes D. G. 1982: Part-time Farming in Norway, "GeoJournal", vol. 6, no. 4.
 26. Szymański W. 2004: Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa.
 27. The European Model of Agriculture - Challenges Ahead, A Background Paper for the Meeting of Ministers of Agriculture in Oulu 26.9.2006, SN 3098/06.
 28. www.agbrazil.com.
 29. www.agro.pvoss.de.
 30. www.justlanded.com/english/Argentina/Argentina-Guide/Property/Buying-Land.
 31. www.propertywire.com/news/europe/uk-farm-land-values.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu