BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herman Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Konopka Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie przez wartości drogą do zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju
Management by Values of the Road to Sustainable and Socially Responsible Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 33-40, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność, Zaufanie społeczne, Zarządzanie przez wartość
Sustainable development, Social Responsibility, Social trust, Management by value
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Autorzy w artykule stawiają hipotezę o rosnącym znaczeniu powiązań między trzema obszarami badawczymi: zarządzaniem przez wartości, rozwojem zrównoważonym oraz społeczną odpowiedzialnością organizacji. Wskazują w nim nowe kierunki w sferze poszukiwań teoretycznych, a także tworzenia praktycznych modeli zarządzania różnego rodzaju organizacjami. Ich zdaniem, jest to punkt zwrotny we współczesnej teorii ekonomii i zarządzania. W rezultacie tych zmian ma bowiem obecnie miejsce powrót do rozważań na temat poznawczych fundamentów i możliwości praktycznych zastosowań tej podstawowej dla nauk społecznych i humanistycznych kategorii, jaką jest wartość w rozlicznych formach i sposobach jej przejawiania się - zarówno w biznesie, jak i w sferze publicznej. Punktem wyjścia do racjonalnego wykorzystania tego stanu rzeczy staje się więc umiejętne połączenie zarządzania techno-ekonomicznego z zarządzaniem przez wartości. (abstrakt oryginalny)

The authors of the article put the hypothesis about the growing importance of the links between the three research areas: management by values, sustainable development and social responsibility of the organization. They indicate the new directions in the field of theoretical exploration and creation of practical models of management of different types organizations. In their opinion, it is aturning pointin the contemporary theory of economicsand management. As a resultof these changes actually has place the return to deliberations on the cognitive bases and possibilities of practical applications of this fundamental for the social sciences and humanities category, which is the value in numerous forms and manners of its manifestations - bothin businessas well as in the public sphere. The starting point forthe rational use ofthis state of matters becomes then the skill ful combination oftechno-economic management with management by values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bjornskov C. (2010), How doessocial trust lead to bettergovernance? Anattempt to separateelectoral and bureaucraticmechanisms, "Public Choice" vol. 144.
 2. Boix C., Posner D. (1998), Social Capital: ExplainingItsorigins and effects on government performance, "Britsh Journal of Political Science" vol. 28.
 3. Botterman M., Millard J., Horlings E., Oranje van C., Deelen van M., Pedersen K. (2008), Wartość dla obywateli. Wizja zarządzania publicznego w 2020 roku. Raport stworzony dla Komisji Europejskiej, www.opsi.org.pl/ index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1137&Itemid=50.
 4. Bozeman B. (2007), Public Values and Public Interest, Counterbalancing Economic Individualism, Georgetown University Press, Washington D.C.
 5. Bromell D. (2012), Creating Public Value in the Policy Advice Role: A Refl ection from the Front Line Policy Quarterly, vol. 8, iss. 4, November, www.igps.victoria.ac.nz/publications/fi les/7cf76acd30a.pdf.
 6. Hardt Ł. (2013), Optymalność instytucji w perspektywie implementacji zasad dobrego rządzenia, w: Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Hausner J. (red.) (2013), Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf.
 8. Herman H., Konopka D. (2013), Zaufanie publiczne w warunkach niekompletnej globalizacji, w: J. Zimmerman, P.J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Konopka D. (2012), Trust and Mistrust in Buisness Relationships, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 8.
 10. Kuciński K. (red.) (2009), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Łopaciuk-Gonczaryk B. (2013), Kapitał społeczny a dobre rządzenie, w: Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 12. Martin J.D., Petty J.W. (2009), Values - Basedmanegement with Corporate Social Responsibility, Second Edition, Oxford University Press.
 13. Moore M.H. (2004), On Creating Public Value, www.partnershipforum.dpc.wa.gov.au/policytoolkit/WorkingTogether/ Documents/Creating%20Public%20Value%20Public%20Sector%20Strategic%20Triangle.pdf.
 14. Raich M., Dolan S.L., Klimek J. (2011), Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa, Difin Warszawa.
 15. Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.
 16. Zacher L.W. (2013), Transformacje świata i ludzi (próba rozpoznania i interpretacji), "Transformacje" nr  1-2 (76-77).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu