BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieliczko Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Oddziaływanie polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w latach 2002-2009
Impact of Fiscal Policy on the Condition of the Polish Agriculture in the Period 2002-2009
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 53-62, tab., bibliogr. 19 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rolnictwo, Polityka fiskalna, Wspólna Polityka Rolna
Financial crisis, Agriculture, Fiscal policy, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł przedstawia charakter oddziaływania polityki fiskalnej na polskie rolnictwo w latach 2001-2010. Zaprezentowano klasyczne, tj. przedkryzysowe, ujęcie mechanizmów oddziaływania polityki fiskalnej na całą gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, oraz omówiono kluczowe oceny funkcjonowania i oddziaływania tego obszaru polityki państwa na gospodarkę w dobie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego ostatnich lat. Ponadto, dokonano oceny oddziaływania polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w badanym okresie na podstawie zmian kluczowych wskaźników makroekonomicznych oraz wskaźników dotyczących kondycji rolnictwa oraz zależności między nimi. Badania wykazały, że w latach 2001-2010 w polskim rolnictwie nastąpiły gwałtowne zmiany. Polityka fiskalna w Polsce sprzyjała poprawie sytuacji sektora rolnego. Jednak najważniejszym czynnikiem zmian było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, co istotnie zwiększyło skalę wsparcia rolnictwa zarówno ze środków Wspólnoty, jak i ze środków krajowych wydatkowanych jako współfinansowanie instrumentów wspólnej polityki rolnej. (abstrakt oryginalny)

This paper is aimed at presenting the character of the fiscal policy's impact on Polish agriculture in the period 2001-2010. In its first part a classical approach is presented, that is the approach of the era before the financial crisis, towards the impact of mechanisms of fiscal policy on the whole economy, with a specific focus on agriculture. In the second part of the paper key assessment findings published so far on the impact of the policy applied during the crisis are described. The third, main part presents the assessment of the impact of the Polish fiscal policy on agriculture in the analyzed period. The findings are based on the analysis of the key macroeconomic and agricultural indices as well as the interlinks between them. In the period 2001-2010 Polish agriculture underwent enormous changes. Both fiscal policy in Poland was favourable to improvements in the condition of the agricultural sector. However, the key factor stimulating changes was the Polish accession into the European Union as this significantly increased the scale of support towards agriculture both from the EU and from the Polish national budgets targeted to this sector as the Common Agricultural Policy's instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam K. 2010: Optimal Monetary and Fiscal Stabilisation Policies, "OECD Economics Department Working Papers", No. 765, OECD Publishing, Paris.
 2. Bocian M., Malanowska B. 2009-2011: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007-2009 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 3. Furceri, D., Mourougane A. 2010: The Effects of Fiscal Policy on Output: A DSGE Analysis, "OECD Economics Department Working Papers", No. 770, OECD Publishing, Paris.
 4. Furceri D., Sousa R. M. 2009: The Impact of Government Spending on the Private Sector: Crowdingout versus Crowding-in Effects. Nucleo de Investigaçáo em Politicas Universidade de Minho NIPE WP 6.
 5. Główny Urząd Statystyczny 2005: Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 6. http://www.nbp.pl.
 7. http://www.stat.gov.pl.
 8. Jasińska E., Michalak P. 2008: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Mackiewicz M., Krajewski P. 2009:Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro [w:]: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze, część 3, Narodowy Bank Polski, Warszawa, s. 238-320.
 10. Moshtagh A. 2011: Transmission of Policy Actions to Agriculture. Prezentacja dostępna na stronie: http://www.ux1.eiu.edu/~amoshtagh/Moshtagh/PowerPoints/Transmission% 20of%20Policy%20Actions%20to%20Agriculture.ppt
 11. Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej 2003: Strategia polityki pieniężnej po 2003 r. 2003, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 12. Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej 2011: Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2010, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 13. Rada Ministrów 2001-2011a: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000-2010 r. Omówienie, Warszawa.
 14. Rada Ministrów 2001-2011b: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000-2010 r. Tom I, Warszawa.
 15. Swinnen J. 2010: The Political Economy of Agricultural and Food Policies: Recent Contributions, New Insights, and Areas for Further Research, "Applied Economic Perspectives and Policy", vol. 32, no 1.
 16. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010.257.1726).
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240, z późn. zm.).
 18. Wojtyna A. 2010: Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność czy podatność? "Gospodarka Narodowa" nr 9/2010, s. 25-45.
 19. Wyniki uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2002-2005 r., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2004-2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu