BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cesarski Maciej
Tytuł
Mieszkanie, urbanizacja, spójność społeczna jako bariery zagospodarowania przestrzennego
The Flat, Urban Development, Social Cohesion and Spatial Planing as a Barrier
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 1, s. 83-106, bibliogr.
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Zagospodarowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna
Urbanisation, Spatial development, Spatial policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Urbanizacja nabierająca globalnego charakteru od lat 50. ogarnia w zasadzie wszystkie aspekty i zjawiska współczesnych procesów osiedleńczych, także na obszarach wiejskich. Jej zaawansowanie jest - mimo narastania efektów ubocznych - nadal poczytywane w cywilizacji zachodniej za wyznacznik wysokiego poziomu rozwoju. Urbanizację utożsami się przede wszystkim z dzielącym się na fazy i przebiegającym w różnych wymiarach procesem wzrostu miast i ich oddziaływaniem na bliższe i dalsze obszary funkcjonalne. Proces ten dokonuje się w przestrzeni, czyli w przedmiocie odniesienia, w którym można określać odległości między materialnymi obiektami. Odległości te można mierzyć w wielkościach bezwzględnych (np. jako odległość liniową, fizyczną) lub względnych (np. jako czas lub koszt pokonania odległości liniowej). Można zatem mówić o przestrzeni w znaczeniu bezwzględnym i względnym. Przestrzeń urbanizacyjną można wówczas określić jako wiodącą część przestrzeni osadniczej, u której podstaw stoi mikroprzestrzeń w postaci mieszkań. Przestrzeń osadnicza i mikroprzestrzeń wyznaczana budowlaną konstrukcja mieszkania mogą być traktowane jako potencjalne bariery właściwego zagospodarowania przestrzennego. (fragment tekstu)

This article deals with the development of space settlement as a potential barrier to proper spatial planning. As with spatial development, space settlement is geographically discontinuous and poses a number of risks to proper local, regional and global land use. this process, as seen in the European Union, clearly demonstrates the potential of urbanization to significantly reduce social cohesion. Territorial cohesion of the European Union is highly dependet on finding synergies betwen urbanization and the various characteristics of an area of social cohesion. This idea is an exetension of and update to the thinking and practice of land use designed to achieve spatial order, which is based on spatial planning. Effects of phenomena and processes occurring in the area of the settlement as a basis for land use may therefore be important barriers to appropriate spatial management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda terytorialna. W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Rozwoju miast i spójności terytorialnej, Lipsk, 23-24 maja 2007, s. 1-9.
 2. Andrzejewski A., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1918-1974, PWE, Warszawa 1977, s. 288-289.
 3. Andrzejewski A., Infrastruktura społeczna, jej rola i miejsce w układzie osadniczym, w: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno-ekonomicznym rozwoju kraju, "Monografie i Opracowania SGPiS" nr 30, Wyd. Ucz. SGPiS, Warszawa 1974, s. 138-150.
 4. Andrzejewski A., Zarys polityki mieszkaniowej, Arkady, warszawa 1969, s. 9-12.
 5. Andrzejewski A., Związki infrastruktury społecznej z rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej, w: Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971-1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981-1985, KPPiPS PAN, INP UG, Gdańsk 1979, s. 25-38.
 6. Balchin P. N., Isaak D., Chen J., Urban Economics. A Global Perspective, Macmillan Press, London 2000, s. 34-37.
 7. Becker G. S., Human Capital, NBER, New York 1975, s. I i dalsze.
 8. Braundel F., Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 253-313.
 9. Brukalska B., Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Trzaska-Evert-Michalski, Warszawa 1948.
 10. Cesarki M., Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej - możliwości i bariery, w: Integracja Europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, red. Nauk. K. Żukrowska, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 167-181.
 11. Cesarski M., Doświadczenia urbanizacji na Zachodzie we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J. Osiński, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2003, s. 459-476.
 12. Cesarski M., Kategoria majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce, w: Problemy rozwoju regionalnego, t. 5, red. J. Brdulak, VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, PTE, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2001, s. 143-166.
 13. Cesarski M., Mieszkalnictwo i osadnictwo w rozwoju zrównoważonym-szanse i zagrożenia, w: Rozwój zrównoważony wyzwaniem XXI wieku, referat na konferencję z okazji 80. Rocznicy utworzenia IGS-1920-2000, SGH, Warszawa 2001, maszynopis.
 14. Cesarski M., Mieszkalnictwo. Myślenie globalne a przestrzenne wymiary działań w Polsce, w: Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, red. Nauk. J. Osiński, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2001, s. 351-366.
 15. Cesarski M., Mieszkania czynszowe w społeczeństwach XIX i XX w. -Polska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone A. P., w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, red. Nauk. J. Osiński, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2004, s. 419-434.
 16. Cesarski M., Mieszkaniowy majątek trwały oraz jego rola w badaniach i polityce mieszkaniowej w Polsce, "Monografie i Opracowania SGH" nr 447, Of. Wyd. SGH, Warszawa 1998, s. 18-27.
 17. Cesarski M., Polityka mieszkaniowa i osadnicza a współczesne problemy cywilizacji zachodniej, w: Nauki ekonomiczno-społeczne a rozwój, red. K. Żukrowska, O. Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 559-569.
 18. Cesarski M., Pomiar warunków życia w zakresie podstaw osadnictwa w integracji UE - propozycje metodyczne, w: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 439-448.
 19. Cesarski M., Postawy zamieszkiwania i ich rola w integracji społecznej (myśl polskiej szkoły mieszkaniowej), w: 80 lat PTPS - spojrzenie w przyszłość, "Biuletyn Informacyjny PTPS nr 1, Warszawa 2005, s. 54-72.
 20. Cesarski M., Przesłanki i wyzwania społecznej polityki mieszkaniowej Unii Europejskiej, referat na XXVII Konferencję Naukową Polityków Społecznych "Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze", Ustroń, 19-21 maja 2009, maszynopis.
 21. Cesarski M., Reprodukcja mieszkaniowa majątku trwałego w procesach społeczno-gospodarczych. Polska i kraje OECD-1960-2000, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2003, s. 27-36.
 22. Cesarski M., Rozwój infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1990-1005-miary nakładów, "Studia i Prace KES SGH" z.n. 15, Of Wyd. SGH, warszawa 2008, s. 495-517.
 23. Cesarski M., Środki strukturalne UE na infrastrukturę społeczną w Polsce i ich aspekty regionalne - 2004-2006, "Studia i Prace KES SGH" z. n. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 479-494.
 24. Champion A., Population distribution in Developed Countries Has Counter-Urbanization Stopped?, w: Population Distribution and Migrations, UN, New York 1998, s. 66-82.
 25. Compact Cities, red. M. Jenks, R. Burtges, SPON Press, London-New York 2000, s. 10-12.
 26. Consolidated Version of the treaty Establishing the European Community, Oficial Journal of the European communities 2002, C 325/33, s. 103-105.
 27. Dobija D., Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowaniu wyników, IPiSS, KNoPiPS PAN, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2002, , nr 5/2, s. 27-39.
 28. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 21-32.
 29. Domański S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993, s. 13.
 30. Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, DzUrz. UE 2003/L1/65.
 31. Dziewoński K., Andrzejewski A., Kołodziejski J., gospodarka i polityka przestrzenna w Polsce, "Nauka Polska" 1986, nr 2, s. 5.
 32. Europejska Karta Społeczna. Traktat Rady Europy chroniący prawa człowieka, Polish version, Departament of the European social Charter, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs Council of europe 2008, s. 5.
 33. Europejska perspektywa rozwoju regionalnego, "Biuletyn Informacyjny ZG TUP" nr spec., Warszawa 2000, s. 5 i dalsze.
 34. Europejski plan naprawy gospodarczej, Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, 6097/08, ECOFIN 541, UEM 205, EF 116, COMPET 514, SOC 722, ENER 418, AG 39, COM (2008) 800 wersja ostateczna, Bruksela 2008.
 35. Goryński J., Polityka przestrzenna, PWE, Warszawa 1982, s. 17-40.
 36. Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, w: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 316-336, 332-328.
 37. Hjerpe R., Berghall P. E., The Urban Challenge. Research for Action, Wider, The United Nations University, Helsinki 1996, s. 3-8.
 38. Hubner D., Rozwijające się regiony, rozwijająca się Europa. Czwarty Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Bruksela 2007, s. 3 i dalsze.
 39. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, DzUrz. UE 2007/C303/01.
 40. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN, Warszawa 1967, s. 337.
 41. Kowalewski A. T., Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, "Nauka" 2005, nr 1, s. 123-146.
 42. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 310-329.
 43. Krzeczkowski K., Gmina jako podmiot polityki komunalnej, "Samorząd Terytorialny" 1938, nr 3, s. 5-32.
 44. Krzeczkowski K., Polityka społeczna. Wybór pism, PISS, Łódź 1947.
 45. Krzywicki L., Pierwociny więzi społecznej, w: Dzieła, t. 1, PWN, Warszawa 1957.
 46. Kuznetz S., Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, PWE, Warszawa 1976, s. 74-79, 84-87, 96-97.
 47. Lipieński E., Rewizje, PWN, Warszawa 1958, s. 97-154.
 48. Malisz B., Gospodarka i polityka przestrzenna, w: Planowanie przestrzenne, red. J. Regulski, PWE, Warszawa 1985, s. 76-83.
 49. Mieszkalnictwo i polityka regionalna. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie mieszkalnictwa i polityki regionalnej, DzUrz. UE 2007/C146/02.
 50. Minkiewicz A., Polityka społeczna w środowisku zamieszkania (studium więzi społecznej), "Biuletyn IGS SGH", Of. Wyd. SGH, Warszawa 1999, s. 5-49.
 51. Mobility, an instrument for more and better jobs: The European Job Mobility Action. Plan (2007-2010) CEC, COM (2007) 773 final, Brussels 2007, s. 1-10.
 52. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, MGPiPS, Warszawa 2003, s. 22.
 53. Nowe partnerstwo dla spójności. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Luksemburg 2004, s. iii-xxiv.
 54. Odnowiona agenda społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2008) 412 wersja ostateczna, Bruksela 2008.
 55. Opinia europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego w sprawie: "Mieszkalnictwo a polityka regionalna", DzUrz. C 161, 13/07/2007.
 56. Opinia Komitetu Regionów. Polityka mieszkaniowa i regionalna, DzUrz. UE 2007/C146/02.
 57. Ossowski S., Urbanistyka i socjologia. Organizacja przestrzeni i życie społeczne w przyszłych osiedlach oraz ogólne zagadnienia dotyczące współżycia zbiorowego w dzielnicy pracy, w: Ossowski S., Dzieła, t. III, PWN, Warszawa 1967.
 58. Perspektywy przestrzennego rozwoju Europy. Kierunki zrównoważonego i trwałego rozwoju terytorialnego w Unii Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000, s. 2 i dalsze.
 59. Pióro Z., Główne nurty ekologii społecznej, w: Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, red. Z. Pióro, KiW, Warszawa 1982.
 60. Profesor Adam Andrzejewski i jego dzieło. (Procesy mieszkaniowe, urbanizacyjne i społeczne). Wybór pism, red. A. Stasiak, M. Cesarski, "Biuletyn Informacyjny KPZK PAN" z. 196, Warszawa 2001.
 61. Putnam R., Demokracja w działaniu, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1995, s. 257-258.
 62. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, DzUrz. UE 2006/L210/1.
 63. Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Luksemburg 2007, s. iii-xxii.
 64. Rychliński S., Wybór pism, red. P. Wójcik, PWN, Warszawa 1976.
 65. Schultz T.W., Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1976, s. 13 i dalsze.
 66. Schultz T.W., Investment in men. An Economist's View, "Social Service Review" June 1959, Vol. XXXIII, s. 109-117.
 67. Secomski K., Ład przestrzenny a różnice i konflikty przestrzenne, w: Problemy rekonstrukcji metodologicznej polskich studiów regionalnych, "Biuletyn KPZK PAN" z. 124, Warszawa 1983, s. 6-20.
 68. Smit P.S.M., Home-Work Distances and the Urbanizrd Society A Macro-Micro Level uestion, w: Urban Development and Urban Life in International Perspective, red. W. Ostendorf, P. Korcelli, R. Sindair, "Geographia Polonica" 1997, Nr 69, s. 119-133.
 69. Strategia Lizbońska-droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 7 i dalsze.
 70. Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010), CEC Part I COM (2007) 803 final, Brussels 2007, s. 1-17.
 71. Sustainable housing policies in Europe. Synthesis Report on Sustainable Housing Policies, Third EU Ministers' Confrence on Sustainable Housing, Geneva, June 2002, s. 37-44.
 72. Syrkus H., Ku idei osiedla społecznego, PWN, Warszawa 1976.
 73. Tołwiński S., Zagadnienie samorządu w świetle doświadczeń demokracji ludowej, Spółdzielnia Wyd. "Czytelnik", Warszawa 1946, s. 20 i dalsze.
 74. Urbański J., Odzyskać miasto, Wyd. Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej, Of. Wyd. "Bractwo Trojka", Poznań 2005, s. 22-26.
 75. Wallerstein I., Utopiska. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, Of. Wyd. "Bractwo Trojka", Poznańska Biblioteka Anarchistyczna, Poznań 2008, s. 34 i dalsze.
 76. West K. D., The Sources of Fluctuations in Aggregate Inventories and GNP, NBER, Cambridge 1989, s. 1-4, 11-22.
 77. Witkiewicz S. I., Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, Wyd. FiS, Skierniewice 1993, s. 97-109, 128-145.
 78. Zrewidowana strategia spójności społecznej, Europejski Komitet Spójności Społecznej, CDCS 10, Strasburg 2004, (tłumaczenie: Biuro Informacji Rady Europy, Warszawa 2004), s. 1-18.
 79. Zygierewicz A., Środki UE na cele związane z mieszkalnictwem, w: Polityka mieszkaniowa, Studia BAS, red. E. Karpowicz, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2007, s. 133-155.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu