BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pach-Gurgul Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Ulbrych Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
The Importance of Turkey for the Energy Security in the European Union
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 4 (26), s. 49-66, tab., bibliogr. poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Polityka energetyczna, Surowce energetyczne
Energy security, Energy policy, Energy raw materials
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej oraz czynników je determinujących w dobie rosnącego popytu na surowce energetyczne i silnego uzależnienia UE od importu gazu i ropy naftowej z Rosji. Wskazuje na konieczność dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych z wykorzystaniem zasobów z rejonów Morza Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej przesyłanych przez terytorium Turcji do krajów Unii z pominięciem Rosji. Mimo że sama Turcja nie jest bogata w surowce energetyczne, to dzięki infrastrukturze przesyłowej znajdującej się na jej terytorium może być łącznikiem pomiędzy rejonami, gdzie koncentruje się ponad 70% światowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, a UE. To spowoduje zmianę pozycji Turcji w Unii jako kraju kandydującego i wpłynie na rozwój współpracy na innych płaszczyznach. Warunkiem uczynienia z Turcji tzw. korytarza energetycznego jest odpowiednia infrastruktura przesyłowa zapewniająca bezpieczeństwo dostaw surowców do krajów Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the energy security of the European Union and the factors that determine it in an era of increasing demand for energy and the EU's strong dependence on imported oil and gas from Russia. It points to the need to diversify sources and directions of energy supplies, and to use resources from the Caspian Sea areas, the Middle East, and North Africa, sent to the European Union countries through Turkey and bypassing Russia. Even though Turkey itself is not rich in energy resources, its transmission infrastructure may be a link between the European Union and the regions where more than 70% of the world's oil and natural gas resources are located. Th at could change the position of Turkey as a candidate country in the European Union, and aff ect the cooperation with it in other fi elds. To transform Turkey into an energy corridor, it is necessary to build suitable transmission infrastructure that provides security of supply of raw materials to the EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilgin M. (2010). "Energy and Turkey's foreign Policy: State strategy, regional cooperation and private sector involvement", Turkish Policy Quarterly, t. 9, nr 2.
 2. Cziomer E. (red.) (2008). Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo KSW.
 3. Deputy Directorate General for Energy, Water and Environment (2009). Turkey's Energy Strategy, January.
 4. EC (1995). White Paper: An Energy Policy for the European Union. COM(95) 682, grudzień.
 5. EC (2006). Green Paper: European Strategy for sustainable competitive and secure energy, 8 March 2006 (COM(2006) 105 fi nal).
 6. EC (2010). "Nabucco Pipeline: Commission welcomes Ratifi cation by Turkey", http://ec.europa. eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/ press-releases/2010/doc/20100305_en.pdf [dostęp: 20.05.2013].
 7. EC (2011). White Paper: Roadmap to a Single Europe an Transport Area - Towards a competitive and resource effi cient transport system, http://ec.europa. eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_ en.htm [dostęp: 29.06.2013].
 8. EC (2013). Green Paper: A 2030 Framework for Climate and Energy Policies, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0169: EN:NOT, [dostęp: 16.05.2013].
 9. EIA (2013a). "Proved Reserves". International Energy Statistics, http://www.eia.gov/countries/index. cfm?view=reserves [dostęp: 20.05.2013]. EIA (2013b). "Turkey - Overview", February, http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Turkey/ turkey.pdf [dostęp: 20.05.2013].
 10. EU Council (1975). Council Resolution of 17 December 1974 concerning Community Energy Policy Objectives for 1985 (Offi cial Journal C153, 09/07/ 1975, P.0002-0004).
 11. Eurostat/EC (2012). Eurostat Pocketbooks. Energy, Transport and Environment Indicators. Luxembourg: Publications Offi ce of the EU.
 12. EU (2000). Green Paper: Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply, COM(2000) 769, listopad.
 13. İşeri E. (2007). "Th e EU's energy security and Turkey's energy strategy", Turkish Review of Eurasian Studies, nr 7.
 14. Jaroszewicz A. (2012). "Południowy korytarz gazowy Azerbejdżanu i Turcji", Komentarze OSW, nr 86, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze- osw/2012-07-18/poludniowy-korytarz-gazowy- azerbejdzanu-i-turcji [dostęp: 20.05.2013].
 15. Kaczmarski M. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 16. Karaczun Z. (2012). Polska 2050 - na węglowych rozstajach. Warszawa: InE, IBS, ECF.
 17. Komisja Europejska (2010). Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, Brussels, 3.3.2010.
 18. Krauer-Pacheco K. (2011). Turkey as a Transit Country and Energy Hub: Th e Link to Its Foreign Policy Aims. Forschungstelle Osteuropa Bremen Arbeitspapiere und Materialien No 118, December.
 19. Linke K., Viëtor M. (red.) (2010). Beyond Turkey. Th e EU's Energy Policy and Southern Corridor (International Policy Analysis). Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.
 20. Livanios A. (2013). "Th e conundrum of the southern gas corridor: What are the risks for Europe and Azerbaijan? Th e viewpoint of an insider", http:// www.naturalgaseurope.com/pdfs/IFRI_actuelleslivanios17413. pdf [dostęp: 27.12.2013]
 21. Łoskot A. (2005). Turcja - korytarz tranzytowy dla surowców energetycznych do UE?, Prace OSW. Warszawa: OSW.
 22. Menkiszak M. (2008). "W stronę strategicznego partnerstwa? Stosunki turecko-rosyjskie na progu XXI wieku", w: A. Balcer (red.), Turcja po rozpoczęciu negocjacji z UE - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna (cz. II). Raport OSW. Warszawa: OSW.
 23. Pach-Gurgul A. (2012). Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warszawa: Difin.
 24. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Turcji w 2011 r. (2012). (B7-000/2011), http://www.europarl.europa. eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/re /887/887615/887615pl.pdf [dostęp: 20.05.2013].
 25. Riedel R. (2010). Supernacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Podejścia teoretyczne. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.
 26. Sartori N. (2012). The European Commission's Policy Towards the Southern Gas Corridor: Between National Interests and Economic Fundamentals. IAI Working Papers 12/01.
 27. Single European Act (1986), Offi cial Journal L 169 of 29 June 1987.
 28. The Republic of Turkey, Ministry of Energy and Natural Resources (2010). Th e Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources Strategic Plan (2010-2014), http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_ raporlar_EN/ETKB_2010_2014_Stratejik_Plani_ EN.pdf [dostęp: 20.05.2013].
 29. Ulbrych M. (2013). "Strategie integracyjne Turcji: między funkcjonalizacją a regionalizacją", w: A. Surdej, J. Brzozowski (red.), Terytorializacja lub funkcjonalizacja. Dylematy ugrupowań integracyjnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 30. Voytyuk O. (2012). Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 31. Winrow G.M. (2013). "Th e southern gas corridor and Turkey's role as an energy transit state and energy hub", Insight Turkey, t. 15, nr 1.
 32. WPHI (2010). "Sektor wydobywczy w Turcji - górnictwo węgla", Ambasada RP w Ankarze, http://ankara.trade.gov.pl/pl/przewodnik_branzowy_ turcja/article/detail,3718,Sektor_wydobywczy_ w_Turcji_-_Gornictwo_wegla.html [dostęp: 20.05.2013].
 33. Wyciszkiewicz E. (2011). "Polityka energetyczna Turcji. Implikacje dla Unii Europejskiej", w: A. Szymański (red.), Turcja i Europa. Wyzwania i szanse. Warszawa: PISM.
 34. Yergin D. (2006). "Ensuring energy security", Foreign Aff airs, t. 85, nr 2.
 35. BOTAŞ, Natural Gas Sale and Purchase Agreement, http://www.botas.gov.tr/index.asp [dostęp: 20.05.2013].
 36. Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii", http://ec.europa.eu/energy/ renewables/communication_2012_en.htm [dostęp: 29.06.2013].
 37. Gazprom, http://www.gazprom.com/about/production/ projects/pipelines/blue-stream [dostęp: 20.05.2013].
 38. http://energytransition.de/2013/03/pl/ [dostęp: 16.12.2013].
 39. http://marokko.um.dk/~/media/Marokko/Do cuments/Other/GBEnergistrategi2050sam menfatning. pdf [dostęp:12.12.2013].
 40. Nabucco Gaz Pipeline, http://www.nabucco-pipeline. com/portal/page/portal/en/company_main/ about_us "Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy", http://ec.europa.eu/environment/resource_ efficien cy/about/roadmap/index_en.htm [dostęp: 29.06.2013].
 41. "Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.", http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_ en.htm [dostęp: 29.06.2013].
 42. "Plan działań w dziedzinie energii do 2050 r.", http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_ en.htm [dostęp: 29.06.2013].
 43. Socar, http://new.socar.az/socar/en/activities/trans portation/baku-tbilisi-erzurum-gas-pipeline [dostęp: 27.12.2013].
 44. "Turkey's Energy Strategy", http://ec.europa.eu/ enlargement/pdf/european_energy_policy/turkeys_ energy_strategy_en.pdf [dostęp: 20.05.2013].
 45. "Uruchomienie wewnętrznego rynku energii", http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_ market_en.htm [dostęp: 29.06.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352942604
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu