BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Karol (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Środowiskowe aspekty planowanej reformy wspólnej polityki rolnej
Environmental Aspects of Common Agricultural Policy Planned Reform
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 84-99, tab., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Wspólna Polityka Rolna, Ochrona środowiska, Rozwój rolnictwa
Sustainable development, Common Agricultural Policy (CAP), Environmental protection, Agriculture development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych kierunków zmian oddziaływania rolnictwa na środowisko w różnych wariantach reform wspólnej polityki rolnej (WPR). Na podstawie analizy wpływu potencjalnych zmian WPR na rozwój europejskiego rolnictwa w perspektywie do 2020 r., przedstawiono prawdopodobne konsekwencje planowanej reformy tej polityki w wymiarze środowiskowym. Uwzględniając dwie najważniejsze propozycje reformy, stwierdzono, że żadna z nich nie prowadzi do znaczącej liberalizacji polityki rolnej, co jest korzystne w świetle zrównoważonego rozwoju. Porównanie projektów przedstawionych przez Komisję Europejską i Parlament Europejski pozwala stwierdzić, że wdrożenie pierwszego z nich prowadziłoby do ekologizacji rolnictwa w szerszym zakresie. W propozycji Parlamentu nie przewiduje się daleko idących zmian, co oznacza, że w tym wariancie instrumenty ochrony środowiska byłyby skutecznie wdrażane, ale jedynie na części użytków rolnych. Równolegle duża część obszarów wykorzystywanych rolniczo podlegałaby dalszej intensyfikacji, więc zmiany WPR sprzyjałyby dwukierunkowemu rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The paper's goal is the identification of potential directions of changes in agriculture's influence on the environment. The probable environmental consequences of the planned reform were presented according to different Common Agriculture Policy (CAP) reform scenarios. The scenarios were the base of the analysis referring to the influence of potential CAP changes on European agriculture development in the perspective of 2020. Taking into account the two most important proposed projects of the reform, it was stated that none of them leads to meaningful agricultural policy liberalisation - which is favourable for sustainable development. Comparing the projects presented by European Commission and European Parliament it could be stated that implementation of the first proposal would stimulate agriculture ecologisation in the wider range. The project of European Parliament does not include solutions, which would deeply change key instruments, so in that variant the environment protection would be sufficient but carried out only in a part of the utilized agricultural area. Alongside this process agriculture intensification would take place in a big part of rural areas. Consequently the CAP changes would be favourable for dual agriculture and the development of rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2004: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  2. Czyżewski A., Stępień S. 2011: Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, "Ekonomista", nr 1, s. 3-33.
  3. European Commission 2010a: Communication from the Commission, Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission COM (2010) 2020, Brussels.
  4. European Commission 2010b: Europeans, Agriculture and the Common Agricultural Policy, Special barometer, European Commission, Brussels.
  5. European Parliament, Committee on Agriculture and Rural Development 2011: Draft report, the CAP towards 2020: meeting the food, natural resources, and territorial challenges of the future, European Parliament, 15.02.2011.
  6. Kociszewski K. 2009: Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne problemy związane z wykorzystaniem biopaliw, [w:] Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii, (red.) A. Graczyk, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 83, Wyd. UE, Wrocław, s. 264-273.
  7. Kociszewski K. 2007: Ochrona środowiska w ramach najnowszych etapów reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, [w:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, (red.) A. Graczyk, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu" nr 1190, Wyd. UE, Wrocław, s. 394-404.
  8. Nowicki P., Goba V., Knierim A., van Mieijl H., Banse M., Dalbaere B., Helming J., Hunke P., Jansson K., Jansson T., Jones-Walters L., Mikos V., Sattler C. Schlaefke N., Terluin I., Verhoog D. 2009: Scenar 2020 II - Update of Analysis of Prospects in the Scenar 2020 Study - Contract no 30 - CE - 0200286/00-21, European Commission, Directorate - General Agriculture and Rural Development, Brussels.
  9. Poczta W. 2010: Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, "Wieś i rolnictwo", nr 3(148), s. 11-26.
  10. Zegar J. S. 2010: Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku, Wieś i rolnictwo", nr 3(148), s. 38-55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu