BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kiełbasa Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Assessment of the Use of the European Union Funds to Support Investments on Polish Farms in the Regional Perspective
Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych w Polsce w przekroju województw
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 49-60, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Analiza skupień, Inwestycje, Gospodarstwa rolne
EU funds, Rural Development Programme, Cluster analysis, Investment, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie wykorzystania środków pomocowych z działań: Inwestycje w gospodarstwach rolnych, Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE oraz Modernizacja gospodarstw rolnych, w Polsce w ujęciu regionalnym (województwa). Stwierdzono, że aktywność rolników w pozyskiwaniu funduszy UE na wsparcie inwestycji jest silnie zróżnicowana w ujęciu wojewódzkim. Skłonność rolników do pozyskiwania funduszy na inwestycje jest związana z lokalnymi warunkami, poziomem towarowości, kultury rolnej, strukturą obszarową, a także poziomem technicznej i społecznej infrastruktury w różnych regionach kraju. Na postawie uzyskanych danych należy uznać, iż istnieje dalsza potrzeba wsparcia inwestycyjnego rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), jednakże w przygotowywaniu działań z tym związanych (PROW 2014-2020) należy w większym zakresie uwzględnić kontekst regionalny. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to compare the use of aid funds from operations: Investments in agricultural holdings, Farms adaptation to the EU standards and Modernization of agricultural holdings in Poland analyzed of regions perspective (Polish voivodeships). It was found that the activity of farmers in obtaining EU funds in order to support investments is highly diversified in terms of the region. The tendency of farmers to raise funds for investments is related to the local conditions, the level of production, agricultural practices, area structure, as well as the level of technical and social infrastructure in different regions. On the basis of the obtained data, it must be considered that there is a continuing need to support investment in agriculture under the Common Agricultural Policy (CAP), but it should be devoted to the regional context. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjantów Działań 1.1., 1.5. i 2.4: raport końcowy MRiRW [Analysis of the structure and characteristics of the beneficiaries of Action 1.1., 1.5. and 2.4: final report of MARD]. 2007. Agrotec Polska, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 5-9.
 2. Crescenzi R., 2004. EU Agricultural Policy and the Regional Differentiation in Poland. Paper for the International Conference of the Regional Studies Association in France "Europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality". France, 1-35.
 3. Czubak W., 2012. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych (Use of European agricultural fund supporting investments in agricultural holdings in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (25), 57-67.
 4. Czyżewski A., 2007. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego (w:) Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej: ujęcie makro- i mikroekonomiczne. [Macroeconomic conditions of the development of the agricultural sector. In: Universals of agricultural policy in a market economy: recognition of macro-and microeconomic terms). Wyd. UE w Poznaniu, Poznań, 46-67.
 5. Ewaluacja ex-post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006: raport końcowy [Ex-post evaluation of Rural Development Plan 2004-2006: final report]. 2009. IERiGŻ, IRWiR PAN, IUNG PIB, BSM, Warszawa, 110-119.
 6. Grzelak A., 2006. Wykorzystanie analizy skupień w badaniach struktur agrobiznesu na przykładzie powiązań gospodarstw rolnych z rynkiem. [Using of cluster analysis in researches of structures of agribusiness on example of connections of farms with market]. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo 540, Wrocław, 179-185.
 7. Grzelak A., 2008. Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po 1990 roku: próba oceny intensywności i efektywności. [The relationship of farms with market - the perspective of intensity measure base on Polish experiences after 1990]. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 25-49.
 8. Kiełbasa B., 2011. Upowszechnianie wiedzy i wdrażanie wymogów zasady wzajemnej zgodności w Polsce [Dissemination of knowledge and implementation of cross-compliance requirements in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII, 7, 43-48.
 9. Kulikowski R., 2009. Changes and spatial differentiation in Polish agriculture. Old and New Borderlines/ Frontiers/Margins. Pecs: Centre for Regional Studies, 98-108.
 10. Kusz D., 2011. Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych oraz poziom wsparcia publicznego inwestycji w rolnictwie polskim. [Regional diversification of investment and the level of public support investments in Polish agriculture]. Roczniki Naukowe SERiA XIII, 3, 163-167.
 11. Kusz D., 2013. Inwestycje produkcyjne w gospodarstwach rolniczych korzystających ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej. [Productive investments in farms benefiting from the financial support of the European Union]. Zeszyty Naukowe SGGW, EiOGŻ 103, 67-79.
 12. Lorencowicz E., 2013. Assessment of investment activity of farmers using the EU funds on the ex ample of lubelskie voivodeship. Acta Sci. Pol. Oeconomia 12 (1), 17-26.
 13. Luszniewicz A., Słaby T., 2008. Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL: teoria i zastosowanie. [Statistics from the computer package STATISTICA PL: theory and application]. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 270-307.
 14. Matuszczak A., 2013. Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia. [Diversification of agricultural development in the regions of the European Union in terms of its sustainability]. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 327.
 15. Nowak A., Kamińska A., 2013. Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce. [Provincional differentation of investment value in Polish farming]. Zeszyty Nauk. SGGW, EiOGŻ 103, 17-29.
 16. Powszechny Spis Rolny 2010 - Pracujący w gospodarstwach rolnych. [Agricultural Census 2010 - Farm workers CSO]. 2012. GUS, Warszawa.
 17. Powszechny Spis Rolny 2010 - Użytkowanie gruntów. [Agricultural Census 2010 - Agricultural land use, CSO]. 2013. GUS, Warszawa.
 18. PROW 2004-2006. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. [RDP 2004-2006. Rural Development Plan for 2004-2006]. MRiRW, Warszawa.
 19. PROW 2007-2013. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 [RDP 2007-2013. The Rural Development Programme 2007-2013], MRiRW, Warszawa.
 20. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012 [Statistical Yearbook of Agriculture 2012 CSO], 2013. GUS, Warszawa.
 21. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". [Sectoral Operation Programme for Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development 2004-2006]. MRiRW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu