BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Zajdel Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Budżet gminy Topólka w kontekście wykorzystania środków z UE - studium przypadku
Budget of the Topólka Commune and the use of EU Funds - Case Study
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 2 (28), s. 169-179, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Budżet gminy, Dotacje, Środki unijne, Strategia rozwoju gminy, Subwencje
District budget, Subsidies, EU funds union, District development strategy, Subsidies
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu była analiza budżetu gminy Topólka w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków z UE oraz założeń w strategii gminy w aspekcie jej dalszego rozwoju. W celu realizacji badania zastosowano analizę dokumentów, w tym analizę sprawozdań z wykonania budżetu gminy Topólka w latach 2007-2010. W gminie Topólka, w latach 2007-2010 największy udział w dochodach ogółem miały dochody ze źródeł zewnętrznych (dotacji, subwencji). Udział dotacji w dochodach ogółem, w badanych latach 2007-2009 kształtował się na zbliżonym poziomie (32,3-33,1%), a w 2010 roku wynosił 26,1%. Wydatki budżetowe są przeznaczone na realizację zadań własnych i zleconych. Z badań wynika, iż w gminie Topólka w badanych latach dominowały wydatki na oświatę i wychowanie. Stanowiły one powyżej 31% wydatków ogółem, a wydatki inwestycyjne stanowiły ok. 18% [SVS 2012]. Na podstawie przeprowadzonych badań można również zauważyć, iż zakres potrzeb inwestycyjnych w gminie Topólka przekracza możliwości finansowe gminy, dlatego też gmina pozyskuje środki unijne, co wpływa na przemiany w rozwoju gminy. (abstrakt oryginalny)

The aim of article is to show and evaluate how funding from the European Union has helped to develop the Topólka commune and improve living conditions of its citizens. To achieve this Topólka budget performance reports have been analysed and dynamics of the changes has been recorded. It appears that in 2007-2010 the province obtained most of its income from external sources in the form of different grants and subventions. The average for the obtained grants in 2007-2009 was 32.3-33.1%, while in 2010 it fell to 26.1%. Money from the budget is spent on own and commissioned projects. The research shows that, in the studied period, the majority of funds was allocated to education and parenting (31% of total spending). The research also proves that investment requirements of the commune exceed its annual budget. Without help from the EU, Topólka's development would slow down considerably. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., 1997. Samorząd terytorialny system prawno-finansowy. Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa.
 2. Heffner K., 2008. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. PWN, Warszawa, 17-21.
 3. Karlikowska M., 2004. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego. W: ABC samorządu terytorialnego. Red. A. Korzeniowska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź, 25-36.
 4. Koperkiewicz-Mordel K., 2004. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W: ABC samorządu terytorialnego. Red. A. Korzeniowska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź, 13-15.
 5. Sobczyk M., 2006. Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 6. Statystyczne Vademecum Samorządowca. 2011. US, Bydgoszcz. http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_kujawsko-pomorskie/portrety_gmin/radziejowski/gmina_topolka.pdf [dostęp: grudzień 2012].
 7. Swaniewicz P., 2011. Czy potrzebne są nowe regulacje zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce? Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, http://www.bgk.pl/storage/2117/P%20Swianiewicz_Czy%20potrzebne%20s%C4%85%20nowe%20regulacje%20zad%C5%82u%C5%BCenia%20jednostek%20samorz%C4%85du%20terytorialnego%20w%20Polsce.pdf [dostęp: grudzień 2012].
 8. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 2010. Dz.U. Nr 28, poz. 142.
 9. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 2010. Dz.U. Nr 80, poz. 526.
 10. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2009. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 (tekst jednolity).
 11. Wysocka E., Koziński J., 2000. Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa. Wyd. Difin, Warszawa.
 12. Zarządzenie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r., http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2009/38/837/Akt.pdf, za 2009 r. http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2010/73/819/Akt.pdf, za 2010 r. http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2011/113/948/Akt.pdf [dostęp: grudzień 2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu