BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrowicz-Jopek Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Wybrane problemy wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 4, s. 161-184, tab., bibliogr. 79 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Oświata, Sektor publiczny
Local government, Education system, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska oświata staje obecnie przed fundamentalnym problemem dostosowania swej struktury i oferty do wyzwań generowanych przez zmiany systemu społecznego, wynikających z funkcjonowania w dynamicznym otoczeniu globalizującego się świata oraz narastającego kryzysu strukturalnego, potęgowanego niekorzystnymi trendami gospodarczymi i postępującą zapaścią demograficzną. Edukację powszechnie uważa się za jeden z oczywistych obszarów działalności państwa ukierunkowany na organizowanie i dostarczanie specyficznych dóbr publicznych oraz urzeczywistnianie określonych, wyraźnie sprecyzowanych celów ogólnospołecznych. Kwitując dyskusję o funkcjach współczesnego państwa, należy podkreślić, że w wyniku głębokich przeobrażeń cywilizacyjnych jego rola i waga w porządkowaniu i koordynowaniu systemu społecznego nie zmniejsza się, lecz zmienia: bezpośrednią reakcję coraz częściej zastępuje miękka regulacja warunków aktywności obywateli i innych podmiotów. Bezsporne jest jednak, że tylko państwo jako forma zbiorowego działania ma skuteczne możliwości zapobieżenia czy przeciwdziałania konfliktom społecznym oraz rozwiązywania problemów zeń wynikających. Nie są w stanie samodzielnie uczynić tego inne organizacje społeczne czy instytucje, w tym również te składające się na rynek czy społeczeństwo obywatelskie. (fragment tekstu)

Due to complex socio-economic structural factors education seen as a public task (executed by the State governmental administration and local government)becomes subject to privatisation and deregulation process, in line with the subsidiarity principle. The article discusses theoretic grounds for the issue of performing public tasks according to the classic perspective as well as the concept of new public management; it also presents doubts and concerns related to privatisation of public tasks and privatisation of performing public tasks. Basis problems of school management (instituting, administering and closure) have been outlined in light of doctrine and administrative courts' jurisprudence. The articles sketches alternative institutional forms of educational tasks' execution, including schools administered by non-public entities. Trends in the public and non-public compulsory school sector have been exemplified by the relevant statistics. Furthermore, the article describes the prospects of developments in schooling run by local government units as well as possible legal amendments and examples of already taken initiatives. Finally, the Author attempts to assess the proposals for legal foundation of privatisation of educational tasks, in terms of ensuring equal access to education and achieving social cohesion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku" nr 2, 2003, s. 28-46, http://www.supernat.pl/artykuly/administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_new_public_management.html
 2. Bank Danych Lokalnych GUS.
 3. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1994, s. 13.
 4. Blicharz J., Zagadnienie prawnej możliwości przekazywania wykonywania niektórych zadań administracji publicznej organizacjom pozarządowym, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 2819, "Przegląd Prawa i Administracji" LXIX, Wrocław 2005, s. 31.
 5. Blicharz J., Zagadnienie prawnej możliwości przekazywania wykonywania niektórych zadań administracji publicznej organizacjom pozarządowym, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 2775, "Przegląd Prawa i Administracji" LXVII, Wrocław 2005, s. 8.
 6. Blicharz J., Zakres znaczeniowy pojęcia "zadania publiczne", ,,Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 2798, "Przegląd Prawa i Administracji" LXXI, Wrocław 2005.
 7. Błaś A., Administracja publiczna w obliczu globalizacji, red. Z. Kegel, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 2342, "Przegląd Prawa i Administracji" I, Wrocław 2002, s. 65 i nast.
 8. Błaś A., Zadania administracji publicznej. Zadania administracji publicznej w państwie prawa, w: A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2003, s. 144.
 9. Boć J., Ustrój samorządu terytorialnego - zadania gminy, w: Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2001, s. 190.
 10. DzU 1991 nr 46 poz. 203 ze zm.
 11. DzU 2001 nr 142 poz. 1590 ze zm.
 12. DzU 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm.
 13. DzU 2001 nr 142 poz. 1592 ze zm.
 14. DzU 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.
 15. DzU 2008 nr 69 poz. 415 ze zm.
 16. DzU 2009 nr 175 poz. 1362 ze zm.
 17. DzU 2010 nr 234 poz. 1536.
 18. DzU 2011 nr 224 poz. 1343.
 19. DzU nr 157 poz. 1240 ze zm.
 20. DzU nr 46 poz. 438.
 21. DzU nr 56 poz. 458.
 22. Giza-Poleszczuk A., Dobra publiczne - wspólne czy niczyje. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, 04.1994, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=1162
 23. Golinowska S., Polityka społeczna. Koncepcje - Instytucje - Koszty, Poltext, Warszawa 2000, s. 124.
 24. Habuda A., Prywatyzacja usług komunalnych, w: Studia nad samorządem terytorialnym, red. A. Błaś, Kolonia Limited, Wrocław 2002, s. 387.
 25. http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1070%3Aprojekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-owiaty-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw-&catid=27%3Aprojekty-aktow-prawnych& Itemid=52
 26. http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_projekty/projekt_ustawy_ 20080806.pdf
 27. http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/enm_20120903_d2/$file/enm_20120903_d2.pdf
 28. http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/enm_d2/$file/enm_d2.pdf
 29. http://www.kongresjst.pl/doc/Oswiata_ProjektZmianUstawo-wych.pdf
 30. http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key-=7B1C129A
 31. http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2F6969DE
 32. http://www.znp.edu.pl/element/1309/Bytom_chcieli_likwidowac_szkoly_odwolali_ich_mieszkancy
 33. http://www.znp.edu.pl/media/files/4b7f81ec37512e28e434cbdaa8508444.pdf
 34. Informacja o wynikach kontroli działania organów samorządów gminnych w sprawach likwidacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Najwyższa Izba Kontroli, 08.2005, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,px_2005152. pdf,typ,k.pdf
 35. Interpelacja Poseł Mirosławy Nykiel do Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 maja 2012 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5395
 36. Interpelacja Posła Grzegorza Sztolcmana z dnia 30 maja 2012 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5443
 37. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna - zagadnienia ogólne, wyd. 3 rozsz., Liber, Warszawa 2004, s. 131.
 38. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 159 i nast.
 39. Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze, Kraków 2002.
 40. Knosala E. , Zarys nauki administracji, Zakamycze, Kraków 2005, s. 87-88.
 41. Kosztowna promocja miast i regionów, "Rzeczpospolita" 24.07.2012, http://www.rp.pl/arty-kul/917968.html
 42. Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, stan prawny na dzień 15.02.2011, ABC, Warszawa 2011.
 43. Lipowicz I., Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do Konstytucji R.P. z 1997 r., red. J. Boć, "Kolonia", Wrocław 1998, s. 256.
 44. Łętowski J., Prawo administracyjne dla każdego, Ecostar, Warszawa 1996, s. 17.
 45. MEN psuje szkołę, "Rzeczpospolita" 3.09.2012, http://www.rp.pl/artykul/929776-MEN-psuje-szkole.html
 46. MEN tonie, "Rzeczpospolita" 1.08.2012, http://www.rp.pl/artykul/921241-MEN-tonie.html
 47. MEN, 8.03.2012, http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2762%3Ainformacja-w-sprawie-liczby-szko-dla-dzieci-i-modziey-oraz-dorosych-w-stosunku-do-ktorych-samorzdy-terytorialne-podjy-uchway-inten-cyjne-o-zamiarze-likwidacji-&catid=272%3Aministerstwo-komunikaty-i-wyjanienia-men&Itemid=355.
 48. Nowacka E. J., Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 82.
 49. Osiński J., Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI wieku, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, wyd. II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 15-81.
 50. Osiński J., Niezbędność państwa w dobie globalizacji oraz jego współczesne modele, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 413.
 51. "Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011", Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2011, dane dla roku 2011/2012 - dane Systemu Informacji Oświatowej MEN.
 52. OTK 1994, cz. II, s. 197.
 53. Pakt dla edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny, Warszawa, 12.2011, http://www.znp.edu.pl/element/1156/Pakt_dla_edukacji
 54. Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. IV, stan prawny na 1 listopada 2011 r., Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa 2012.
 55. Pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lipca 2012 r., sygn. DWST-WPZN-MJ-0401/07/12.
 56. Pismo RPO z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. RPO-697700-I/12/NC, http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2012/02/697700/1653276.pdf
 57. Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2012 r., http://www.znp.edu.pl/media/files/880bdb6683f7f117adadda45680ec7c9.pdf
 58. Protokół z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 28 marca 2012 r., http://www.kwrist.mac.gov.pl/portal/kw/77/4559/KWRiST_3__protokol.html
 59. Przedańska J., Nowe publiczne zarządzanie a państwo prawa, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3017, "Przegląd Prawa i Administracji" LXXVI, Wrocław 2007, s. 223-231.
 60. Raszewska-Skałecka R., Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego, w: Studia nad samorządem terytorialnym, red. A. Błaś, Kolonia Limited, Wrocław 2002, s. 241.
 61. Stahl M., Cele publiczne i zadania publiczne, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 62. Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: możliwości prowadzenia zadań edukacyjnych przez jednostki samorządowe z udziałem innych podmiotów, http://www.silesia.org.pl/upload/stanowisko%20-%20zadanie%20edukacyjne.pdf
 63. Stasikowski R., O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauk administracji i nauki prawa administracyjnego), "Samorząd Terytorialny" nr 7-8, 2009.
 64. Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, w: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r., red. E. Ura, Rzeszów 2004, s. 469-490.
 65. Swianiewicz P., Usługi komunalne w krajach europejskich. Współczesne przemiany w sposobie organizacji, "Samorząd Terytorialny" nr 7-8, 1998, s. 76.
 66. Sygn. akt I OSK 1372/05.
 67. Sygn. akt I OSK 1377/06.
 68. Tabernacka M., Konstrukcja prawna zadania publicznego, w: Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, red. A. Błaś, K. Nowacki, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 2770, "Prawo" CCXCV, Wrocław 2005.
 69. Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1994 r., sygn. W9/93. OTK 1994/1/20.
 70. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, DzU nr 117 poz. 759.
 71. Wierzbowski M., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 227.
 72. Wilczyński P., Podmioty niepubliczne w sferze administracji publicznej, ,,Państwo i Prawo'' nr 2, 2002, s. 56.
 73. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1818/05.
 74. Wołpiuk W. J., Konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe gwarancje służebności administracji publicznej, w: Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią. Jubileusz 10-lecia Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 65.
 75. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2012 r. , sygn. I OSK 2376/11.
 76. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 listopada 2010 r., sygn. II SA/Go 669/2010.
 77. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 453/11.
 78. Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych w nauce niemieckiej, "Samorząd Terytorialny" nr 3, 1993, s. 58.
 79. ZNP http://www.znp.edu.pl/element/1198/Gdzie_jest_minister_edukacji; http://www.znp.edu.pl/element/1324/Stanowisko_Zarzadu_Glownego_ZNP_z_dnia_26_czerwca_2012_r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.4.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu