BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lusztyn Marek
Tytuł
Metoda wartości zagrożonej w warunkach skrajnych na polskim rynku akcji w latach 1997-2012
Stressed Value at Risk on the Polish Market in the Years 1997-2012
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 125, s. 57-74, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rynek akcji, Banki, Kryzys finansowy
Equity market, Banks, Financial crisis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Straty w portfelach handlowych banków podczas ostatniego kryzysu finansowego były znacznie wyższe od minimalnych wymogów kapitałowych, obliczonych zgodnie z zasadami określonymi przez instytucje nadzorcze dla modeli wewnętrznych ryzyka rynkowego, opartych na wartości zagrożonej. W znacznej części wynikało to ze znanych wcześniej ograniczeń tej miary ryzyka, w szczególności znaczącej procykliczoności wartości zagrożonej. Odpowiedzią instytucji nadzorczych na procykliczność dotychczasowego minimalnego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka rynkowego jest wprowadzenie, z końcem 2011 roku, nowego dodatkowego minimalnego wymogu kapitałowego opartego na modelu wartości zagrożonej w warunkach skrajnych (Stressed Value at Risk). Celem niniejszej pracy było zwrócenie uwagi na wyzwania związane z praktyczną implementacją modeli wartości zagrożonej w warunkach skrajnych oraz analiza implikacji wdrożenia takiego modelu dla wymogów kapitałowych na przykładzie polskiego rynku akcji. Do badania użyto szeregu danych historycznych wystarczająco długiego, by ująć w niniejszej analizie kilka ostatnich znaczących okresów napięć rynkowych. Omawiając wybrane pozycje literatury dotyczącej wymogów kapitałowych dla ryzyka rynkowego, wskazano, iż temat niniejszej pracy nie był do tej pory obszarem istotnych badań w literaturze przedmiotu, pomimo konsekwencji dla zarządzania ryzykiem rynkowym oraz wymogów kapitałowych instytucji bankowych dla portfela handlowego, wskazanych również w niniejszej pracy.(abstrakt oryginalny)

The losses in bank commercial portfolios during the last financial crisis were considerably higher than the minimum capital requirements, calculated according to the principles determined by the supervision authorities for the internal models of market risk based on VaR. The response of the supervision authorities to the procyclicality of the current minimum capital requirement to cover the market risk was the introduction at the end of 2011 a new minimum capital requirement based on VaR model in the stressed value at risk. This study aims to point to the challenges unregistered in the literature so far connected with the implementation of stressed value at risk models and the analysis of implication of the implementation of this model for the capital requirements exemplified by the Polish share market based on a number of historical data which is long enough as to include it in the present analysis a few recent periods of market tensions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander C., Market Risk Analysis, Vol. IV, Value at Risk Models, John Wiley & Sons, Chichester 2009.
 2. Basel Committee on Banking Supervision, Amendment to the capital accord to incorporate market risks, Basel, January 1996.
 3. Basel Committee on Banking Supervision, Analysis of the trading book quantitative impact study, Basel, October 2009.
 4. Basel Committee on Banking Supervision, Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version, Basel, June 2006.
 5. Basel Committee on Banking Supervision, Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book, Basel, July 2009.
 6. Basel Committee on Banking Supervision, Revisions to the Basel II market risk framework, Basel, July 2009.
 7. Basel Committee on Banking Supervision, Supervisory framework for the use of 'backtesting' in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements, Basel, January 1996.
 8. Diebold F., Hickman A., Inoue A., Schuermann T., Converting 1-Day Volatility to h-Day Volatility: Scaling by √h Is Worse than You Think, Wharton Financial Institutions Center Research Paper 1997, 34.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń.
 10. European Banking Authority, Consultation Paper on the Draft Guidelines on Stressed Value At Risk (Stressed VaR), (CP 48), London, 30 November 2011.
 11. Jorion P., Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw- -Hill Professional, 3 edition, New York 2006.
 12. Lazaregue-Bazard C., Exceptions to the rule, Risk Magazine, January 2010.
 13. Youngman P., Procyclicality and Value at Risk, Bank of Canada, Financial System Review, June 2009.
 14. Zumbach G., The RiskMetrics 2006 methodology, RiskMetrics Group, Geneva 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu