BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Investment Outlays and Employment in the Sector of Services in Poland in 2009-2011
Nakłady inwestycyjne a liczba pracujących w sektorze usług w Polsce w latach 2009-2011
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 2, s. 24-39, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Zatrudnienie, Rynek pracy, Sektor usług
Investment, Employment, Labour market, Services sector
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie relacji zachodzących pomiędzy nakładami inwestycyjnymi a liczbą pracujących w Polsce w sektorze usług. Artykuł ma charakter badawczy. Przedmiotem analizy są wielkość, struktura i dynamika nakładów inwestycyjnych oraz liczby pracujących w sektorze usług. Rozważaniami objęto wszystkie sekcje sektora usług. Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań typu desk research wykorzystując aktualne, dostępne i porównywalne dane GUS (według sekcji PKD 2007) dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz liczby pracujących ogółem w poszczególnych sekcjach sektora usług i dla podmiotów z kapitałem zagranicznym funkcjonujących w tych sekcjach. Analizą objęto lata 2009-2011. W postępowaniu badawczym korzystano również z literatury z zakresu nakładów inwestycyjnych oraz rynku pracy dostępnej w postaci książek, artykułów, raportów, a także materiałów zamieszczonych w Internecie. Analiza porównawcza struktury i dynamiki nakładów inwestycyjnych ze strukturą i dynamiką liczby pracujących wykazała, że wzrost nakładów inwestycyjnych w danej sekcji sektora usług nie zawsze w analizowanym okresie skutkował wzrostem liczby pracujących (sekcja Zakwaterowanie i gastronomia), a zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych niekiedy odpowiadał wzrost liczby pracujących w sekcji (Handel; naprawa pojazdów samochodowych; Obsługa rynku nieruchomości). Zwraca uwagę niewielkie zaangażowanie inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sferę usług publicznych (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją). (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to determine the relationships taking place between investment outlays and the number of employees in Poland in the service sector. The article is of the research nature. The issues of analysis are volume, structure and dynamics of investment outlays and the number of employees in the service sector. Considerations covered all sections of the service sector. The article is prepared on the basis of desk research findings with the use of up-to-date, accessible and comparable data of GUS [the Central Statistical Office, CSO] (by sections of the Polish Classification of Activities, PKD 2007, equivalent of NACE Rev. 2) on investment outlays and on the total number of employees in individual sections of the service sector, and for entities with foreign capital share functioning in these sections. The analysis covered the years 2009-2011. While carrying out the research, there was also used the literature in the area of investment outlays and the labour market accessible in the form of books, articles, reports as well as materials on the Internet. The comparative analysis of the structure and dynamics of investment outlays with the structure and dynamics of the number of employees revealed that the growth of investment outlays in a given section of the service sector not always resulted in the period in question with growth of the number of employees (the section Accommodation and food service activities), and the decline in investment outlays was sometimes corresponded with the growth of the number of employees in the section (Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; Real estate activities). There attracts attention a minor investment commitment of the entities with foreign capital share in the sphere of public services (Human health and social work activities, Arts, entertainment and recreation). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym [Economic activity of the entities with foreign capital share] (2009, 2010, 2011), GUS, Warsaw.
 2. Kolny B. (2013), Rynek usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Kłosiewicz-Górecka U. (2013), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze handlu w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego, (in:) Raporty. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsaw.
 4. Kłosiewicz-Górecka U. (2012), Działalność inwestycyjna w sektorze usług, (in:) Raporty. Usługi w Połsce 2009-2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsaw.
 5. Moszyński M. (2007), Procesy dełokałizacji we współczesnej gospodarce światowej - szansa czy zagrożenie dła polskiego rynku pracy?, (in:) Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, scient. ed. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 6. Raporty. Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012 (2012), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsaw.
 7. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2004, 2006, 2008, 2010, 2012), GUS, Warsaw.
 8. Wesołowska E. (2012 July - August) Kredyty mieszkaniowe. Tanio, coraz taniej, Dom Newsweek Poland.
 9. Wolska G. (2008), Funkcje usług w procesach gospodarowania - próba analizy krytycznej, (in:) Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, scient. ed. A. Panasiuk, K. Rogoziński, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", No. 497, "Ekonomiczne problemy Usług", No. 20, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 10. Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce (2007), scient. ed. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 11. Sektor BSS - Business Support Services http://www.paiz.gov.pl/sektory/bss [access: 10 06 2013].
 12. Global Location Insights: October 2011 - Perspectives on Global Services Market in Poland, Everest Group, http//research.everestgrp.com [access: 15-05-2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu