BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce
Impact of Fiscal and Monetary Policy on Farms Indebtedness in Poland
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 73-83, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Gospodarstwa rolne, Zadłużenie gospodarstw domowych, Polityka pieniężna
Fiscal policy, Arable farm, Household debt, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie wpływu polityki monetarnej i fiskalnej, w tym polityki interwencjonizmu kredytowego w rolnictwie, na poziom zadłużenia kredytowego indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1996-2009. Wyniki badań wskazują na istnienie powiązań pomiędzy polityką makroekonomiczną a zainteresowaniem rolników kredytami bankowymi. Najbardziej bezpośrednie i widoczne oddziaływanie na sferę kredytu rolnego należy przypisać polityce kredytowej w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to determine the impact of monetary and fiscal policy, including government intervention in the agricultural credit market, on the credit debt level of individual farms in Poland in 1996-2009. The results indicate the existence of links between macroeconomic policies and farmers' interest in bank loans. The most immediate and visible impact on the sphere of agricultural credit should be attributed to credit policy in agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilansowe wyniki fi nansowe banków 1999-2006, GUS, Warszawa 2000-2007.
 2. Czyżewski A. 2001: Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju rolnictwa, [w:] Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, (red.) A. Czyżewski, ZN AE w Poznaniu, nr 13, s. 9-22.
 3. Czyżewski A. 2006: Polityka gospodarcza i jej wpływ na kształtowanie cen i dochodów w rolnictwie, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, (red.) M.A. Jerzak, A. Czyżewski, Wyd. AR w Poznaniu, s. 40-47.
 4. Czyżewski A. 2007: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, (red.) A. Czyżewski Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, s. 15-56.
 5. Czyżewski A., Kułyk P. 2010: Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysokorozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008, "Ekonomista", nr 2, s. 189-214.
 6. Czyżewski A., Wawrzyniak Ł., Poczta A. 2006: Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej, "Ekonomista", nr 3, s. 347-369.
 7. Daniłowska A. 2007: Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa.
 8. Daniłowska A. 2008: Macroeconomic Determinants of Agricultural Preferential Investment Credit in Poland, 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), Ghent.
 9. Fedorowicz Z. 1998: Polityka fiskalna, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 10. Grzelak A. 2008: Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 11. Kowalski A. 2004: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa, [w:] Wczoraj, dziś i jutro naszego rolnictwa, II Kongres rolnictwa polskiego, MRiRW, FAPA, Poznań.
 12. Kulawik J. 2003: Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2, s. 8-24.
 13. Michna W. (red.) 2005: Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym, Raport PW nr 9, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 14. Monitoring banków 2005-2008, GUS, Warszawa 2010.
 15. Poczta W. 2010: Przemiany w rolnictwie [w:] Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010, (red.) J. Wilkin, I. Nurzyńska, FDPA, Warszawa, s. 9-44.
 16. Przygodzka R. 2006: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009, GUS, Warszawa 2010.
 17. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007, GUS, Warszawa 2008.
 18. Saghaian S., Reed M., Marchant M. 2002: Monetary Impact and Overshooting of Agricultural Prices in an Open Economy, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 84 (1), s. 90-103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu