BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicka Bogna (Politechnika Lubelska), Fulara Toamasz (Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie)
Tytuł
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw świadczących usługi komunikacji miejskiej w warunkach regulowanej konkurencji
Value Based Management in Enterprises Providing Public Transport Services on Controlled Competition Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 415-425, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo komunalne, Komunikacja miejska, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony transportu
Utility plant, Municipal transport, Value Based Management (VBM), Sustainable development of transport
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedsiębiorstwa świadczące usługi komunikacji miejskiej coraz częściej funkcjonują w formie spółek kapitałowych, których jedynym właścicielem jest gmina. Obowiązujące regulacje rynku oraz zasad finansowania komunikacji miejskiej zapewniają im pokrycie kosztów usług realizowanych w ramach długoterminowych umów z jednostkami samorządu terytorialnego. W artykule wskazano zagrożenia, jakie niesie pomijanie czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa w procesach decyzyjnych zachodzących w tych spółkach. Koncentracja działań jedynie na celach rozwojowych, bez uwzględnienia czynników rentowności i ryzyka, może prowadzić do kryzysu finansów samorządów lokalnych (właścicieli przedsiębiorstw). Sytuacji tej można zapobiec jedynie w drodze uwzględnienia w strategii zrównoważonego rozwoju transportu kryteriów efektywnościowych zgodnych z koncepcją zarządzania wartością przedsiębiorstwa, równoważących oczekiwania wszystkich interesariuszy. (abstrakt oryginalny)

Companies providing public transport services often operate in the form of companies wholly owned by the municipality. Market regulations and the principles of financing public transport assure them covering the cost of transport services carried out under long-term contracts with local government units. The article pointed out the dangers of not considering company value factors in decision-making processes taking place in these enterprises. Focusing only on development, without taking into account profitability and risk factors can lead to a crisis of local government finance (business owners). This situation can be prevented only by introduction efficiency criteria in line with the concept of enterprise value management in the strategy of sustainable transport. This way the balance of the needs of all stakeholders can be achieved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Black A., Wright P., Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  2. Fundusze Europejskie w Polsce (2012), Biuletyn Informacyjny nr 27.
  3. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, DU UE L315/1 z 3.12.2007.
  4. Sawicka B. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Politechnika Lubelska Wydawnictwa Uczelniane, Lublin.
  5. Skoczylas W. (red.) (2007), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE Warszawa.
  6. Tomanek R. (2012), Polityka transportowa UE. Kierunki i tendencje, referat wygłoszony na XXXIV Krajowym Zjeździe Komunikacji Miejskiej "Rekompensata i rozsądny zysk w systemie finansowania publicznego transportu zbiorowego" Kazimierz Dolny, 11-12 września 2012.
  7. Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, DzU 2011, nr 5, poz. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu