BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalech Mirosław (The Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland), Kamińska Agnieszka (The Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland)
Tytuł
Determinants and Directions of the Development of Tourism in Communes from the Eastern Part of Warmińsko-Mazurskie Province
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w gminach wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 137-149, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Atrakcyjność turystyczna, Marketing terytorialny, Rozwój lokalny, Konkurencyjność
Spatial distribution, Touristic attractiveness, Territorial marketing, Local development, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce oraz nasilająca się rywalizacja między jednostki terytorialnymi w tym obszarze implikuje zapotrzebowanie na informacje pozwalające zidentyfikować i ocenić możliwości rozwojowe poszczególnych gmin. Celem podjętych badań była ocena atrakcyjności turystycznej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz identyfikacja uwarunkowań determinujących ich rozwój. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano dane wtórne oraz informacje zgromadzone w trakcie badań ankietowych, które następnie poddano analizie statystycznej. W pracy do oceny atrakcyjności turystycznej wykorzystano syntetyczny miernik składający się z 11 zmiennych. Uzyskane wyniki pozwoliły między innymi na wyodrębnienie trzech grup gmin charakteryzujących się odmienną atrakcyjnością turystyczną, określenia ich przestrzennego rozmieszczenia oraz ustalenia znaczenia czynników, jakie mają dla rozwoju tego sektora gospodarki. (abstrakt oryginalny)

An increased significance of tourism in economy and a growing competition in this area between local government units imply the need for information that would make it possible to identify and assess development opportunities of particular communes. The aim of the research was to assess tourist attractiveness of rural and rural-municipal communes of the eastern part of Warmińsko-mazurskie Province and to identify factors determining their development. Secondary data and information collected by means of a survey were used in the research and analysed statistically. In order to assess tourist attractiveness, synthetic analysis was made with the use of 11 variables. The results made it possible, inter alia, to select three groups of communes with different levels of tourist attractiveness, to define their spatial distribution and to determine the significance of the factors in the development of this economic sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babuchowska K., Kisiel R., 2006. Wpływ samorządu gminnego na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 5(2), 5-15.
 2. Bąk I., Wawrzyniak K., 2012. Konkurencyjność powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku pod względem atrakcyjności i intensywności ruchu turystycznego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 292(66), 5-14.
 3. Batyk I.M., 2011. Is branded tourism products can be a chance for rural development in the warmia and mazury voivodship? Infrastructure and Ecology of Rural Areas 1, 17-27.
 4. Camagni R., 2002. On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? Urban Studies 39(13), 2395-2411.
 5. Chen M.H., 2007. Interactions between business conditions and financial performance of tourism firms: Evidence from China and Taiwan. Tourism Management 28(1), 188-203.
 6. Chen M.H., Kim H.J., 2010. Tourism expansion and corporate earnings in the tourism industry. The Service Industries Journal 30(6), 947-964.
 7. Czyżycki R., Hundert M., Klóska R., 2012. Potencjał turystyczny gmin województwa zachodniopomorskiego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 271, 107-114.
 8. Derek M., Kowalczyk A., Swianiewicz P., 2005. Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości). Prace i Studia Geograficzne 35, 199-217.
 9. Frąckiewicz E., 2004. Polityka informacyjna samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych (przykład województwa zachodniopomorskiego). Studia Regionalne i Lokalne 1(15), 87-98.
 10. Heffner K., 2008. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. In: Z. Strzelecki (Ed.) Gospodarka regionalna i lokalna. PWN, Warszawa, 152-173.
 11. Karbowiak K., 2008. Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim stan obecny i perspektywy rozwoju. Rocznik Nauk Rolniczych. Seria G 95, 3/4, 91-100.
 12. Kim H.Y., Chen M.H., Jang, S.C., 2006. Tourism expansion and economic development: The case of Taiwan. Tourism Management 27(5), 925-933.
 13. Kropsz I., 2009. Zastosowanie metody analizy skupień oraz wielowymiarowej analizy korespondencji do oceny poziomu infrastruktury obszarów wiejskich. Journal of Agribusiness and Rural Development 3(13), 129-137.
 14. Łukaszewicz-Paczkowska A., Mrozek A., Wróblewska M., Grządka B., 2008. Analiza rozmieszczenia funkcji turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim - uszczegółowienie. Olsztyn - czerwiec.
 15. Meinung A., 1989. Determinants of the attractiveness of a tourism region. In: S.F. Witt, L. Moutinho. Tourism marketing and management handbook, 99-101.
 16. Meyer B., 2010. Aktywność samorządu lokalnego jako element potencjału turystycznego na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 590, Ekonomiczne Problemy Usług 52, 23-32.
 17. Milewski D., 2005. Determinanty rozwoju funkcji turystycznej gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 402, Ekonomiczne Problemy Turystyki 5, 213-225.
 18. Pomianek I., 2010. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia (3), 227-239.
 19. Słodowa-Hełpa M., 2002. Warunki i czynniki rozwoju turystyki w gminie. Problemy Turystyki 3-4, 5-23.
 20. Wang P., Godbey G., 1994. A normative approach to tourism growth to the year 2000. Journal of Travel Research 33(1), 32-37.
 21. Warmińska M., Dąbrowska A., Mozolewski W., 2012. Produkty regionalne narzędziem promocji turystycznej na obszarach wiejskich województwa pomorskiego. Barometr Regionalny 4(30), 111-118.
 22. Województwo warmińsko-mazurskie 2012 - podregiony, powiaty, gminy, 2013. Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn.
 23. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (stan na 30 czerwca 2013 r.). Narodowy Instytut Dziedzictwa [electronic resource] http://www.4ehf.pl/index.php.
 24. Zalewski A., 2000. Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia). In: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny. Monografie i Opracowania, 483, 9-37.
 25. Zygmunt J., Mach Ł., 2011. Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Barometr Regionalny 4(26), 67-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu