BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hap Wiesława (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ryzyko lojalnościowe : ze szczególnym uwzględnieniem jego oceny i pomiaru
Loyalty risk : with special consideration to its evaluation and measurement
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 1 (23), s. 159-176, tab., bibliogr. poz. 26
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Lojalność, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Szacowanie ryzyka
Loyalty, Risk, Risk management, Risk estimating
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejmowanie decyzji o inwestycjach w kapitał ludzki obarczone jest ryzykiem. Umiejętne zapanowanie nad nim, może stanowić szansę. Dotyczy to także ryzyka lojalnościowego zatrudnionych pracowników w organizacji. W artykule zdefiniowano pojęcie ryzyka lojalnościowego i na podstawie wybranej metody podjęto próbę oszacowania go, wskazując jednocześnie instrumenty radzenia sobie z ryzykiem lojalnościowym. (abstrakt oryginalny)

Making decisions about investments in human capital is burdened with risk. Therefore, it is necessary to master risk handling. This also applies risking the loyalty of employees in the organization. The article defines the concept of risk based on loyalty and the chosen method attempts to estimate it, indicating the instruments dealing with risk loyalty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernstein P. L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997.
 2. Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
 3. Cichosz M., Lojalność klienta wobec firmy, "Marketing i Rynek" 2003, nr 8.
 4. Czerska M., Szkolenia jako narzędzie kształtowania kultury organizacyjnej, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 5. Dick A.D., Basu K., Customer Loyally: Toward an Integrated Conceptual Framework, "Journal of the Academy of Marketing Science", Spring 1994.
 6. Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.
 7. Falkowski A., T. Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
 8. Griffin W.R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
 9. Hofstede G., Kultura i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 10. Jędralska K., Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1992.
 11. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
 12. Leitch M., ISO 31000:2009 - The New International Standard on Risk Management, "Risk Analysis" 2010, nr 30 (6).
 13. Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J., Lojalność pracowników. Od typów lojalności pracowników do Employee Ralationship Management (maszynopis badań statutowych Katedry Zarządzania Organizacjami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, wrzesień 2011).
 14. Łuczak J., Metody szacowania ryzyka: Kluczowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, Zeszyty Naukowe nr 19(91), Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2009.
 15. Martin J.E., Heaulme P.F., Risk Management: Techniques for Managing Project Risk. Field Guide to Project Management, Ed. D.I. Cleand, Van Nostrand Reinhold, New York 1998.
 16. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 17. Ostrowska I., Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki. Na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 18. Pawlak M., Ocena ryzyka projektu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 2.
 19. Siemienianko D., Urban W., Typy lojalnych klientów na podstawie cech więzi lojalności, "Marketing i Rynek" 2006, nr 1.
 20. Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980.
 21. Smyczek S., Lojalność konsumentów na rynku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 22. Studenski R., Ryzyko i ryzykowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 23. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, PWN, Warszawa 2008.
 24. Urban W., Siemianiako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja, pomiar, PWN, Warszawa 2008.
 25. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 26. Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5775
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu