BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Grzelak Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009
Threats Agriculture in Poland in Light of the General Economic Situation in Period of Crisis 2007-2009
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 21-31, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Dochody rolnicze, Kryzys gospodarczy, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Agriculture, Farm household income, Economic crisis, Social and economic conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem oceny sytuacji rolnictwa na tle tendencji ogólnoekonomicznych w okresie 2007-2009. Do stabilizatorów rozwoju rolnictwa w Polsce zaliczyć można: wsparcie tego sektora poprzez instrumenty polityki interwencyjnej, a zwłaszcza płatności bezpośrednie, jak również względnie mało elastyczny popyt na żywność. Nie bez znaczenia jest także stabilny poziom stopy akumulacji. Z tego względu sektor ten jest względnie odporny na występujące zjawiska kryzysowe na świecie. W Polsce dostosowania rynkowe w rolnictwie po 2004 r. sprowadzały się głównie do zacieśnienia kontaktów z rynkiem poprzez wzrost wartości produkcji, nakładów, modernizację gospodarstw. Po roku 2007 odnotowano pogorszenie sytuacji ekonomicznej rolnictwa w Polsce. Trudno ją uznać za kryzysową. W znacznej mierze wynikała ona z uwarunkowań rynkowych, głównie pogorszenia relacji cenowych. (abstrakt oryginalny)

The problem of evaluation of agriculture in light of the general economic tendencies in period 2007-2009 was undertaken in the article. It has been stated that there are stabilizers in the development of agriculture in Poland: the support of this sector by instruments of interventionist policy, especially direct payments, as well as relatively low demand on food. Also a stable level of accumulation is important for this process. In Poland the market adaptation in agriculture after 2004 depended on tightening market contacts through growth of the value of production, expenditures, the modernization of farms. After 2007 a worsening economic situation has been noted in agriculture in Poland, although it is difficult to recognize this situation as critical. To a considerable extent this was the result of market conditioning, especially worsening price relationship. Simultaneously agriculture in Poland did not distinguish itself considerably in relation to the average situation of the UE in terms of experiencing the crisis phenomena. From another perspective because of the relatively more profitable macroeconomic situation in Poland in consequence of the increase of GDP after 2008, the situation in the studied sector was based on a general-economic tendency which was less profitable than average in countries of the UE. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bair S. 2010: Przyczyny kryzysu finansowego i diagnoza sytuacji na rynkach, "Bezpieczny Bank", nr 1.
 2. Chechelski P. 2010: Wpływ kryzysu na globalną gospodarkę żywnościową, IERiGŻ, Warszawa.
 3. Czajanow A. 1966: The Theory of Peasnat Economy, University Press Manchester (zbiór prac).
 4. Czyżewski A. (red.), 2007: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 5. Czyżewski A. 1986: Dochody rolnicze, a procesy reprodukcji w gospodarce chłopskiej w okresie transformacji, "Ekonomista", nr 4-5.
 6. Czyżewski A. 1995: Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie, [w:] Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej, (red.) A. Czyżewski, ODR, Poznań.
 7. Czyżewski A., Matuszczak A. 2011: Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwoju lokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (1997-2011), "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 1.
 8. Economic Accounts for Agriculture, Eurostat - Elaboration DG AGRI, 2010.
 9. Grabski W. 1987: Wieś i folwark, [w:] Wybór pism, opr. J. Wojnarowski, LSW, Warszawa.
 10. Grzelak A. 2008: Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 11. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.cfm (dostęp luty 2011).
 12. Kowalczyk S. 2009: Analizy branżowe. Procesy upadłościowe w agrobiznesie - siły przeciwdziałające i przyspieszające, [w:] Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska, czy druga szansa?, (red.) E. Mączyńska, Wyd. SGH, Warszawa.
 13. Kowalski A. 1996: Ocena sytuacji finansowej firmy, [w:] Agrobiznes. Mikroekonomika, (red.) A. Woś, Wyd. Key Text, Warszawa.
 14. Kowalski A. 2010: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009 roku, (red.) A. Kowalski, IERiGŻ, Warszawa.
 15. Kozakiewicz J. 1985: Nie wystarczy umieć liczyć... Refleksje nie tylko praktyka, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1.
 16. Pinstrup-Andersen A. 2002: Food and agricultural policy for a globalizing world: preparing for the future, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 84, no. 5.
 17. Raport i prognozy. Upadłość firm w Polsce I-III 2009, e-gospodarka [www.egospodarka.pl] dostęp listopad 2010.
 18. Reinhart C., Rogoff K. 2008: This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crisis, NBER Working Paper no. 13882, Cambridge.
 19. Seremak-Bulge J. 2010: Rynki i ceny produktów rolnych i żywnościowych, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009 roku, (red.) A. Kowalski, IERiGŻ, Warszawa.
 20. Sobiecki R. 2007: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa.
 21. Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R. 2010: Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa, Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 22. Urban S. 2010: Czynniki wpływające na rozwój produkcji rzepaku, "Roczniki Naukowe SERiA", Tom XII, z. 4.
 23. Zegar J. 2010: Dochody rolników w 2009 roku na tle lat poprzednich, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009 roku, A. Kowalski (red.), IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu