BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielski Stanisław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Economic Efficiency of Winter Triticale Grain Production
Ekonomiczna efektywność produkcji ziarna pszenżyta ozimego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 17-23, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zboża, Efektywność produkcji, Ekonomiczna efektywność produkcji
Corn productions, Production effectiveness, Economic production efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena i porównanie sprawności ekonomicznej technologii produkcji półkarłowego pszenżyta ozimego odmiany Gniewko. Do oceny ekonomicznej technologii produkcji pszenżyta ozimego wykorzystano metodę opartą na standardowej nadwyżce bezpośredniej (SGM). Materiał badawczy stanowiły wyniki trzyletniego doświadczenia polowego zlokalizowanego w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym w Bałcynach k. Ostródy. Do oceny wytypowano technologie największych i najmniejszych średnich plonów. Porównywane technologie produkcji różniły się wielkością dawki nawożenia azotem oraz poziomem ochrony fungicydowej. Wykazano, że im intensywniejsza technologia produkcji, tym większa wartość produkcji pszenżyta ozimego, wyższe koszty bezpośrednie oraz zysk bezpośredni. Analiza kosztów bezpośrednich wskazuje na pozytywną weryfikację hipotezy badawczej. Wzrost intensywności technologii skutkował większą nadwyżką bezpośrednią (o 25,2%). Wyższe koszty ponoszone na wzrost intensywności technologii produkcji pszenżyta ozimego w warunkach doświadczalnych są ekonomicznie uzasadnione. (abstrakt oryginalny)

The aim of this research has been to assess and compare the economic efficiency of production technologies used to grow a semi-dwarf winter triticale cultivar Gniewko. The method based on the standard gross margin (SGM) was used for the economic evaluation of the two production technology differentiated costs level. The analyzed material consisted of results achieved during a three-year field experiment located at the Experimental Station in Bałcyny near Ostróda. Technologies with the highest and lowest average yields were selected for comparisons. The compared technologies differed from each other in the rate of nitrogen fertilization and fungicides. The more intensive winter triticale technology in field trial, the greater the financial values of winter triticale yield as well as direct costs and direct surplus. The direct costs analysis references to the positive verification of the research hypothesis. The increase of the direct surplus value, which accounted 25.2%, was recorded when the intensity of cultivation increased. Increasing inputs for winter triticale production up to the level of intensive technology in trial conditions was economically justifiable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Artyszak A., Kucińska K., 2005. Zmiany nadwyżki bezpośredniej w produkcji fasoli na suche nasiona po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA VII(1), 7-9.
 2. Augustyńska-Grzymek I., 2007. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2006 roku. Pszenżyto ozime. In: Ed. A. Skarżyńska. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku, 60, 43-55.
 3. Domska D., Wojtkowiak K., Sokołowski Z., 2001. Efektywność produkcyjna nawożenia w uprawie pszenżyta. Folia Univ. Agric. Stein. 223, Agricultura 89, 29-34.
 4. Dopka D., 2004. Efektywność energetyczna zróżnicowanej uprawy przedsiewnej na przykładzie pszenżyta ozimego. Annales UMCS, Sec. E 59(4), 2071-2077.
 5. Fagler P., Jaworski R., 2011. Udział kosztów chemicznej ochrony roślin w wybranych uprawach polowych w latach 2003-2009. Prog. Plant Prot. 51(4), 1455-1463.
 6. Grabiński J., Nieróbca P., Szeleźniak E., 2008. Wpływ intensywności produkcji na plonowanie zbóż w wadliwych płodozmianach. Zagadnienia ekonomiki rolnej. Inst. Ekonom. Rol. i Gosp. Żyw. 2, 88-93.
 7. Harasim A., 1989. Ocena ekonomiczna i energetyczna ogniw zmianowania z różnym udziałem jęczmienia jarego. Fragm. Agron. 4, 54-66.
 8. Jaśkiewicz B., 2002. Określenie wymagań agrotechnicznych nowych odmian pszenżyta ozimego. Biul. IHAR 223/224, 151-157.
 9. Jaśkiewicz B., 2006. Ekonomiczna efektywność produkcji półkarłowej formy pszenżyta ozimego. Pam. Puł. 142, 163-169.
 10. Jaśkiewicz B., 2009. Opłacalność uprawy pszenżyta w zależności od intensywności ochrony roślin. Prog. Plant Prot. (49)1, 34-39.
 11. Klepacki B., 1997. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 12. Kołoszko-Chomentowska Z., 2006. Efektywność ekonomiczno-technologiczna produkcji roślinnej. Pam. Puł. 142, 179-185.
 13. Krasowicz S., 1999. Ekonomiczna ocena płodozmianów zbożowych w różnych warunkach polowych. Rocz. Nauk. Rol., Seria G 88, 49-52.
 14. Krasowicz S., 2004. Znaczenie oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA VI(5), 65-70.
 15. Krasowicz S., 2007. Poziom plonu jako czynnik kształtujący opłacalność produkcji ziarna zbóż. IUNG-PIB Puławy, Studia i Raporty 9, 111-120.
 16. Krasowicz S., Kuś J., 1998. Czynniki decydujące o wykorzystaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Zag. Ekon. Rol. 1, 32-38.
 17. Kuś J., 1999. Porównanie różnych systemów produkcji roślinnej (konwencjonalny, integrowany i ekologiczny). IUNG Puławy, Puławy.
 18. Muzalewski A., 2000. Koszty eksploatacji maszyn. Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne maszyn i ciągników rolniczych stosowanych w gospodarstwach rolniczych. IBMER, Warszawa.
 19. Nachtman G., 2009. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych w 2008 roku. Produkcja roślinna. In: Wyniki ekonomiczne wybranych ekologicznych produktów rolniczych w latach 2005-2008. 141, 18-31.
 20. Nasalski Z., Rychcik B., Sadowski T., 2008. Efektywność przestawiania uprawy roślin z metody konwencjonalnej na system rolnictwa ekologicznego. Acta Sci. Polonorum, Oeconomia 7(3), 67-79.
 21. Nieróbca P., Grabiński J., Szeleźniak E., 2008. Wpływ intensywności technologii uprawy zbóż w płodozmianie zbożowym na efektywność produkcyjną i ekonomiczną. Acta Sci. Polonorum, Agricult. 7(3), 73-80.
 22. Niezgoda D., 1998. Przyczyny niskiej efektywności gospodarstw rolniczych. Zesz. Nauk. SGGW 34, 89-98.
 23. Podolska G., Sułek A., Stankowski S., 2002. Obsada kłosów, podstawowy parametr plonotwórczy pszenicy. Acta Sci. Polonorum, Agricult. 1(2), 5-14.
 24. Skarżyńska A. 2006. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005 roku. 33, 19.
 25. Takăcs-György K., 2007. Economic aspects of chemical reduction on farming - future role of precision farming. Acta Sci. Polonorum, Oeconomia 6(3), 115-120.
 26. Ziętara W., 2002. Konkurencyjność różnych kierunków produkcji roślinnej. Pam. Puł. 130, 809-816.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu