BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ przyjętego modelu wyceny aktywów i zobowiązań na wartość bilansową przedsiębiorstwa
The Influence of the Used Model of Assets and Liabilities Valuation on the Balance-Sheet Value of Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 233-244, rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Bilans, Kapitał własny, Wartość godziwa
Enterprise value, Balance sheet, Ownership capital, Fair value
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zachodzące we współczesnej rachunkowości zmiany w obszarze wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań związane z wprowadzeniem wartości godziwej jako podstawowego parametru wyceny powodują, że zmienia się sens i zakres informacyjny ustalanej w systemie rachunkowości wartości bilansowej przedsiębiorstwa. Artykuł jest poświęcony problematyce pomiaru wartości bilansowej przedsiębiorstwa rozpatrywanego w kontekście metod wyceny aktywów i pasywów stosowanych we współczesnej rachunkowości. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu zastosowanych przez jednostkę zasad wyceny na wartość bilansową przedsiębiorstwa. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of measurement of balance-sheetvalueof company in terms of balance-sheetvaluation of assets and liabilities.The objective of this paperis to present the influence of the used model of assets and liabilities valuation on the balance-sheet value of enterprise. Changes in accounting especially in the area of balance-sheet valuation associated with the use of fair value to measure assets and liabilities cause that changes the information content of balance-sheet value of company. The method of critical analysis of literature and accounting standards were used to prepare this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak M. (2010), Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Czerny J. (2011), Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa w wypadku fuzji lub przejęcia, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Jaruga A., Frendzel M. (2008), Kwalifikacja kapitałów własnych w świetle standardów międzynarodowych. Kwestie problematyczne, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 43 (99).
 4. Kamela-Sowińska A. (2000), Wartość kapitału, w: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, red. J. Wojtyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 5. Kosin P. (2012), Wycena niektórych inwestycji długoterminowych w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska- Jaroszewicz, M. Romanowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Kumor I. (2012), Dylematy pomiaru bilansowej wartości przedsiębiorstwa w świetle polityki rachunkowości, w: Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska- Jaroszewicz, M. Romanowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Kumor I., Poniatowska L. (2012), Aktualizacja wyceny środków trwałych do wartości godziwej, w: Środki trwałe - ujmowanie, wycena i prezentacja, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Kuzior A. (2012), Obszary wykorzystania wartości godziwej, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 9. Maćkowiak E. (2009), Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa.
 10. Mazur A. (2011), Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa.
 11. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), SKwP, Warszawa.
 12. Poniatowska L. (2009), Metody i modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 53 (109).
 13. Poniatowska L. (2011), Wpływ przyjętych zasad wyceny bilansowej aktywów i pasywów na wartości prezentowane w sprawozdaniu finansowym, w: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian, red. J Ostoj, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 14. Poniatowska L. (2012), Wartość godziwa i jej zastosowanie w wycenie bilansowej aktywów i zobowiązań według regulacji krajowego prawa rachunkowości, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 15. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, ostatni ujednolicony tekst , DzU z 13 marca 2013, poz. 330.
 16. Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Walińska E. (2007), Sprawozdawczość finansowa XXI wieku - bez granic? w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 18. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 19. Zadora H. (2010), Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, SKwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu