BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicher-Baluta Agnieszka
Tytuł
Polityka oparta na klastrach jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki Unii Europejskiej
Cluster Based Policy as a Factor Stimulating Innovativeness of European Union economy
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 4, s. 253-268, tab. bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Innowacyjność gospodarki, Konkurencyjność gospodarki
Business cluster, Innovation economy, Economy competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania Komisji Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich nowym typem polityki gospodarczej opartej na koncepcji klastra. W 2008 roku został wydany jeden z najważniejszych dokumentów dotyczący klastrów w polityce Unii Europejskiej - Komunikat Komisji Europejskiej skierowany do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący klastrów o znaczeniu światowym w Unii Europejskiej oraz wdrażania szeroko zakrojonej strategii w zakresie innowacji. Głównym celem Komunikatu jest tworzenie efektywnych warunków dla wspierania rozwoju inicjatyw klastrowych w Europie. Temat klastrów w szczególny sposób został włączony w jeden z siedmiu projektów przewodnich (flagship initiatives) wyodrębnionych w strategii "Polityka przemysłowa w erze globalizacji". Właśnie w ramach tego projektu Komisja Europejska proponuje wpieranie klastrów. (fragment tekstu)

Clusters in the European Union policies are significant tool in boosting competitiveness and innovation of enterprises and regions. One of the most important documents in the European Union policy on clusters has been issued in 2008. Therefore, we can observe the emergence of a new kind of policy - cluster based policy. The goal of this article is to show that policy oriented on the clusters is aimed at developing a strategy for rising the competitiveness of regions and enterprises. One can risk the thesis that the concept of clustering is the answer to the question about a new way of generating competitiveness which takes into account a wide range of factors. The issue of clusters is associated with occurrence of a number of benefits for both participants in the cluster and as well as the whole economy. The author identifies and defines them as a benefit at the micro and macro level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barabasi A. L., Bonabeau E., Scale-Free Networks, "Scientific American" Nr 288, 05.2003, s. 60-69.
 2. Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 409-411.
 3. Boekholt P., B. Thuriaux, Public policies to facilitate clusters: background, rationale and policy practices in international perspective, w: Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, Paris 1999.
 4. Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" nr 4, 2002, s. 1.
 5. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, rekomendacje nr 11, IBnGR, Warszawa 2004, s. 8.
 6. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, rekomendacje nr 11, IBnGR, Warszawa 2004, s. 18.
 7. Burt R. S., The Network Structure of Social Capital, red. R.I. Sutton, B.M. Staw, "Research in Organizational Behavior" Nr 22, JAJ Press, Greenwich 2000, s. 2.
 8. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Coleman J. S., Foundations of Social Theory, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA-London 1990, s. 304.
 10. Coleman J. S., Social Capital in the Creation of Human Capital, "The American Journal of Sociology" Nr 94, The University of Chicago Press, Chicago 1988, s. 100-101.
 11. Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności Innowacji (2007-2013).
 12. DzUrz. UE L 288/7 z dnia 30.10.2008, decyzja Komisji z dnia 22.10.2008 ustanawiająca europejską grupę ds. polityki klastrowej (2008/824/WE).
 13. Enright J. M., Regional Clusters: What we know and what should we know, paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, Kiel, 12-13.11.2001.
 14. European Trend Chart on Innovation, Thematic Report Cluster Policies, European Commission 2003, s. 11-13.
 15. Gardawski J., Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 16. Granovetter M., The Strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology" Nr 78, IV/1978, s. 1360-1380.
 17. Hausner J., Postfordowski paradygmat przemysłowy, "Gospodarka Narodowa" 1994, s. 4.
 18. Heilbroner R., Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee, PWE, Warszawa 1993.
 19. Hołub-Iwan J., Machałowska M., Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, MRR, Szczecin 2008, s. 9.
 20. Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny przegląd podejść, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 52.
 21. Knack S., Keefer P., Does Social Capital have an Economic Payoff ? A Cross-Country Investigation, "The Quarterly Journal of Economics" 11.1997, s. 1283.
 22. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji: Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie", KOM (2010) 614 wersja ostateczna.
 23. Komunikat Komisji Europejskiej, Europa 2020. Strategia na rzecz zrównoważonego i inteligentnego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, Bruksela, 3.03.2010, s. 5.
 24. Lauder H., Innovation, Skill Diffusion and Social Exclusion, w: P. Brown, A. Green, H. Lauder, Globalization, Competitiveness and Skill Formation, Oxford University Press, New York 2001, s. 163.
 25. Networks of enterprises and local development. Competing and Co-operating in Local Productive Systems, OECD, Paris 1996.
 26. Olechnicka A., Płoszaj A., Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu?, w: Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, red. A. Tucholska, MRR, Warszawa 2010, s. 200.
 27. Piekarczyk A., Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010, s. 29.
 28. Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246.
 29. Putnam R., Leonardi R., Nanetti R. Y., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 258.
 30. Raport Ministerstwa Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki: Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, MG, Warszawa 2009, s. 15.
 31. Solow R., Notes on social capital and economic performance, w: Social Capital. A Multifaceted perspectives, red. P. Dasgupta, I. Serageldin, The World Bank, Washington, D.C. 2000, s. 6.
 32. Sosnowska A., System wspierania, innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce - poradnik przedsiębiorcy, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2003, s. 59.
 33. Soziański T., Sieć społeczna, w : Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 28.
 34. Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa, 05.2002.
 35. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 69.
 36. Travers J., Milgram S., An Experimental Study of the Small World Problem, "Sociometry" Nr 32 (4), 1969, s. 425-443.
 37. Trigilla C., Social Capital and Local Development, "European Journal of Social Theory" Nr 4 (4), 2001, s. 434-435.
 38. Wicher-Baluta A., Znaczenie kapitału społecznego opartego na analizie sieciowej w metodach zatrudniania pracowników, w: Praca, społeczeństwo, gospodarka, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 222-223.
 39. Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T., Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, "Polska Regionów" nr 26, IBnGR, Gdańsk 2001, s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.4.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu