BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowska Elwira (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce
Investing in Agricultural Land Market in Poland
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 150-159, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Inwestowanie, Grunty rolne, Rynek nieruchomości
Investing, Arable land, Real estate market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań jest określenie specyfiki rynku gruntów rolnych oraz charakterystyka głównych determinantów podejmowania decyzji inwestycyjnych na tym rynku. Wyniki badań wykazały, że na rynku gruntów rolnych, w porównaniu z innymi segmentami rynku nieruchomości, niższy jest poziom stopy zwrotu mierzonej ilorazem rocznych dochodów z czynszów z tytułu dzierżawy do ceny gruntu. Pomimo tego, w ostatnich latach utrzymywał się popyt na grunty rolne oraz tendencja wzrostowa ich cen, czego nie notowano na rynkach innego rodzaju nieruchomości. Dowodzi to istnienia innych czynników niż uzyskiwanie dochodów z nieruchomości z tytułu dzierżawy, wpływających na podejmowanie decyzji inwestycyjnych na tym rynku. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was an attempt to determine the specificity of the agricultural land market and the characteristics of the major determinants of investment decisions in this market. The obtained results showed that the agricultural land market is characterized by lower level of return on investment compared to other segments of the real estate market. Nevertheless, in recent years high demand for agricultural land and the upward trend in their prices have been continued, which was not recorded in the other real estate markets. This proves the existence of other factors, apart from getting income from real property under a lease, which affect investment decisions in this market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciodyk T., Zagórski T. 2010: Dzierżawa gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, [w:] Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy. Analizy rynkowe, IERiGŻ, Warszawa.
 2. Dybciak M. 2009: Raport: Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2010 r., Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BGŻ, Warszawa.
 3. Foryś I., Putek-Szeląg E. 2008: Przesłanki inwestowania w nieruchomości rolne na przykładzie zasobów AWRSP i ANR w Zachodniopomorskiem, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" vol. 16 nr 4, s. 37-46.
 4. Jarka S. 2008: Szanse i ograniczenia dzierżawy gruntów rolnych w Polsce. "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G" T. 95, z. 1, s. 134-141.
 5. Kucharska-Stasiak E. 1999: Nieruchomość a rynek. PWN, Warszawa.
 6. Obrót nieruchomościami w 2009 roku, 2010. GUS, Warszawa.
 7. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2009 roku, 2010, ANR, Warszawa.
 8. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2010 roku, 2011, ANR, Warszawa.
 9. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009, 2010, GUS, Warszawa. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2010 r. Dz.U. z 2010.213.1402.
 10. Sikorska A. 2010: Czynsze dzierżawne w obrocie międzysąsiedzkim, [w:] Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy. Analizy rynkowe, IERiGŻ, Warszawa.
 11. Sytuacja na rynku mieszkań w Polsce 2007 - stan obecny i perspektywy, 2007. Raport CEE Property Group, http://www.ceepropert.pl, dostęp 06.09.2007 r.
 12. Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, 2007, 2008. GUS Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu