BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowska Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Sawczuk Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Stój Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Czernecki Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wlazły Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Ocena jakości majeranku dostępnego na rynku lubelskim
Assessment of the Quality of Marjoram Available at the Market of Lublin
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2014, nr 2, s. 117-125, tab., bibliogr. 36 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo żywności, Produkty żywnościowe, Badanie żywności, Jakość produktów żywnościowych, Przyprawy, Jakość mikrobiologiczna
Food commodities, Food products, Food research, Food quality, Spice, Microbiological quality
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Lublin
Lublin
Abstrakt
W niniejszej pracy oceniono jakość 10 marek przyprawy ziołowej - majeranku. Sprawdzono szczelność i oznakowanie opakowań produktów. Określono jakość mikrobiologiczną produktów (ogólną liczbę drobnoustrojów mezofilnych i psychrofilnych, liczbę drożdży i pleśni, najbardziej prawdopodobną liczbę bakterii z grupy coli oraz E. coli, a także obecność bakterii beztlenowych i należących do rodzajów Salmonella i Bacillus). Wszystkie produkty były szczelnie zapakowane. Większość przypraw miała etykiety oznakowane zgodnie z obowiązującym prawem. Wszystkie produkty spełniały normy przedmiotowe pod względem ogólnej liczby drobnoustrojów, nie stwierdzono w nich obecności bakterii beztlenowych ani z rodzaju Salmonella. Skażenie grzybami pleśniowymi w 30% prób przekroczyło dopuszczalne limity, zawarte w normach przedmiotowych. W 60% prób stwierdzono obecność laseczek z rodzaju Bacillus. (abstrakt oryginalny)

In the present study the quality of 10 brands of the spice - marjoram were studied. The packaging integrity and labeling were checked. The microbial quality of the products (total mesophilic and psychrotrophic bacteria, molds and yeasts, total coliforms and Escherichia coli, the presence of anaerobic bacteria and Salmonella sp. and Bacillus sp. as well) was determined. All products were packed in tight packages. The majority of the labels were in agreement with the legislation. All products fulfilled the subject standards with respect to the total numbers of microorganisms. The presence of anaerobic bacteria or species of Salmonella was not detected, whereas filamentous fungi, according to the product standard, exceeded the specified limit in 30% of the probes. In 60% of the probes, the presence of rods belonging to the genus Bacillus was revealed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowy T., Kubiak M.S. (2009) Przyprawy ziołowe - subtelność smaku. Gospodarka Mięsna, 4, 18-20.
 2. Banerjee M., Sarkar P. K. (2003) Microbiological quality of some retail spices in India. Food Res. Intern., 36, 469-474.
 3. Remiszewski M., Kulczak M., Jeżewska M., Korbas E., Czajkowska D. (2006) Wpływ procesu dekontaminacji z zastosowaniem pary wodnej na jakość wybranych przypraw. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3, 23-34.
 4. Windyga В., Śnieżyńska H. (2010) Jakość mikrobiologiczna żywności w Polsce. Przemysł Spożywczy, 64 (2), 8-10.
 5. Borowy T., Kubiak M.S. (2010) Mikrobiologiczne zanieczyszczenia przypraw naturalnych. Gospodarka Mięsna, 1, 14-16.
 6. Guédon D., Brum M., Bizet D., Bizot S., Bourny E., Compagnon P.A., Kergosien H., Quintelas L.G., Respaud J., Saperas O., Seigneuret J.M., Taoubi K., Urizzi P. (2007a) Impurities in herbal substances, herbal preparations and herbal medicinal products, I Microbial contamination. STP Pharma Pratiques, 17, 183.
 7. Guédon D., Brum M., Taoubi K., Bizet D., Bizot S., Bourny E., Compagnon P.A., Kergosien H., Quintelas L.G., Respaud J., Saperas О., Seigneuret J.M., Urizzi P. (2007b) Impurities in herbal substances, herbal preparations and herbal medicinal products. II Mycotoxins, STP Pharma Pratiques, 17, 209.
 8. Janda-Ulfig K., Ulfig K. (2008) Susze ziołowe i przyprawy jako źródło mikotoksyn. Przemysł Spożywczy, 62 (3), 36-44.
 9. Makała H. (2010) Przyprawy do żywności - charakterystyka i właściwości. Przemysł Spożywczy, 64 (11), 32-35.
 10. Schweiggert U., Carle R., Schieber A. (2007) Conventional and alternative processes for spice production - a review. Trends in Food Sci. & Technol., 18, 260-268.
 11. Sospedra I., Soriano J.M., Manes J. (2010) Assessment of the microbiological safety of dried spices and herbs commercialized in Spain. Plant Foods Hum. Nutr., 65, 364-368.
 12. Kunicka-Styczyńska A., Śmigielski К. (2011) Bezpieczeństwo mikrobiologiczne surowców ziołowych. Przemysł Spożywczy, 65 (6), 50-52.
 13. Szymańska A. (2011) Analiza jakości handlowej podstawowych artykułów żywnościowych. Wiedza i Jakość, 4 (24), 7-9.
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966, z późń. zm.).
 15. PN-EN ISO 17410:2004. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów psychrotrofowych.
 16. PN-EN ISO 4833:2004/Ap 1:2005. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa w temperaturze 30°C.
 17. PN-R-87028:1996. Surowce zielarskie. Metody oznaczania grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych (pleśni).
 18. PN-EN ISO 4831:2007. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby.
 19. PN-ISO 7251:2006. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby.
 20. PN-EN ISO 6579:2003/Al :2007. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella sp.
 21. Trojanowska K., Giebel H., Gołębiowska В. (1997) Mikrobiologia żywności. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 22. PN-ISO 15213:2005. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych.
 23. Seidler-Łożykowska K., Golcz A., Wójcik J. (2008) Field and quality of sweet basil, savory, marjoram and thyme raw materials from organic cultivation on the composed manure. J. Res. Appl. Agric. Eng., 53 (4), 63-66.
 24. Wójcik-Stopczyńska В., Jakubowska В., Reichelt (2009) Microbiological contamination of dried culinary herbs. Herba Polon., 55 (3), 207-2013.
 25. PN-A-86958:1997. Przyprawy ziołowe. Majeranek.
 26. Wójcik-Stopczyńska В., Jadczak D. (2007) The effect of freezing storage on microbiological quality of some spice plants. Vegetable Crops Res. Bull., 66, 85-93.
 27. Seidler-Łożykowska К., Mordalski R., Kucharski W., Golcz A., Kozik E., Wójcik J. (2009) Economic and quality value of the raw material of chosen species of medicinal plants from organic farming. Part IV. Yield and quality of herb and seed yield of sweet marjoram (Origanum majorana L.). Acta Sci. Polon., Agric., 8 (4), 55-61.
 28. Berthold-Pluta A., Kurzyńska D. (2010) Jakość mikrobiologiczna rynkowych przypraw i ziół. Postęp Tech. Przetw. Spoż., 2, 42-46.
 29. Witkowska A. M., Hickey D. K., Alonso-Gomez M., Wilkinson M. G. (2011) The microbiological quality of commercial herb and spice preparations used in the formulation of chicken supreme ready meal and microbial survival following a simulated industrial heating process. Food Contr., 22, 616-625.
 30. Heczko P.B. (red.) (2007) Mikrobiologia. Wydawnictwo PZWL, Warszawa, 230-233.
 31. Ścieżyńska H., Mąka Ł., Grochowska A., Pawłoska K., Postupolski J. (2011) Escherichia coli w żywności, w tym E. coli 0104. Przemysł Spożywczy, 65 (10), 8-12.
 32. Strzelecka H., Kowalski J (red.) (2000) Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 314-315.
 33. Brużewicz S., Malicki A. (2007) Stan mikrobiologiczny wybranych przypraw i przeżywalność w nich drobnoustrojów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (53), 99-108.
 34. Murray P. R., Rosenthal К. S., Pfaller M. A. (2011) Mikrobiologia. Wydawnictwo Elsevier, Wrocław, s. 295, 299, 367.
 35. Hara-Kudo Y., Yamaji A., Segawa Y., Takatori K., Furukawa I., Ohtsuka K., Onoue Y., Otomo Y. (2006) Salmonella prevalence and total microbial and spore populations in spices imported to Japan. Journal of Food Protection, 10 (69), 2519-2523.
 36. Czerwińska E., Piotrowski W. (2005) Czystość mikrobiologiczna przypraw i ich aktywność bakteriostatyczna, Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, nr 22, Seria Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, s. 253-263.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu