BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymla Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwo energetyczne Polski po 1989 r.
The Effects of the Restructuring of Power Sector Companies in Terms of Maintaining the Energy Security in Poland after 1989
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 4 (26), s. 20-33, Bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Elektroenergetyka, Bezpieczeństwo energetyczne, Energetyka, Restrukturyzacja sektora energetyki, Przekształcenia własnościowe, Przekształcenia strukturalne
Electric power engineering, Energy security, Energetics, Energetics sector restructuring, Ownership transformations, Structural transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł w sposób syntetyczny prezentuje przebieg i efekty przekształceń strukturalno-własnościowych, jakie dokonały się w minionym dwudziestoleciu w sektorze elektroenergetycznym w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo energetyczne. Pierwsza część pracy, dla lepszego zrozumienia celów reformy energetyki, przybliża pojęcie bezpieczeństwa energetycznego i prezentuje kilka jego ujęć definicyjnych. W kolejnych częściach autor charakteryzuje sytuację sektora elektroenergetycznego na początku przemian systemowych oraz cele polityki państwa związane z jego reformą. Charakterystyka ta jest następnie podstawą do prezentacji wniosków z własnych badań nad przebiegiem i efektami reformy elektroenergetyki w odniesieniu do stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski głównie z punktu widzenia odbiorcy energii. Tekst kończy analiza głównych uwarunkowań procesów przekształceń strukturalno-własnościowych w badanym sektorze wraz z syntetycznym podsumowaniem. (abstrakt oryginalny)

The article describes the progress, directions, and eff ects of structural and ownership transformations in the power sector in Poland in the past two decades, with a particular emphasis on their impact on energy security. In order to explain the objectives of the energy market reform, the paper introduces the concept and defi nition of energy security. The author characterizes the situation of the power sector at the beginning of the Polish political transformation, and the objectives of the government policy related to the reform. He uses the characteristics to present his own conclusions of the study on the eff ects of the reform in the power sector with regard to the condition of the Polish energy security, mainly from the point of view of energy consumers. Th e text closes with an analytical presentation of the main determinants of the structural transformation processes in the power sector in Poland, completing it with a short summary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartodziej G., Tomaszewski M. (2009). Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. Racibórz: Wydawnictwo "Nowa Energia".
 2. Błaszczyk B., Cylwik A. (red.) (1999). Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji. Seria: Raporty CASE. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 3. Bochniarz H., Krajewski S. (red.) (1997). Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego. Wybór ekspertyz. Warszawa: Przedświt.
 4. Bojarski W. (2004). "Bezpieczeństwo energetyczne", Wokół Energetyki, czerwiec. Borowiecki R. (red.) (1999). Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa- Kraków: AE w Krakowie, CECIOS, TNOiK.
 5. Brzóska J. (1997). "Ocena programu restrukturyzacji elektroenergetyki", w: H. Bochniarz, S. Krajewski (red.), Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego. Wybór ekspertyz. Warszawa: Przedświt.
 6. Chochowski A., Krawiec F. (red.) (2008). Zarządzanie w energetyce. Warszawa: Difin.
 7. Daniluk A. (1999). "Demonopolizacja, restrukturyzacja i prywatyzacja sektora elektroenergetycznego w Polsce", w: B. Błaszczyk, A. Cylwik (red.), Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji. Seria: Raporty CASE. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 8. Dobroczyńska A., Juchniewicz L. (2003). "Polityka regulacyjna wobec energetyki", w: J. Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo AE. Dobroczyńska A., Juchniewicz L. (2009). Bezpieczeństwo energetyczne Polski - kategoria autonomiczna czy komplementarna? Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 9. Gilejko L. (red.) (2001). Społeczne uwarunkowania i skutki restrukturyzacji sektorów strategicznych. Warszawa: SGH.
 10. Gilejko L. (red.) (2006). Aktorzy restrukturyzacji - trudne role i wybory. Warszawa: SGH.
 11. Gospodarka i monopole energetyczne. Droga wyjścia z obecnej nieefektywności (1995). Raport nr 4. Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów.
 12. Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 13. Kamiński J. (2009). "Metody szacowania siły rynkowej w sektorze energetycznym", Polityka Energetyczna, t. 12, nr 2/2.
 14. Kłysz M. (2999). "Rynek energii elektrycznej w Polsce", Przegląd Organizacji, nr 6.
 15. Kłysz M., Szymla W. (2009). "Strategie polskich grup energetycznych w budowaniu nowych struktur korporacyjnych", w: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 16. Kolegowicz K., Szymla W. (2012). "Intensywność i charakter procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w latach 2002-2011", Organizacja i Zarządzanie, t. 4, nr 20.
 17. Kosewski M., Ryczaj-Marchewczyk K., Zach L., Zach R. (2006). Od socjalizmu do normalności. Prywatyzacja Elektrociepłowni Warszawskich. Warszawa: Vizja Press, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 18. Lewandowska M. (2004). "Administracyjna konsolidacja pionowa w elektroenergetyce. Nie po drodze do rynku energii", Nafta & Gaz Biznes, grudzień.
 19. Luchter L., Adamus J. (1990). Geografi a Elektroenergetyki Polski. Warszawa: PWE. Makaruk P. (2008). "Stan i kierunki postępującej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego", w: A. Chochowski, F. Krawiec (red.), Zarzadzanie w energetyce. Warszawa: Difin.
 20. NIK (2004). Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji STOEN. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 21. NIK (2006). Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w sektorze elektroenergetycznym. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 22. Olszewski Z. (1982). "Społeczny projekt reformy krajowego systemu elektroenergetycznego", Energetyka, nr 2.
 23. Pełka B. (1998). Przemysł polski w perspektywie strategicznej: polityka przemysłowa, strategia rozwoju i restrukturyzacja. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.
 24. Pyka J. (red.) (2004). Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym. Katowice: Wydawnictwo AE.
 25. Ruszkowski A., Wójtowicza A. (red.) (2009). Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 26. Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego. Raport uzupełniający. Zespół ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa, czerwiec.
 27. Skoczylas W., Nowysz J. (1999). "Kierunki, metody i bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw wytwórczych elektroenergetyki polskiej", w: R. Borowiecki (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa-Kraków: AE w Krakowie, CECIOS, TNOiK.
 28. Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2011 r. (2012). Warszawa: URE.
 29. Szablewski A. (1995). "Przesłanki, kierunki i przebieg reform w energetyce polskiej", w: Gospodarka i monopole energetyczne. Droga wyjścia z obecnej nieefektywności. Raport nr 4. Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów.
 30. Szpilewicz A. (1995). "Strategia energetyczna", w: Gospodarka i monopole energetyczne. Droga wyjścia z obecnej nieefektywności. Raport nr 4. Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów.
 31. Tomidajewicz J. (red.) (2003). Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo AE.
 32. Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r. (1995). Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 1995.
 33. Zielona Księga: Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (2000). COM(200)769 z 29.11.2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352942602
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu