BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skubiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich
Socio-economic Aspects Development of the Rural Areas
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 2 (28), s. 215-224, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczno-gospodarczy
Rural areas, Rural development, Sustainable development, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich dziesięcioleciach, w wyniku rosnącej mobilności oraz intensyfikacji przepływu informacji, zmian w procesie produkcji oraz postępującej globalizacji rynków, doszło do zmiany relacji miasto-wieś. Stary podział miasto-wieś stracił na znaczeniu na rzecz nowego podziału: obszary metropolitalne i pozametropolitalne. Może to prowadzić, a w niektórych przypadkach objawy są już oczywiste, do rozpadu lub końca tradycyjnych stosunków miejsko-wiejskich. Dzieje się tak chociażby ze względu na obserwowany już proces "rozlewania się" miast z ich terytoriów na obszary wiejskie. Ryzyko zaniku więzi i relacji między miastem a wsią jest duże z powodu rosnących dysproporcji rozwojowych między tymi obszarami i zmniejszającej się spójności terytorialnej. Wymaga zatem wzmocnienia nowych i przemyślanych działań w ramach polityki regionalnej, ale takich, które nie będą "walczyły z wiatrakami", tzn. będą uwzględniały zachodzące obiektywnie procesy. Stąd celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania zachodzących procesów w wymiarze ekonomicznym i społecznym na obszarach wiejskich oraz przedstawienie propozycji do dalszych działań w kontekście zrównoważonego i trwałego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

There has been a change in the urban-rural relations in recent decades, as a result of increased mobility and intensity of information flow, changes in the production processes and the growing globalization of markets. The old urban-rural division lost its importance for the new ones: the metropolitan areas and those beside metropolitan. This can lead to the end of the traditional urban-rural relations, some signs are already seen. This is already observed in the process of "growing" the cities with their territories to rural areas. The risk of loss of the relationship between urban and rural areas is high because of the growing disproportion between these areas and decreased territorial cohesion. It requires strengthening new and deliberate efforts in regional policy, those that are not "fighting with windmills", ie will take into account the objective processes already taking place. The purpose of this paper is an attempt to characterise the development of economic and social processes in rural areas and proposals for further action in the context of sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duczkowska-Małysz K., 2013. Obszary wiejskie - przestrzeń problemów czy przestrzeń cywilizacyjnej szansy Europy - z uwzględnieniem zmian modelu rolnictwa europejskiego i wzrostu rangi wsi w Europie. W: Mater. VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi, http://www.odnowawsi.eu/docs/161_2.pdf [dostęp: 21.01.2013].
 2. Halamska M., 2007. Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi. W: Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Red. G. Gorzelak. Wyd. Scholar, Warszawa.
 3. Hałasiewicz A., 2011. Ekspertyza Rozwoju obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_Rozwoj_%20obszarow_wiejskich_09082011.pdf [dostęp: 30.01.2013].
 4. Obszary wiejskie w Polsce. 2011. GUS, Warszawa-Olsztyn.
 5. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. 2009. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf [dostęp: 30.01.2013].
 6. Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2010 r. 2012. GUS, Katowice.
 7. Rural Policy Reviews. The New Rural Paradigm. Policies and governance. 2006. OECD Publishing.
 8. Tacoli C., 1998. Bridging the divide: Rural-urban Interactions and livelihood Strategies, This paper was prepared for the Department for International Development's (DFID) Natural Resource Advisors Conference, Sparsholt, 5-8 July 1998.
 9. Terytorialne uwarunkowania konkurencyjności i spójności. Regionalna różnorodność Europy i jej potencjały, Trzeci raport syntetyczny ESPON. 2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 10. The International Institute for Communication and Development: Research Brief. 2001. IICD 1.
 11. Warschauer M., 2002. Reconceptualizing the digital divide. First Monday 8. 7, 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu