BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczuka Maria (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Tabor Sylwester (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zróżnicowanie działalności dodatkowej w wybranych gospodarstwach ekologicznych
Diversity of Additional Activity in the Selected Ecological Farms
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 329-337, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Ecological agriculture, Arable farm, Business activity, Non-agricultural economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza pozarolniczej działalności gospodarczej w wybranych 100 gospodarstwach ekologicznych. Badania przeprowadzono w ramach projektu NCBiR Nr NR12 016510 "Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych". Przedmiotem badań była ocena aktywności gospodarczej w aspekcie wielkości i kierunku produkcji oraz wyposażenia w mechaniczna siłę pociągową. Aktywność zdefiniowano jako stosunek liczby gospodarstw prowadzących daną działalność do ogółu gospodarstw znajdujących się w danej grupie analitycznej. Do celów analitycznych badane gospodarstwa podzielono na 4 grupy jednorodne. Podstawowym kryterium podziału był areał użytków rolnych a uzupełniające kryterium podziału stanowił kierunek produkcji, określony w oparciu o powszechnie stosowaną metodykę szacunku nadwyżki bezpośredniej. Biorąc pod uwagę kierunek prowadzonej działalności najwyższą aktywność odnotowano w gospodarstwach jednobiegunowych, o kierunku produkcja roślinna polowa. Około dwukrotnie niższą aktywność stwierdzono w intensywnie zorganizowanych, jednobiegunowych gospodarstwach o kierunku produkcja roślinna sadownicza i o kierunku produkcja zwierzęca. Natomiast najniższą aktywność stwierdzono w jednostkach dwubiegunowych, co może być rezultatem braku rezerw wolnego czasu. W zakresie usług mechanizacyjnych najwyższą aktywność wykazały gospodarstwa najmniejsze i największe. Te pierwsze, gdyż dysponowały rezerwami wolnego czasu, natomiast te drugie z uwagi na dysponowanie lepszym wyposażeniem. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to carry out an analysis of non-agricultural business activity in the selected 100 ecological farms. Research was carried out within the project NCBiR [National Centre for Research and Development] No NR 12 016510 "Innovative impact of technique and technology and IT support of management on the production efficiency in ecological farms". The object of the research was to assess business activity in the aspect of the size and production trend and tractive force equipment. Activity was defined as a relation of the number of farms which carry out a particular activity to the total number of farms in a given analytical group. For analytical purposes the investigated farms were divided into four homogeneous groups. Acreage of arable land was the basic division criterion, determined based on commonly applied method of assessment of the standard gross margin. On account of the activity trend, the highest activity was reported in one-trend farms, i.e. field plants production. Approx. two times lower activity was reported in in intensively organized two-trend units, which may result from the lack of free time. The biggest and the smallest farms proved the highest activity on account of mechanization services. The first, due to a lot of free time, the other due to better equipment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański, J. (2004). Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich. Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich. 5. IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
  2. Biernat-Jarka, A. (2004). Działalność poza rolnicza jako jedno ze źródeł dochodów wiejskich gospodarstw domowych związanych z rolnictwem.Warszawa, SGGW.
  3. Bórawski, P. (2009). Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej, 75: 15-22. Pozyskano z: www.wne.sggw.pl/czasopism/pdf/EIOGZ_2009_nr75 _s15.pdf
  4. Kłodziński, M. (2008). Czynniki warunkujące wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN.
  5. Kowalski, J.; Cupiał, M.; Kuboń, M. i in., (2012). Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych. PTIR, Kraków, ISBN 978-83-930818-7-5.
  6. Krakowiak-Bal, A. (2009). Pozarolnicza działalność gospodarcza polskich gospodarstwach rolniczych na tle gospodarstw z krajów UE. ,Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 209-217.
  7. Krakowiak-Bal, A. (2010). Rozwój dodatkowej działalności gospodarczej w gospodarstwach UE. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 89-95.
  8. Meert, H.; Van Huylenbroeck, G.; Vernimmen, T. i in., (2005). Farm household survival strategies and diversification on marginal farm, Journal of Rural Studies, Volume 21. Issue 1, 81-97.
  9. Zabielska, D. (2011). Wybór formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej, 92 129-141. Pozyskano z: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ _2011_nr92_s129.pdf
  10. European Commission. Directorate-General For Agriculture And Rural Development. (2008). G.2. Economic analysis of EU agriculture. Other gainful activities: pluriactivity and farm diversification in EU-27. Pozyskano z : http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/gainful/text_en.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu