BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołasa Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Changes in European Union Support of Polish Organic Fruit Growing
Znaczenie dopłat dla produkcji sadowniczej w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 61-70, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ogrodnictwo, Dopłaty dla rolnictwa, Produkty ekologiczne
Rural Development Programme, Gardening, Payments for agricultural, Ecological product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono w części pierwszej podstawy interwencjonizmu w rolnictwie. Zaprezentowano obecnie istniejący system wsparcia ekologicznej produkcji sadowniczej w Polsce i UE oraz proponowane zmiany. W części empirycznej na podstawie danych FADN (Farm Accountancy Data Network) pokazano sytuację ekonomiczną sadowniczych gospodarstw ekologicznych na tle pozostałych gospodarstw. Stwierdzono, iż dopłaty rolnośrodowiskowe odpowiadają za 32% dochodu tych gospodarstw, co jest wartością zbliżoną do innych typów. Propozycje zmian w systemie dopłat dla sadownictwa ekologicznego nie mają podstaw w sytuacji ekonomicznej tych gospodarstw, a mogą spowodować niekorzystne dla nich i ich otoczenia skutki. Z racji istnienia wielu nieprawidłowości w systemie tych dopłat niezbędne jest zintensyfikowanie kontroli przez ARiMR. (abstrakt oryginalny)

This paper presents in its first part the basis of interventionism in agriculture. It presents currently existing system of support for organic orchards in Poland and EU and proposed changes. In the empirical part, the paper presents the economical situation of Polish fruit-growing farms in respect to other farms according to FADN data (Farm Accountancy Data Network). It has been ascertained that agri-environmental payments answer for 32% of those farms' income, which is an amount approximate to other farm types. A proposition of change in organic orchard farms' subsidies has no basis in regard to economical situation of those farms and can cause unfavorable fallout for them and their surroundings. Because of many flaws in the system of these subsidies, it is needful to intensify the control by Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., 2007. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, [w:] A. Czyżewski (red.). Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, ujęcie makroi mikroekonomiczne, [Macroeconomic determinants development of the agricultural sector. In: A. Czyżewski (Ed.) Universals of agricultural policy in a market economy, the recognition of macro-and microeconomic]. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 18.
 2. Czyżewski B., 2013. Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce [Economic rent within food economy in Poland]. PWE, Warszawa.
 3. Gołasa P., Bieńkowska W., Wysokiński W., 2012. Logistyczne aspekty produkcji porzeczki ekologicznej [Logistic aspects of the production of organic currants]. Logistyka 6, CD 2, 423-428.
 4. Informacja o wynikach kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce [Information about the results of the inspection of organic farming in Poland], 2010. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 5. Kowalska A., 2011. Food quality and its conditionings. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 10(4), 25-44.
 6. Liczba producentów ekologicznych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2012 r. [Number of organic producers in Poland 31.12.2012] IJHARS, [electronic resource] http://www.ijhar-s.gov.pl/raporty-i-analizy.html (Accessed 3.11.2013).
 7. Marcysiak A., Marcysiak A., 2013. Impact of the economic size of farms on the range of support from the European Union Common agricultural policy measures. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 12(4), 85-92.
 8. Odpowiedź na oświadczenie senatorów dotyczącego zapisów projektu rozporządzenia Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania "Program Rolnośrodowiskowy" z 7.03.2013 [The answer to the statement of senators on the provisions of the draft Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development on the detailed conditions and procedures for the granting of financial assistance under the measure "Agri-environmental Programme" 03.07.2013].
 9. MRiRW. [electronic resource] www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/wojciechowski/2602o.pdf (Accessed 3.11.2013).
 10. Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Wersja I, 26 lipca 2013 [Project of Rural Development Programme 2014-2020, Revision I, July 26], 2013. MRiRW [electronic resource] (Accessed 10.11.2013).
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Decree of the Minister of Agriculture and Rural Development dated 26 February 2009 on the detailed conditions and procedures for the granting financial assistance under the measure "Agri-environmental programme" under the Rural Development Program for 2007-2013].
 12. Sanders J., Stolze M., Padel S. (Eds), 2011. Use and efficiency of public suport measures addressing organic farming. Study Report, Braunschweig, Institute of Farm Economics.
 13. Smoluk-Sikorska J., Łuczka-Bakuła W., 2013. Sale of organic food in specialist and general retail grocery outlets - a comparative analysis. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 12(1), 25-44.
 14. Stiglitz J.E., 1987. Some theoretical aspects of agricultural Policies. The World Bank Research Observer 2, 1, 43.
 15. Technologiczno-ekonomiczne aspekty wdrażania produkcji ekologicznej w wybranych gospodarstwach rolnych, Raport za rok 2009, 2010 [Technological and economic aspects of the implementation of organic production in selected farms, Report for 2009]. CDR w Brwinowie, Radom.
 16. Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część II. Analiza Wyników Standardowych FADN, 2013. [The standard results 2011 received by organic farms participating in the Polish FADN. Part II. The standard results analysis]. FADN, Warszawa.
 17. Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe, 2011. [The standard results 2011 received by organic farms participating in the Polish FADN. Part I. The standard results], FADN, Warszawa.
 18. Wilkin J., 2003. Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego był, jest i będzie, [w:] A. Kowalski (red.) Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej [Intervention in agriculture: why was, is and will be. In: A. Kowalski (Ed.) Adjustment Polish agricultural market to the requirements of the European Union], Warszawa, 31.
 19. Wilkin J., 2009. Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne, [w:] U. Płowiec (red.) Polityka gospodarcza a rozwój kraju [Conditions for development of Polish agriculture in the European and global context. Theoretical and practical implications. In: U. Płowiec (Ed.) Economic policy and development of the country]. PTE, Warszawa, 313.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu