BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej
Regional Diversity of Usage of EU Financial Support
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 118-125, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Wspólna Polityka Rolna, Zróżnicowanie regionalne, Środki pomocowe UE, Rozwój obszarów wiejskich
Rural areas, Common Agricultural Policy (CAP), Regional diversity, EU aid funds, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono znaczenie polityki rozwoju obszarów wiejskich dla przekształceń jakościowych polskiej wsi i rolnictwa. Wskazano efekty wdrażania programów unijnych w Polsce. Zarysowano także czynniki stanowiące bariery w absorpcji środków oraz te, które ją przyspieszają. Zaprezentowano przykłady aktywności lokalnej w zakresie pozyskiwania środków pomocowych. (abstrakt oryginalny)

In this article the importance of rural development policy for quality changes of the polish rural area was presented. The results of UE support implementation in Poland were shown. The barriers of absorption, and factors of this support increasing were also outlined. The examples of local activity in this area were quoted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL. Raport końcowy, 2009, Zespół Grupa Doradcza Wspierania Rozwoju Regionalnego TROJDEN, (red.) Kościelski P., Warszawa.
 2. Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2011: Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników. "Problemy Rolnictwa Światowego, ZN SGGW w Warszawie", t. 11 (XXVI), z. 1, s. 7-15.
 3. Bielecka D. 2006: Ocena organizacji systemu wdrażania funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
 4. Czynniki wpływające na wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej przez gminy. "Samorząd terytorialny" Nr 6, http://fi nanse-publiczne.pl/artykul.php?view=230&part=2,pobrano 20-06-2011 r.
 5. Churski P. 2007: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce, "Przegląd Zachodni. Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu" 2(323), Poznań. s. 137-166.
 6. Czyżewski A., Stępień S. 2010: Wspólna polityka rolna racją stanu Polski, "Biuletyn Informacyjny ARR" 9-10 (231-232), s. 48-64.
 7. Goraj L. 2006: Udział płatności w tworzeniu dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, UKIE, Departament Analiz i Strategii, Warszawa.
 8. Gulczyński M. 2007: Nauka o polityce, Wydawnictwo Druktur, Warszawa.
 9. Kunzmann P. 1999: Atlas fi lozofi i, PWN, Warszawa, s.49
 10. Poczta W. 2010: Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, http://ksow.pl/fi leadmin/ user_upload/ksow.pl/pliki/IRWIR/Poczta.pdf, pobrano 9-06-2011.
 11. Poczta W. 2011: Przemiany w rolnictwie, [w:] Polska wieś 2010: raport o stanie wsi, "Rolniczy Magazyn Elektroniczny" nr 03-04(42), www.cbr.edu.pl.
 12. Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Broszura informacyjna MRiRW, http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/ Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1564&TabOrgID=1683&LangId=0&AnnouncementId=11430&ModulePositionId=2199, pobrano 12-06-2011.
 13. Społeczno-gospodarcze efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Główne wnioski w związku z siódmą rocznicą przystąpienia Polski do UE. Materiały MRiRW, http://polskawue.gov.pl/files/2011/Ocena_7lat28.04.2011.pdf, pobrano 28-04-2011.
 14. Zawojska A. 2006: Społeczno-ekonomiczne aspekty dopłat bezpośrednich w UE, "Roczniki Naukowe SERiA", t. VII, z. 4, str. 400-404.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu