BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak-Czarnocka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Statystyczne metody wyboru spółek w aspekcie wysokich stóp zwrotu
Statistical Methods of Company Selection with regard to High Return Rates
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 125, s. 32-55, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Statystyka, Stopa zwrotu, Analiza portfelowa
Statistics, Rate of return, Portfolio analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zaprezentowane metody analizy statystycznej stanowią alternatywę popularnych metod analizy portfelowej. Mogą być z powodzeniem stosowane jako uzupełnienie do dotychczas wykorzystywanych metod oraz oddzielne narzędzie do budowy portfela papierów wartościowych. Powyższe analizy mogą również ulegać pewnym modyfikacjom, np. poprzez włączenie czynnika ryzyka. Zaprezentowana metoda Epsilon okazała się pomocna w wyznaczaniu determinant spółek w dobrej kondycji finansowej, na które powinien zwracać uwagę inwestor. Główną zaletą metody jest brak założeń stosowalności oraz prosta implementacja, co czyni ją wygodną w użyciu. Badania przeprowadzone zostały w okresie niekorzystnej sytuacji rynkowej, gdy większość spółek generowała ujemne stopy zwrotu pomimo dobrej sytuacji finansowej, co może w znacznym stopniu zaburzyć wyniki. Głównym celem artykułu nie jest jednak próba wskazania konkretnego, optymalnego portfela, lecz prezentacja alternatywnych metod analizy portfelowej oraz ich metodologii.(abstrakt oryginalny)

The present descriptive and empirical article describes multidimensional comparative analysis methods as independent or complementary tools to construct a securities portfolio. The first section characterises a model based on synthetic variables, the k-average method and discriminatory analysis. The second section of the article is devoted to the epsilon method representing a relatively new approach, not used so far in the financial data analysis. The selected statistical analysis methods are connected with the fundamental analysis, which results from the fact of assigning to the diagnostic variables the value of financial indicators of nearly 300 non-financial companies listed on the Warsaw Securities Exchange in the years 1 January - 30 September 2011. The article undertakes the issues of verification of applicability assumptions of selected statistical methods and their limitation with particular focus on the correlation of independent variables. According to the results of research, the epsilon method which is resistant to the correlation of explanatory variables, appears to be an effective tool to analyse financial data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E., Financial Ratios. Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "The Journal of Finance" 1968, nr 4.
 2. Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowanie społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 3. Fisher R. A., The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems, Annals of Eugenics, wrzesień 1936, nr 7.
 4. Frątczak E. et al., Wielowymiarowa analiza statystyczna. Teoria - przykłady zastosowań z systemem SAS, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 5. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowania kadr, Przegląd Statystyczny 1968, nr 4.
 6. Johnson J. W., A Heuristic Method for Estimating the Relative Weight of Predictor for Variables in Multiple Regression, Multivariate Behavioral Research, nr 35 (1), s. 1-19.
 7. Johnson R., The minimal transformation to orthonormality, Psychometrika 1966, nr 31.
 8. Kalińska K., Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie ustalania składu portfela funduszu inwestycyjnego. Metody ilościowe w ekonomii, red. M. Matłok, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 9. Kisielińska J., Skórnik-Pokarowska U., Wykorzystanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej oraz metody głównych składowych w procesie doboru spółek do portfela inwestycyjnego, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 60, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
 10. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Łuniewska M., Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 12. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 13. Nehrebecka N., Grudkowska S., Wykorzystanie metody epsilon do badania wpływu czynników determinujących opinie konsumentów, Wiadomości Statystyczne 2009, R. LIV, nr 5.
 14. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 15. Ritchie J. C., Analiza fundamentalna, Wydawnictwo Wig Press, Warszawa 1997.
 16. Słaby T., Jakość życia kształtującej się klasy wyższej, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową, 17 kwietnia 2012.
 17. Słaby T., Młodak A., Jedna czy kilka metod analizy statystycznej - studia metodologiczne, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt 102, Warszawa 2010.
 18. Tarczyński W., Rynki kapitałowe, t. 1, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997.
 19. W. Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu