BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Celary Ireneusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Odpowiedzialność Kościoła w Polsce za misyjny aspekt polskiego duszpasterstwa emigracyjnego.
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej., 2013, 246-268, bibliogr. 90 poz.
Słowa kluczowe
Kościół katolicki, Emigracja, Polonia
Roman Catholic Church, Emigration, Polish community abroad
Abstrakt
Współczesne migracje są zjawiskiem niezwykle złożonym i niosą ze sobą liczne wyzwania natury socjalnej, ekonomicznej, kulturalnej, politycznej oraz duszpasterskiej. Z jednej strony stanowią ważną siłę generującą u emigrantów wartości, pozytywne postawy i zachowania, a z drugiej zaś budzą w nich zjawiska negatywne, często natury patologicznej, zwłaszcza wtedy, gdy w nowych miejscach osiedlenia napotykają oni na bariery adaptacyjne i integracyjne. Te i inne osobliwości życia emigracyjnego stanowią również przedmiot pastoralnego zainteresowania i posługi kościoła rzymskokatolickiego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Villot G., Duszpasterstwo migracyjne a powszechność Kościoła, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie papieskie 1978, t. 1., red. F. Kniotek, Poznań-Warszawa 1987
 2. Chodubski A., Emigracja jako zjawisko cywilizacyjne. Przykład Polonii, [w:] Emigracje. Europa. Polska, red. W.J. Burszta, J. Serwański, Poznań 2003
 3. Dzwonkowski R., Integracja emigrantów w przemówieniach Jana Pawła II do Polonii, [w:] Papież Jan Paweł II a emigracja i Polonia 1978-1987, red. R. Dzwonkowski, S. Kowalczyk, E. Walewander, Lublin 1991
 4. Jan Paweł II, Duszpasterstwo migrantów zadaniem współczesnego Kościoła (2001), [w:] idem, Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985- -2005, red. W. Necel, Poznań 2009
 5. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Succesores, [w:] Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. M. Sitarz, W. Kacprzyk, Lublin 2006, nr 207
 6. Necel W., Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa, Warszawa 2012
 7. Dyląg L., Pomoc migrantom ze strony Kościoła w myśli papieża Jana Pawła II, "Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne" 2010, t. 11
 8. Jan Paweł II, Niebezpieczeństwo prozelityzmu sekt religijnych (1990), [w:] Jan Paweł II. Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985-2005, red. W. Necel, Poznań 2009
 9. Chodubski A., O tożsamości Polaków na obczyźnie w nauczaniu Jana Pawła II, Tw:! Jan Paweł II. W kręgu myśli politycznej i dyplomatycznej, red. M. Wilk, Ł. Donaj, Łódź 2009
 10. Jan Paweł II, Katolicy świeccy a emigracja (1987), [w:] Jan Paweł II. Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985-2005, red. W. Necel, Poznań 2009
 11. Balwierz M., Aspekt misyjny teologicznego wymiaru ruchów migracyjnych, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 1981, t. 14
 12. Orczykowski A., Rola osób konsekrowanych w duszpasterstwie migrantów, "Prawo Kanoniczne" 2005, nr 3-4
 13. Żołędowski C., Polacy za granicą. Mniejszości narodowe w Polsce, [w:] Społeczeństwo polskie w latach 1989-1995/1996. Zagadnienia polityki społecznej, red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1997
 14. Necel W., Nowe regulacje obcojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech według instrukcji "Eine Kirche in vielen Sprachen und Völkern" z 13 marca 2003 roku, [w:] Siadami współczesnego migranta w Niemczech, red. W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala, Pelplin 2005
 15. Necel W., Troska Kościoła o migrujących według instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych "Erga migrantem Caritas Christi" z maja 2004 r., "Collectanea Theologica" 2005, f. 2
 16. Karpiński R., Integracja europejska wyzwaniem dla Kościoła i Europy, "Studia Towarzystwa Chrystusowego" 2004, z. 5
 17. Chodubski A., Polacy a wyzwania migracyjne w Europie od 1989 r., "Studia Gdańskie" 2010, t. 27
 18. Danesi G., Cammino di Dio e Dio Nel cammino. Attualizzazione d'un tema delFAntico Testamento, [w:] Migrazioni e accoglienza nella Sacra Scriptura, red. G. Danesi, S. Garofalo, Padova 1987
 19. Guzikowski J., Rola Eucharystii w życiu polskiej rodziny na emigracji, "Studia Towarzystwa Chrystusowego" 2006, nr 8
 20. Kołodziej B., Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003
 21. Orczykowski A., Kościół wobec polskiej emigracji dawnej i współczesnej, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 22. Pawlik J., Inkulturacyjna i zachowawcza rola duszpasterstwa emigracyjnego, [w:] Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, red. B. Pietyra, Katowice 2007
 23. Nycz K., Jak w pluralistycznym świecie głosić Chrystusa ponad podziałami. Przemówienie do wyższych przełożonych zakonów męskich (Warszawa, 16X2007), "Immmaculata" 2007, nr 11
 24. Wójcik W., Struktura duszpasterstwa polonijnego a działalność Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, [w:] Emigracja jako problem lokalny i globalny, red. A. Lipski, W. Walkowska, Mysłowice 2010
 25. Wesoły Sz., Biskup na walizkach, z arcybiskupem Szczepanem Wesołym opiekunem polskiej emigracji rozmawia Aleksandra Klich, Katowice 2010
 26. Lisak M., Dwie fale. Przewodnik duchowy emigranta, Kraków 2008
 27. Pawlik J., Duszpasterstwo w środowiskach robotników wyjeżdżających okresowo do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Swiątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995
 28. Reroń T., Współczesne migracje zarobkowe jako problem moralny, [w:] Wyjazdy zarobkowe - szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno-moralna, red. K. Glombik, P. Morciniec, Opole 2005
 29. Bakalarz J., Ruchy migracyjne a ewangelizacja, [w:] Duchowość misyjna. Materiały Sympozjum Misjologicznego 1977-1978, red. W. Kowalak, Warszawa 1982
 30. Necel W., Polskojęzyczne duszpasterstwo w Niemczech w świetle "Wskazań" z 17 września 2001 roku, [w:] Siadami współczesnego migranta w Niemczech, red. W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala, Pelplin 2005
 31. Kamiński Cz., Rola duszpasterzy polskich w krzewieniu kultury i oświaty wśród Polonii, "Collectanea Theologica" 1975, f. 4
 32. Necel W., Udział Polaków w procesie integracji Europy wyzwaniem dla duszpasterstwa emigracyjnego, "Colloquia Theologica Ottoniana" 2002, t. 1
 33. Kozłowski J., Polskie duszpasterstwo w Hamburgu, "Życie i Myśl" 1993, nr 1
 34. Koszałka G.H., Religijność rodziny emigracyjnej w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1995, nr 4
 35. Orzeszyna J., Pozytywny i negatywny aspekt migracji zarobkowej, "Analecta Cracoviensia" 2009, t. 41
 36. Pawlaczek S., Asymilacja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1989
 37. Zieliński Z., Rola kard. Hlonda w organizowaniu duszpasterstwa emigracyjnego, [w:] Kościół w Drugiej Rzeczpospolitej, red. Z. Zieliński, S. Wilk, Lublin 1981
 38. Serwatka T., Koncepcje społeczno-polityczne Prymasa Polski Augusta Hlonda (1926-1948), Poznań 2006
 39. Necel W., Sługa Boży kard. August Hlond wobec potrzeb duszpasterskich polskich migrantów, "Studia Towarzystwa Chrystusowego" 2007, nr 9
 40. Klemm R., Polonia w krajach Unii Europejskiej - aktualne problemy i perspektywy, "Studia Towarzystwa Chrystusowego" 2004, nr 5
 41. Brodecki Z., Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2001
 42. Stefanek S., Jan Paweł II - papież rodziny, "Sprawy Rodziny" 1999, nr 1
 43. Rabiej S., Kryzys rodziny w Polsce i w Europie - cechy wspólne i różnice, [w:] Osoba - małżeństwo - rodzina u progu XXI wieku, red. K. Wolsza, Opole 2003
 44. Stankowski B., Współczesna rodzina podhalańska. Wpływ emigracji zarobkowej na wychowanie dzieci i młodzieży - wyniki badań empirycznych, "Seminare" 2006, t. 23
 45. Benedykt XVI, Kształtujcie chrześcijańską świadomość wiernych, "L'Osservatore Romano" (wydanie polskie) 2006, nr 9-10
 46. Zulehner P., Polak R., Von der " Wiederkehr der Religion zur fragilen Pluralität, [w:] Die Österreicherinnen. Wertenwandel 1990-2008, red. Ch. Friesl, R. Polak, U. Hamachers-Zuba, Wien 2009
 47. Mariański J., Mass media jako nośniki wartości i antywartości, [w:] Religia a mass media, red. W. Zdaniewicz, Warszawa-Ząbki 1997
 48. Polak R., Tęsknota za Bogiem. Wyzwania pastoralne w Europie w kontekście procesów transformacji religijnej, "Homo Dei" 2009, nr 4
 49. Wesoły Sz., Kościół polski wobec emigracji, "Głos Seminarium Zagranicznego 1994,nr 3
 50. Polak R., O emigracji uwagi krytyczne, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 51. Hułas M., Dylematy emigracji poakcesyjnej, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 52. Kukla T., Kościół katolicki w Polsce a przyszli emigranci, [w:] Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010 (Rok 2007/ /2008), red. Sz. Stułkowski, Poznań 2007
 53. Wesoły Sz., Łączy nas kultura chrześcijańskiej Polski, Londyn 1996
 54. Daibar K.F., Volkskirche im Wandel. Organisationsplannung der Kirche ais Aufgabe der Praktischen Theologie, Stuttgart 1973
 55. Lisak M., Formy życia małżeńsko-rodzinnego wśród polskich emigrantów w Dublinie - pomiędzy rozłąką a kohabitacją, "Teologia Praktyczna" 2010, t. 11
 56. Pastwa A., Przymierze miłości małżeńskiej, "Ius Matrimoniale" 2003, t. 8
 57. Mariański J., Niedzielne i wielkanocne praktyki religijne, [w:] Religijność Polaków 1991-1998, red. W. Zdaniewicz, Warszawa 2001
 58. Wyżlic M., Migracja zarobkowa - zagrożeniem dla więzi małżeńskiej, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 59. Bell D., Powrót sacrum. Tezy na temat przyszłości religii, [w:] Człowiek, wychowanie, kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 1993
 60. Pyzdek T., Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum poświęconego rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe kraje Europy Wschodniej (Wiedeń, 14-16112002), "Homo Dei" 2002, nr 4
 61. Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (17.04.2003), Rzym 2003
 62. Lisak M., Religijność i moralne orientacje polskich imigrantów: raport z badań w Dublinie (2008-2010), [w:] Polscy migranci w Irlandii: wokół środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne, red. M. Grubka, M. Lisak, Kraków-Dublin 2010
 63. List Episkopatu Polski " O duszpasterstwie emigracji " (Warszawa, 18-19 X 2006),
 64. Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995
 65. Svensson Ch.R., Spokojnie to tylko Szwecja. Przewodnik po różnicach kulturowych, Warszawa 2007
 66. Andrzejczak A., Rodzina w służbie ewangelizacji misyjnej Kościoła, [w:] Misje u progu Trzeciego Tysiąclecia. Materiały z Sympozjum, Katowice 2000
 67. Mazurkiewicz R., Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Benedykta XVI, [w:] Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. S. Tymosz, Lublin 2008
 68. Dzwonkowski R., Życie religijne Polaków we Francji (1905-1980), "Przegląd Powszechny" 1983, nr 1
 69. Benedykt XVI, Walczcie z relatywizmem, ukazując prawdę o człowieku, "L'Osservatore Romano" (wydanie polskie) 2008, nr 3
 70. de Polis L., Perspektywy duszpasterstwa wśród emigrantów u progu nowego tysiąclecia, "Głos Seminarium Zagranicznego" 2002, nr 1
 71. Galus P., Polskie duszpasterstwo w Cork, [w:] Polscy migranci w Irlandii: wokół środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne, red. M. Grubka, M. Lisak, Kraków-Dublin 2010
 72. Gembala B., Mówiąc ojczyzna. Refleksje wokół tematu, [w:] Siadami współczesnego migranta w Niemczech, red. W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala, Pelplin 2005
 73. Chamarczuk M., Integracja młodzieży emigracyjnej w Kościele katolickim w Szwecji, "Seminare" 2011, t. 30
 74. Bakalarz J., Misjonarz migrantów w prawodawstwie powszechnym Kościoła, Poznań 1992
 75. Cieszkowski P., Dechrystianizacja i nowa ewangelizacja Europy jako problem wiary w świetle Adhortacji "Ecclesia in Europa", "Studia Paradyskie" 2003, t. 13
 76. Jan XXIII, Encyklika "Pacem in terris", [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, t. 1, red. M. Radwan, Rzym-Lublin 1996
 77. Szymański J., Emigracyjne duszpasterstwo, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin 2004
 78. Romaniszyn K., Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna, Kraków 2007
 79. Baggio S., La pastorale dei migranti nel momento presente dell'emigrazione, Torino 1977
 80. Koral J., Odbiorcy pomocy " Caritas ", "Seminare" 2002, nr 18
 81. Zwoliński A., Troska o naród na emigracji, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 82. Pius XII, Konstytucja o duchowej opiece nad emigrantami "Exul familia" (1 VIII 1952), "Studia Polonijne" 1981, t. 4
 83. Walewander E., O roli Kościoła w rozwoju polskości poza Polską, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 84. Beyer J., Fondamento ecclesiale della pastorale dell'emigrazione, [w:] Per una pastorale dei migranti, Roma 1980
 85. Wesoły Sz., Wytyczne odnośnie założeń w duszpasterstwie emigracyjnym, [w:] W służbie emigracji, Londyn 1994
 86. Majka J., Współdziałanie i współodpowiedzialność w duszpasterstwie, "Homo Dei" 1967, nr 4
 87. Warchoł E., Proces decentralizacji ośrodka religijnego w parafii Szewna w latach 1948-1968, "Studia Diecezji Radomskiej" 2003, t. 5
 88. Stawniak H., Problematyka migracji ludności w świetle zasad i niektórych działań Stolicy Apostolskiej, "Seminare" 2009, t. 26
 89. Jan Paweł II, Encyklika "Redemptoris missio", [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2005, nr 43
 90. Ackermann S., Das Evangelium Jesu Christi. Impulse zur Neuevangelisierung im deutschsprachigen Raum, [w:] Mission als Herausforderung. Impulse zur Neuevangelisierung, red. G. Augustin, K. Krämer, Freiburg-Basel -Wien 2011
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu